-16- De VOORZITTER zegt toe, dat nagegaan zal werden, over welke grond het gaat en of het gemeentebestuur er iets aan kan doen. De heer HAMPAART vraagt, wanneer de berg-en-del-tocstand in de H.C.Dirckxstruat zal verdwijnen. Do VOORZITTER antwoordt, dat het wegdek herstraat moet wor den. Het ergste punt, tussen de K.O-.Dirckxstraat en de Vrouwe made - straat, is al verbeterd. Er zijn m.er slechte wegen. Het ergste van al is wel de Oostelijke Havendijk. De volgende maal zal op d vraag ge- ntwoord worden. De heer HENDRIKS vraagtof er iets moois gemaakt kan worden van de his orische rui'ne van hotel H? rlandia Do VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders v rgunnin: tot verbouwing hebben v:rleend :.an de garagehouder Marijnissen. Spreker wil graag nagaan, wanneer met de bouw mort worden begonnen, maar het gemeentebestuur ten niemand tot bouwen dwingen I De heer MOERIKCS zegt, dat aan de rechterzijde van de al gen, ne be gr af plaats een cor.ro le te vuilnisbelt is ontstaan door het wegwerpen van u ie na f vel en zelfs kadavers.. Spreker zal het ou orijs stellen, dat dit voor Pasen wordt opgeruimd en dat er wat extra- toezicht uitgeoefend zal worden. Do heer VAR BEEK, wethouder, zegt toedat voor het oprui-, e n gezorgd zal worden. De heer MDERINGS zegt, dat er op de hoek Begoniastraat/Viool straat ooi: iets dergelijks heeft bestaan. Toen he ft de politie da - r eer; paar keer in burger geroost en nu is hot afgelopen. D<"-- he r SCHEEPERS merkt op, dat Sturm grond hoeft liggen op de hóek (xhstelseweg/H.Hartpleih. Hij he< ft er huizen gebouwd, maar nu ligt c-r zowat een ruime. Do mensen gooien daar vuil in. Spreker K.et ni t, of het gemeonmeb ;stu -r d be la nghe bbende kan dwingen, do zaak op te ruimen. Sr staat nog wel een stuk afrastering.- De VOORZITTER antwoordt, dat, als het terrein van de open bare weg af zichtbaar is, de belanghebbende kan worden aangeschre ven, het perceel in goede staat te houden. De zaak zul onderzocht worden. De heer SC. Tb.PERS deelt mee, dat mensen hebb u gevraagd om me -T bo wgrond aan ie G-astelseweg. Het zou een verfraaiing zijn, als de oude bo >rd .rij van spreker w.-rd opgeruimd en als de grond zo - worden verkook", ris bouw -rond. De VOORZITTER meent, dat burgemeester en wethouders pas besloten hebben, de boerderij nog niet te doèn afbreken. De hoer SCHEEPERS zegtdat de deuren van de stal herhaal delijk opengedaan worden, omdat er nu auto's in ondergebracht zijn. Die d uren zi n er erbarmekij uit. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De volgende maal zal antwoord worden ge? even. -Hierna - Hierna, om 4.50 uur namiddag, worden de deuren gesloten, omdat da VOORZITTER het nodig moert. Hadat zij om 4.55 uur zijn heropend, besluit de raad zon der hoofd- lij ke stemming tot aankoop van dc. woningen Kape lier laan nos55 en 55a van L.A.P.Broos en tot beschikbaarstelling, ten behoeve van die aankoop, van een orediet ad f 21.50 0,- (zie het besluit nr. 1/3509het besluit tot 43e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 4e wijziging van de begroting 1958 van het woningbedrijf). Daarna sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christe lijke groet. De bovenst;- -nd.- notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van dc- gemeente ROOSBÏÏDAAL BIT RISPEN in zijn openbare ver- gac rinr- van 6 mei 1958, met wijziging van een cijfer en van een woord m> d: voorz itter

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 56