^ssssjsss&jstw. sS®3? P*™ ss sn»! AsEëEfliiRSMSkES ™w«sssa™ mi°- eh 6een!°°gSRif £oee££ -a- -12- DOOR BÖBGBHEESTER ER '■ETROlTD'p^S np<n rmnn w COMMISSIE AD HOO OPGESIERDE REPPoSi B^Èhl§m^Y 52??,? io'^1203) 'ET 0ITSMlSGSCffl™ "VROUWENHOF(PRAIS-ADVIES pathle gelezen ik?efV^VP•PP+rt mot bewonclering en sym- lijke zaken een commissie z^n, voor sommige moei- c< bij 00k -:an de Stok. Overigens rv- ft srLker^-nke r denkt hier~ I len, dat S voof Pjanalri afSSaRa1 "RPy11: Spreker zou wiA z boekjaar - zal plaatsvinden. Volgens het rRoorfluTlk E ?leuyie zou het mar sprekers menini iuist^iin °-= boerderij zal verpachten, in het bestuur zitting zal heken haar'zaïkeP?^ ee° mJdaeEtander mee kunnen houden, volgens tet 1a«rt Ek P r5.ad rekening slechts enkele werkzafmheden aïskef voedden der die?en°eT® B°S Ramünrf1' beziÜctr keSen- de suggestie van de heer ken/laar *0en wer~„ zomermaanden? imnfirs *L^e^kI'ÏSgTe* bestuur bezien bij-fle nieuwe^beïofin^? -0et ^tiehtings- De R AD blijkt met het rapport unaniem accoord te gaan begroting SI'S 4at S£n h6t b6StUnle™e' toezienkp^en spSSgl l°rpa AwL'1?? zullen gebeuren voor de ooening van de «Expo». ~S gesUggereerddat dit zou De VOORZITTER zegt toe, dat daarop zal worden gewezen 4®RONDVRAAG. -ANïWOORD- -13- Al OORD V.TN BURGELEES: ER EF WETHOUDERS D. antennes in d" bedoelde straat zijn prive-antennesEr is geen gemeenschappelijke antenne zoals in plan-Eest. In verband met de hoge kosten wordt plaatsing van een d rgelijke .antenne ook niet overwogen. Wij zijn daarom van oordeel, dat d( gesignaleerde be zwaren door da bewoners zelf tot o .-lossing gebracht zullen moeten worden; het gemeentebestuur h ft o.i. in deze geen „nkele bevoegd heid VR.iAG VAR DE BEER RADE M,-KERS BETREFFENDE HET MAN ERENGEH VAN KURKEN AAN ANTENNEDRADEN E.D., TER BESCHERMING VAN DUIVEN. - ANTWOORD. VAN BUR GE LEE S TER EN "'TRTHOUn RS Wij hebben ons tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gewend mot de vraag, ons terzake te adviseren. Deze deelde ons mede, dot in bepaalde gemeenten wol oen verplichting als hier bedoeld is ge - schapen. Inmiddels heeft echter een door de Vereniging ingestelde commissie het antenn.1 vraagstuk in ruin verband bestudeerd en ook de Descherming van duiven in haar onderzoek betrokken. Het rapport van d commissie zal in april verschijnen. Wij willen dit even inzien alvorens terzake verdere me ".tregelen te nemen. Wij zullen dus op deze zonk terugkomen, VRn-AG VAN DE TEER MACHIEISE BETREFFENDE D OPENSTELLING VAN BET landgoed "visdonk". ANTI "OORD VAL' BURGEMEESTER EE WETHOUDERS Tot nog toe was de re 'ding zo, dot Visdonk buiten de maanden april en mei alleen toegankelijk was voor houders vr.n kaarten, afgegeven door de vereniging natuurbeschermingswaoht en in die maanden voor niemandOm 'aan de verlangens vr.n velen tegemoet te komen hebben wij nu besloten, het landgoed ook in do maanden april en mei voor houders van dergelijke kaart re toegankelijk te stellen. Het spreekt van zelf, dat behoorlijke sanoties tegen wangedrag moesten worden ge schapen; daarom hebben wij bepaald, dat de kaarten ingeval van over treding worden ingetrokken en dat wij van geval tot geval zullen be slissen, of voormalige overtreders opnieuw een kaart zul.en krijgen. VRAAG VAN DE EEER DE WITTE BETREFFENDE DE VERBETERING- VAN ENIGE WEGEN. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER El T,THOi ERS De Bosstraat staat thai s op het programma om een Igehele verbetering in DA CV - verband te ondergaan. Overigens ligt het in het voornemen, deze straat voorlopig wat te doen ophalen zodra hot personeel, dat thans aan ;:Do Stok" tewerkgesteld is, zal vrijkomen. Het ligt in het voornemen, de Iangdonksestraat te verbeteren met subsidie van de Cultuurtechnische Dienst; daarover zijn onderhandelingen gaande. De he r de Witte he ft ook enige andere landwegen genoe- d en wij kun nen in dit verband mededelen, dat wij inmiddels hebben besloten een wegschaaf te huren. Daarmee zal w- ldra een proef worden genomen; valt deze gunstig uit, dan zullen geleidelijk aan de verscheidene landwegen - voorzover bij de gemeente in onderhóud - een beurt kr i j ge n Over de verlichting, alsöok. electriciteitsvoorziening in de door cl heer de Witte genoemde straten wachten wij nog het advies van de directeur van de bedrijven in. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 54