-8 De ne r THEUIi -'7 wethoud r, vindt het jammer, dat tevoren géén overleg is gepleegdIn Bergen, op Zoon zat men ook moeilijk, maar daar zijn di- insta".lateurs naar d ■- bedrijver: gegaan vóór ze een maatscha.p stichtten. Daar is overeengekomen, dat de installateurs het zouden gaan doen. Spreker kan niet aannemen* dat ze hier schade hebben geleden* Ze zeggen ook alleen, dat er schade zou kunnen ont staan, als de gemeente concurrerend ging optreden* Wel vindt spreker het jammer, dat de maagschap nu niet dezelfde geiser heeft gekozen, die de leden vroeger zelf ook altijd plaatsten. Maar als er "nog moel- lijkheden zijn, is het naar sprekers mening her beste, dat de gehele vereniging van loodgieters eens gaat praten, voor er iets in de vergadering van burgemeester en wethouders of in de raad kwam, is deze zaak geheel voorbereid door de directeur. De wijze, waaróp dit alles nu gaat, vindt spreker niet prettig. De gemeentebedrijven hebben 2000 geisers laten plaatsen door installateurs. Daaraan hebben ze zeker f 60.000,- verloond. Er was zeker aanleiding om eens te komen praten. Spreker me-nt, dat er nu aanleiding is om de loodgieters- vereniging eens te doen praten met de directeur. De heer RaDEIjaKERS vraagt, of d directeur ze niet kan uit nodigen en of kat worden toegezegd, dat voor die tijd niet zal worden gerrachtoen nieuwe goee.keuring van gedebuteerde staten te verkrij en. Deze toezegging g:eft de VO :R3ITÏER. 27. ypOESÜBX VAI RAADSEEIÜI TOT flJZIGDSfG VAR DE A.P.V. MET BETREK],.IR' TOT HET SiniTBTC-SUÏÏR VAI CAEE'S II DE IACÏÏT VAI ZATERDAG OP 701- DAG (PRAE-ADVIES 10.' 1190). Het is voor d-..- heer RADEi.-L-.KERS een aangena "e verrassing, dat dit voorste 1 is gekomen van de vroegere tegenstemmersHij is er geheel' voor en hij ondersteunt het voorstel graag. Do heer PETERS denkt aan de bevolkingsgroep, die hij hier vertegenwoordigt, nl. <je arbeidersbevolking. Een arbeider kan dat gene, wat hij voor c af e bezoek kan opmaken, makkelijk vóór 12 uur o-kri jge n De hu r GOOS EIS is het met de he r Peters eens. Hij is niet overgeheld. Onlangs heeft iemand een wereldreis gemaakt. Toen hij terugkwam, zei hij, dat do mensheid te verdelen was in drie groepen gekken, degenen, die gek aan het worden zijn en wijzen. Spreker meent dat wij hier gek aan het worden zijn. Hij acht een sluitingsuur van 12 uur voor de zondag voldoende. De he r RAMP^ART is altijd voor verruiming geweest. Ieder, die in een hotel of café zit, behoeft nog niet te drinken. Als iemand een vergadering bijwoont op zaterdagavond behoeft hij nog niet per so dronken te zijn Bovendien is het sluitingsuur in de nacht van za terdag op zondag overal later dan middernacht; waarom kan dat dan hier niet De heer MAQHIEISB vraagt; of er van do zijde van de caféhouder enige reactie gekomen is. Een caféhouder zs^het toch niet prettig vinden, dat iemand ven 10 tot 1 uur achter een glas bier blijft zit ten. Daar staat teuenover, dat verruiming voor een bridgedrive 1?,vr wel van belang kan zijn. Maar als er van de hotel- en café bedrijven gjon adhaesiebetuiging is gekomen, gelooft spreker, dat aan deze eerst gevraagd moet worden, hun zienswijze te geven -Op- Op' verzoek van de VOORZITTER doet de SECRETARIS thans voor lezing van de volgende brief van de led rlandscïio Katholieke Bond van Hotel-', Café-, Rest;- uranthouders en Slijters HOORES bijkantoor Breda 'Breda, 20 maart 1998. AAI Burgemeester en Wethouders d -r Gemeente Roosendaa 1. Gezien het herhaalde verzoek van vele RoosendaaIse Hocres-leden, waaronder ook alle hotelhouders, bij het Gemeentebestuur stappen te onderne: en om het sluitingsuur o- z~ erdagavond op 1 uur te stellen, verzoeken wij beleefd iet thans door gemeenteraadsleden ingedien de verzoek tot wijziging van art. 65 van de Algemene Politieverorde ning gunstig te willen adviseren. U bij voorbaat dank nd, Hoogachtend, (get.J.E v.Poppel, Secr." De heer MO ER H GS wijst erop, dat na aanneming yan het voor stel niemand verplicht zal zijr tot 1 uur in een café te blijven zitten De heer RADE MAKERS vraagt zich af, of er voor de nacht van zondag op maandag niet een later sluitingsuur moet worden ingevoerd voor hotels en oafé's, die zich in de omgeving van het station be vinden. De laatste trein kont dan om 1 uur aan en vele militairen, die moetepdoorreizen naar Ossendrecht en Rucphen, willen nog wat drinken voor ze verdergr an. De VOORZITTER antwoordt, d' t heer Rademakers daaromtrent een voorstel kan doen. De commissaris van politie heeft geen -nkel bezwaar tegen welke verlenging van het sluitingsuur ook De-heer K0PPEI0L zegt, dat hi en zijn fracti genoten prin cipieel tegen drankmisbruik zijn. Door dat misbruik tegen te gaan kan men echter soms precies het tegenovergestelde bereiken van het geen beoogd wordt; men denke in dit opzicht aan Amerika. Onder hen, die- door spreker c. vertegenwoordigd worden, zijn er, die de kwestie van dit sluitingsuur niets kan schelen; anderen interesseert het weer wel, Sprek r wil intussen oemerk-n, dat er wel iets veranderd is. Vroeger moesten vele mensen om 6 uur naar hun wrk. Iu beginnen ze om acht uur en ze gaan om 11 uur - of na de nieuwsberichten van 11 uur - naar b d. De kerkdiensten hebben ook al verandering onder gaan^ Als het hele leven nu wat verschoven is, vraagt spreker zich af zouden ze nu werkelijk van 12 tot 1 uur staan te trappelen om- te kunnen drinken Spreke.r is van mening, dat het cafébezoek zeer achteruitgegaan is. Dat echt hij. e -u gezond teken. De he- r MARIENS zegt, dat in d toelichting op het voorstel ten onrechte is gesproken yan een tijdvak van 4 uur. Dat moet 3 uur zijn. De heer THEUIISSE, wethouder, heeft zich gewend tot het hoogste ki rkelijke gezag ter plaatse. De. hc r deken zei dc dag des heren is de zondag en deze begint om 12 uur. Al dat geknabbel daar aan is ni >t goed. Hierna komt het voorstel in stemming. Het wordt met 17 tegen 6 stemmen aangenomen. -Voor-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 52