VOORZITTER Te heer A.M»P. PREIJTERS"burgemeester. AAI11 r IG ïIEJT VOORZITTER de heren L.TheüïiisaeL."\. ven Beek en A.G. S imons wethouders, de dames mevrouw AA .E ls inga-Looy en mevrouw M.0. van Overloon-Boddaertalsmede de heren E.H.Voorman, A.A..J.M. Rade ma kers, F-O-C. Broos, II. A. de Witte, M.Konpenol, M.G. Hendriks, lü.A Hachiels E.Möêrihgd, W.H. Scheepers, P.C .Martens G-.P. van. Nassau, L. J.B.L. dé Jong, J.P. van Benthem, P.J.C. Rampaart, p.Peters, J.K.Vos en A.A. Göossens. (De drie laatstgenoemde ledft hebben de vergadering na do opening betreden)* SECRETARIS de heer H.J. Verstegen, gemeentesecretaris. AFWEZIG- riet bericht van verhindering de heer a.G.M. Vos, wethouder* De VOORZITTER opent om 3 uur de vrc adsring ra 't gebed, deelt mede dat d: heer Vos, wethoed rdoor oen andere vergadering verhin derd 'is, hier aanwezig te zijn, stelt vast-, dat ook de heren Peters-, j.V.Vos en Goossens nog niet aanwezig zijn en stelt achtereenvolgens de hiernavermelde punten aan de orde, waaromtrent de mede lieronder omschreven besprekingen worden gevoerd, resp. bes luimen worden geno men. 1. VASTS r"iT.T.TMP- MIJ 3333 NOTTJIEN VAN TfÊ RGaDEAlIR- YAM 3 APRIL 1958. Mc vrouw E LI IR GA -10 0 Y wijst 'erop, dat het totaal van hot aantal stemmen, dat op bladzijde 6 is vermeld or.i. r "vacature Stroeken' niet 23, ma r 21 bedraagt. De VOOR" TTEE zegt onö rzoek van de zaak roe. Zo nodig zu _en d notulen, op ïir punt worden gewijzigd. - De har PETERS betreedt thans de v r gade ring. - De onderhavige notulen worden vervolgens vastgesteld - met in achtneming van de vorenbedoelde opmerking - óvereenkoustig het door burgemeester en wethouders aan do raad voorgelegde ontwern. 2. IhDEDEIIEG V ,R INGEKOMEN GTUKKEiï El MEDEDELI 1GI1 V._R BQRSIEESTIIR El vfE 1 OUDERS BETREFFENDE BESLUITEN, LOOP HEI GpNOa-a MET GEBRUIK MAKING VAK"I© DOOR'DE RAAD AAIT HEI GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID (ZIE SOI'RIRTELId IE aE.DaDjLiNG) D© VOORZITTER deelt mede, dat ook nog is ingekomen een bezwaar schrift van houders en gebruikers van volkstuinen aan de Philips laan, riip hun crenden hebben moeten Verlaten» Dat bezwaarschrift is gisteren pas ontvangen - Spreker acht het hot be te, dat de raad hot ter fine van advies in handen van burgemeester en wethouders stelt, er xs niet zoveel haast bij. D R D besluit die no ver ahorns tig. - De he r J.H.VOS betreedt thans de vergadering. - De neer RADE.AKERS zou graag vernemen, hoe hot st at met het bericht van ontvangst van do jongste wijziging van de algemene poliolo ver or lening. Dc VOORZITTER antwoordt, dat dat bericht inderdaad binnengekomen is en dat de: wijzi ing ook al afgekondigd is. .Ir zijn een eer r. tevoren enkele onth Hingen verleend. De heer MARIENS vraagt, hoe het staat met de verlaging v-an de biosc oopbelasting -Daarop- Daarop antwoordt de VOORZITTER, dat tegen die verlaging be zwaar is gemaakt. Er zal nu in 1 s-Hertogenbosch over gesproken worden. De heer RADEMAKERS veronderstel!, dat de raad te laat tot ver laging heeft besloten. De VOORZITTER zegt, dat het ook te vroeg geweest kan zijn. Maar er zullen pogingen worden ondernomen om alsnog de nodige goed keuring te krijgen. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit tot 47e wijziging van de begro ting 1958 van de gemeente). 3. VOORSTEL VAN BÏÏRC-EI'EESTER EN "-ETHOUDERS TOT HET AANGAAN VAN EEN VASTE GELDLENING VAN f 27-000,- MET DE N.V. BANK VOOR EED. GEMEEN TEN (PRAE-ADVIES NO. 1204). Op de door de heer VAN BENTHEM gestelde vraag, of de spoor wegen dit werk zelf zullen uitvoeren, antwoordt de VOORZITTER bevestigend; ze zullen dat doen op kosten van de gemeente Het zal binnenkort gebeuren. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr. IV/4393). 4. AIS VOREN BETREFFENDE DE AANMANING TOT MITIGERENG VAN DE PROGRES SIE UT DE KINDERTOELAGE VOOR HET GE MEENTEPERSONEE L (PRAE-ADVIES NO. 1205). De heer RADEMAKERS is het volledig met het voorstel eens. Het verheugt hem, dat de gemeente haar standpunt handhaaft tegenover de wensen van de kroon. De VOORZITTER wijst erop, dat dit ook zijn nadelen heeft; als het raadsbesluit vernietigd wordt, zullen we mis chien later zeggen, dat we aan de wensen hadden moeten voldoen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voor stel aangenomen. 5. AISVOREN. TOT VASTSTELLING VAN HET PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN 11 N IS PEN1' PRAE - ADVIES NO 120 6 De VOORZITTER verwijst naar de tekening. Het gaat nu alleen over het noordelijke deel. Het plan voor het zuidelijke deel is door gedeputeerde staten vastgesteld. De heer RALEMAKERS vindt het vreemd, dat de stedebouwkundige van de gemeente geen tijd had. De VOORZITTER antwoordt, dat gedeputeerde staten er vijf ja. r over gedaan hebben. En overigens hebben zij het plan ook vastgesteld in overleg met de stede bouwkundige van de gemeente en met het ge meentebestuur. De vaststelling door gedeputeerde staten wordt nu eenmaal voor een geval als het onderhavige door de woningwet geëist. Her onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stem ming aangenomen (zie het besluit nr. 1/4394). -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 58