De ZOOR, IïTER de lt nede dat al e overige vragen nog in "behandeling zijn en dat burgemeester en wethouders daaron nader zul len terugkonen. Hij voegt daaraan toe, dat dit met name het geval is ten aanzien van do door de heer MOBRIHGS gestelde vraag betreffende een verzoek van landbo wers aan de Rucphensebaan om electriciteit Do directeur van de bedrijven onderhandelt nl. nog met de belang hebbenden en hij heeft in dat overleg ook de te Rucphen gelegerde militairen betrokken; wellicht kan v..n dezen ecu bijdra ge worden verkregen w; nncer gezorgd wordt voor een electriciteitsleiding naar het leger ka rap. Hierna biedt de "0 RZITiTDR gelegenheid tot het stellen van nieuwe vragen. Be heer KOPPEHQL zegt, dat hem verzoeken hebben bereikt over do Parklaan. In die Ion is geen dubbele rijweg. Vele auto's worden er, zowat op het trottoir, geparkeerd Dit is vooral o-avonds gevaarlijk. Kunnen er nu niet van die parkeerhaVent jes worden ge maakt De VOORZITTER antwoordt, dat pa^keerhaventjes in oen trottoir ook gevaarlijk zijn, vooral, als er gen auto's in geparkeerd staan. Do heer KORPEIOB zegt, dat hij het oog heeft op parkee 1-inhammen in het gazon. Do "VOORZITTER vindt dat in het mooie park erg bezwaarlijk. Be heer RAÏfPAARÏ merkt op, dat de bewoners van de. Parklaan hun auto's in hun tuinen kunnen zat ten. De VOORZITTER z gt, dat het gemeentebestuur de mensen wel kan dwingen, hun auto's niet op het trottoir te zetten, maar het laatste gebeurt overal. De he'-r SI wethouder, vindt het ba ter, dat de auto's ge de> 1 te lijk op het trottoir worden gezet dan dat ze op de smalle rijweg worden geparkeerd. Dokter Auping bijvoorbeeld heeft een grote autoBaar zul niemand tegenaan lo en. De VOORZITTER zegt, dat een geparkeerde auto verlicht moet zijn als hij mind r dan 30 me nor van een straatlantaarn staat. MEVROU" 3 IS III GA -10 Y zou het een veel betere oplossing vin den, els het bestaande ui tspad v rbeterd werd. De heer BROOS merkt ondat, wat het parkeren van auto's op iet trottoir betref h t mooist voorbeeld kan worden geleverd door de HulsdonksestraatRaast de St.Corneliuskerk worden militaire auto's on het trottoir geplaatst. Hot trottoir verzakt daardoor; er is al een geul in van een meter. D. VOORZITTER zegt, dat vrachtwagens niet on het trottoir thuishoren. De politie kan d artegen verbaliserend optreden. MEVROUW EIS IE" GA-10 OY vraagt, of het eerste stuk van de Park- la n niet tweebaans kan worden, net als het tweede. Do "VOORZITTER antwoordt, dat het park dan nog smaller wordt. Overigens is de situatie niet zo erg als zij wordt voorgesteld. Al m n vo rzichti rijdt, heeft men geen moeilijkhei en. MEVROUU EIS IK GA-100Y wijst erop, dat, wanneer de Spoorstraat afgesloten is, d Parklaan ook wordt gebruikt door grote autobussen. -De- -15- Be VOORZITTER zegt, dat advies gevraagd zou moeten worden aan professor Bijhouwerdit het park ontworpen heeft, maar spreker is er bijna van overtuigd, dat het advies afwijzend zal zijn. Ook het gemeentebestuur staat w: afwijzend tegenover, maar als de raad wil, dat de zaak nader onderzocht zal worden en dat er antwoord zswórden ge even, zal dat gebeuren. De RieiD blijkt inderdaad ondersoek en anawoord on prijs te stel"'en. De heer KOPPENOL zegt voorts, dat de bewoners van de wijk Vrouwenhof hebben gevraagd, of in het centrum van het huizencomnlex c:n postbus en eventueel een automaat, :lsook oe telefooncel kan worden geplaatst. De VO-RZITTER zegt toedat da; roe gevraagd zal worden. De heer *DE 'JONG vraagt, hoe hot met de continubouw staat. Be VO iRZITTER antwoordt, dat er misschien mee begonnen is. Het gemeentebestuur steekt echter de vlug nog niet uit. De datum 17 maart was genoemd door de ho fdingenieur-directeur van de pro- vinei- le directie voor de volkshuisvesting en de bouwnijverheid. Maar de beschikking is er nog niet. Deze kan elk ogenblik afkomen. Het contingent voor maart is nog niet gekomen. In elk géval zullen dit jaar voor 191 continuwoningen de fundamenten worden gelegd. De heer DE RITTE vra gt', of het woonwagenkamp naast de Zundertseweg zal verdwijnen w.nneer die w g wordt verbeterd. De VOORZITTER antwoordtdat het heienaal niet vaststaat, dat Roosendaal een woonwagenkamp zal houden. Er moet worden afge- w"chtwat do onderhandelingen met Bergen om Zoom zul en brengen. Een dezer dagen zul een ontwerp-regoling van Bergen op Zoom binnen komen, die o p ge ma a kt is in overleg met d dienst maatschappelijke zorg. Daaruit zal dan bli: :en,of er in Roosendaal een B-kamp moet konen. Hot A-kamp zal echter in elk geval in Burgen on Zoom komen. De neer MARTERS vraagt, hoe het staat met het herdrukken van de bouwverordening. Spreker heeft geen bijgewerkt exemplaar kunnen krijgen. De VOORZITTER antwoordt, dat ?r een wijziging in voorbereiding is. De totstandkoming daarvan wacht on "het verschijnen van - on rap port van een commissie. Ha die grote wijziging zal voor het her- dr ukln worde n ge z or gd Ds heer MACHÏEISE z gt, dat de schuiIgelegenheid voor GSW- arbeidors niet schijnt te voldoen en soms zelfs geheel schijnt te ontbreken. De VOORZITTER zegt onderzoek toe Voorts zegt de heer MACHÏEISE, dat er in iet plan-Vrouwenhof een hele hoop bestratingsmateriaal ligt. Dit is z.i. daar niet meer nodig. Kan het worden ov r, e bracht naar een plaats, waar het niet gevaarlijk ligt De VOORZITTER zegt onderzo, k toe De heer PETERS zegt, dot huizen gebouwd worden op de hoek van de Beeklaan en de Dr. Ho lens laan. Hij weet niet, van wie de grond ter plaatse is, rat" r kan daar iets aan worden gedaan Er zijn diepe putten, waarin al bijna kinderen verdronk*, a. schijnr te zijn. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 55