Vo 'r net voorstel hebben chtereenvolgens gestemd de leden J.Vos, Noorman, Konranol, de hitte, BroosHendriks, mevrouw van Overloop-Boddaert, de Jong, mevrouw Elsinga-looyRademakers van Beek, Simons, van NassauMoerihgs, HartensRampaart en van' Be nrn em Togee net voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden Goossens., Theunisse, A.Vos, Pet. rsScheep rs en Machielse. 28 E1T 29(VOOR OMB-gHRIJY^HgRN gJÉ BE AGENDA) Zond ex beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de -onderhavige voorstellen aangenomen (zie het besluit tot 37e wij ziging van do begroting 1958 van de gemeente en de besluiten nrs 1/3219 en 1/3220) 30. AIS TOREN BETREE PENDE WEIGERING- TAN DE BOUWVERGUNNING TAN M .TAN ZlTIEREN vo 'R een GARAGE AAN DE ZUNDEETSEWEG (PRAS-ADVIBS NO. 1193 De heer RADE MAKERS hoeft dit voorstel met aandacht gelezen. Het is zijns inziens zeer de vraag, of het gebouwtje wel een garage is De VO"E II'IER Wijst ero; dat er n auto in gestald wordt. D' heor R 1.7"' lIC-RS vr g',of het niet zo geregeld kan wor- crn, dat du belanghebbende nu de vergunning niet krijgt en dat Hij binnen twee jaar moe t komen met een plan, dat goedgekeurd wordt Her gaat tenslotte om- zijn levensonderhoud. Het lijkt spreker niet juist, nu jöear a bout portent te zeggen weg ermee. Er staan heel wat gebouwtjes in de gemeente, die niet afgebroken worden en daarvoo toch wei in a- nmerki-ng konen. Spreker zon daarom graag een uitloop termijn hebben van twe jaar De VOORZITTER antwoordt, dat de raad dit gehee1 aan burge meester en wethouders moet overlaten. Het uitoefenen van politiedwan behoort tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders. De raad laan burgemeester en wethouders daarover zelfs niet ter verantwoor ding roepen. Spreker doet in geèn geval de toezegging, dat burge meester en wethouders dit twee jaar zullen tolereren. Ingevolge een recente rechterlijke beslissing is het trouwens de vraag, of na die twee jaar nog wel politiedwang uitgeoefend kan worden. Die tolerante houding zou bovendien een pro-mie zijn op all rlei bouwen zonder ver gunning. De heer RaDEMALERS is het Onmiddellijk eens met de stel- ling, dat het gebouwtje niet geplaatst had mogen worden, maar het is zijns inziens niet juist, het dadelijk te doen afbreken. De heer SCHEEPERS zegt, dat dit geval niet op zich staat, in de s erna /er spreker woont, heeft iemand ook een garage moe ten afbreken. Nu heeft hij een goedgekeurde garage gebouwd» De VOORZITTER zegt, dat dat prima is. Dat kan degene, waar hel nu om gaat, ook doen. De heer MDER IN GS zegt, dat er heel wat is, dat voor afbraak in aanmerking komt. .Spreker hééft zelf door de bouw van zijn garage op een bepaalde manier een lelijke toestand achter zi.jn huis geca moufleerd. Er moesten bepaalde afmetingen toegepast worden. Het heeft hem f 6oo,- meer gekost. -De- 1 -11- De heer RADEMAKERS wil geacht worden, te hebben tegengestemd, omdat hij niet de toezegging krijgt, dat clementie zal worden ge- brui kt. De heer MOERINGS zegt, dat voor hen hetzelfde geldt. De heer RAMP AART is ook tegen. Hij zou willen wachten tot de belanghebbende trouwt; in dit verband verwijst spreker naar diens brief. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr. 1/3221). 31 TOT EN MET 36 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZI5 DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/3222, 1/3223 IV/3224, de besluiten tot 38e en 42e wijziging van de be groting 1958 van de gemeente en die tot 13e wijziging van de begro ting 1958 van openbare werken, 6e wijziging van de begroting 1958 van het waterleidingbedrijf, 5e wijziging van de begroting 1958 van het gasbedrijf en 4e wijziging van de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf 37. AIS VOREN TOT OVERSCHRIJVING NAAR HET DIENSTJAAR 1958 VAN ORE DISTEN VOOR AANLEG VAN DE PHILIPS MAN (PRAE-ADVIES NO. 1200). De heer SCHEEEERS informeert, hoe het staat met de bouw aan de Philips laan. De VOORZITTER antwoordt, dat er kans is, dat daaraan in het kader van de werkverruiming iets zal worden gedaan. De heer SCHEEPERS vraagt voorts, hoe het staat met het H.Hartplein. De VOORZITTER antwoordt, dat het grondwerk zal plaatsvinden, maar met het aanbrengen van de beplanting zal tot het najaar gewacht moeten worden. Er is een crediet en een subsidietoezegging van de DA0W Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie de besluiten tot 39e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, 10e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken, 2e wijziging van dé begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf, 3e wijziging van de begroting1958 van het gasbedrijf en 4e wijziging van de bëgroting 1958 van het water leidingbedrijf) 38 EN 39 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de. besluiten tot 40e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, 41e wijziging van de begroting 195-8 van de gemeente, 12e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken, 3e wijziging van de begroting 1958 van het electriciteitsbedrijf4e wijziging van de begroting 1958 van het gasbedrijf en 5e wijziging van de begroting 1958 van het waterleidingbedrijf) -39a-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 53