I05ÜLEN VAN DE VER GADER IN GE N VAN DE GEI 'EE NTERAaD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN Dl 19 5 8. 5e vergadering Vergadering op DINSDAG, 6 MEI 1958, bijeenroepingsuur 2.45 nur nm. ONDERWIERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 3 april 1958. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende besluiten, door hen genomen met gebruik making van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie sc i.riftelijke mededeling) 3. Voorstel van burgemeest r en wethouders tot het aangaan van een vaste geldlening van f 27.000,- met de N.V. Bank voor Ned.Gemeen ten (prae-advies no. 1204) 4. Alsvoren betreffende de aanmaning tot mitigering van de progres sie in de kindertoelage voor het gemeente-personeel (prae-advies no120 5 5. Alsvoren tot vaststelling van het partieel uitbreidingsplan :iNis- pentf (prae-advies no, 1206). 6. Alsvoren tot ruiling van de woning Boulevard Antverpia no. 16 tegen de woning Ettingstraat no, 25 (prae-advies no. 1207) 7. Alsvoren tot het verlenen van medewerking voor de uitbreiding van de Sb.ï'.iicheIschool met 4 klaslokalen (prae-advies no. 1208). 8. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de aanschaffing van meubilair en rijwielstandaards voor de openbare scholen (prae-advies no. 120 9). 9. Alsvoren betreffende de ruilingen van de woningen Huijbergseweg no. 6 en Ettingstraat no. 55 (prae-advies no. 1210). 10. Alsvoren tot het verlenen van voorschotten voor vakonderwijs in 1958 (prae-advies no. 1211). 11. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de gedeelte lijke uitvoering van het uitbreidingsplan "Nieuwe Markt Zuid' (•prae-advies no. 1212) i 11a. Alsvoren tot het garanderen van rente en aflossing van een hypothecaire geldlening voor particuliere woningbouw (prae- advies no. 1213). 11b, Alsvoren inzake financiële medewerking voor het Benelux-marscon- cours 1958 (prae-advies no. 1214). 11c. Alsvoren inzake financiële medewerking in verband met de Ronde van Nederland 1958 (prae-advies no. 1215). 12. Rondvraag. •■VOORZITTER-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 57