-6- ter voorziening in du vact_ re_ Noor isn 21 stem .en op de hoe r Hoornsr>, 1 sten ot) de heer Stroeken en L hla -co-st m. De nu r Noorman ie dus be no md. ter voorziening in de vacature Stroeken: Ts et"ramen" op drfliêf strdeken 1 stem op d«. heer Blijd'-nst; in, 1 s te ra op d e ho er Ra a i j na u ke rs e n -/3 bla n-ir-bl: no ctom. co-stem- De h r Stroeken is dus benoemd. men* ter voer lening in dr vacature Raaijnu kers: ggkd. ^21 s te ram n op de he r Raai jmaakers e~ï deze wi j-2 blanco-stemmen. Be heer Raaijmaakers is dus benoemd ziging^ 21 TOD ER IET 24 (VOOR ü-'BOMMBVING. d.-, 71.' D ..C-END-'Q Zone -r beraadslaging n zond r hoofdelijke stemming worden de onder havige voorstel en aangenomen (zie de "c* 1 ót-n nrs. IV/3214,3215 3216 en 3218) 23» VOORTTELEN BUROEIjEESTER E 'EÜTHOUDERS TOT HET VERIENBN TAN EXTRA-SUBSIDIE AAN BE V.V.V.-ROOSENDAAL (PRAE-ADVIES NO. 1188). Be h r B' J -NG merkr opdat volgens het prae-aövies de V.V.V. heeft besloten, e n folder uit te geven. Weten burgemeester en wetao o.rrs, w at d belanghebbenden bij engebracht hebben Be VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend. Wel weet hij dat men die f 500,- ook nodig heeft om het kantoor langer te kunnen openhouden. Intussen is schriftelijk bericht, dat het kantoortje aan de Bloemenmarkt wordt opgeheven en dat het VVV-kantoor nu wordt ge vestigd bij Verduit aan de Brugstraat. Het zou dus kunnen zijn, dat "o oorspronkelijk voor het kantoor geraamde kosten nu niet gemaakt be hoeven te worden, maar het gemeentebestuur beschikt niet over ge- ge v ls daaromtrent De heer DE JONG- ze ut, dat het hc 1 speciaal erom gaat, de ver houding te kennen tussen de bijdrage van de gemeente en die van de be la n ghe b be nd e nHo te iho üd ers edzijn d ire c t be la nghe b be nd e n D heer RADEMA.KERS merkt op, dat, als hij goed ingelicht is, de bea nghe bh ene. en bijdragen naargelang het aantal pagina's, dat ze in de folder krijgen. Er wordt onder andere overleg gepleegd met ••Veilig Verkeer". Hij meent, dat voor de folder ongeveer f 300 - van de gemeente en f 300,- van .de belanghebbenden nodig is en dat er daarnaast nog f 20'' ,- nodi is om het kantoor blijvend open te houden; d: ar in moet immers steeds iemand zijn. Da heer D' JONG acht dit -en redelijke basis Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stem ming aangenomen (zie het besluit tot 360 wijziging van de begroting 19 58 va e 8 c go m - nt e 26. VOORSTEL VAN BURGEN EES TER EN WETHOUDERS NAAR AANLEIDING VAN VU-: GEN OMTRENT Ba; VERHURING VAN WARM ATERARPARA TE N (PRAE-ADVIES NO. 1185). Do hoer RADE MAKERS verwijst naar do laatste alinea van het prae-advieswaarin burgemeester en wethouders voorstellen, de ond r- havige zaak als afgedaan te beschouwen. Spreker is ingelicht door de maatschap van de verenigde instal lateurs. Uit die inlichtingen is hem het volgende gebleken. -Op- 7- Op 1 augustus hebben de heren Beens en Mol, bij fWezigheld van de directeur der bh rijven, een onderhoud gehad met de heer Schui en deze meegedeeld, dat zij dé tijd gekomen achtten om tot d< verhuur van geisertjes over te gaan, aangezien daarvoor aan de gemeen tebedrijven geep eredieten meer werden verstrekt en dat voor dit doe 1 een maatschap zou worden opgericht Nadat op 22 augustus de maatschap definitief opgericht was hebben do horen BogersMol en Suykerbuyk een onderhoud gehad met do directeur van de bedrijven en d -ze in kennis gesteld net de oprich ting van do maatschap.. Van de zijde van de directeur kw; men daartegen nogal enige bezwaren, onder meer omdat net hem daarover geen overleg was gepleegd en omdat hem het oprlchtings kapitaal niet voor de aankoop van geisertjes ter beschikking was gesteld; zijn grootste bezwaar was wel, dat voor de verhuur van geisertjes do keuze was gevallen op de Vaillant-geisertjes Op 25 september had de he .r Sikkena een onderhoud met de di~ r -deur en r t d. he r Schul en op diens verzoek is hem toen de volle dige lijst van do reeds geplaatste geisertjes ter hand gesteldAl net al kan dus niet gezegd worden, d. t de- direct--ur niet op de hoogte is gesteld van d* doelstel' ingen van de ma tscnap. Ooi: is '.oor middel van -n adv rteutie het publiek ervan op de hoogte gebracht, dat du maatschap was overgegaan tot de verhuur van geisertjes. Bat dit ten zeerste door het publiek werd toegejuicht, getuigt wel de grote aanvraag naar deze geisertjes'. Nu meent sprak, r toch te mogen stellen, dat er, als er driemaal een onderhoud au ft plaats gevonden, overleg is gepl- gd Hij vat deze zaak ernstig op ,-n hij stelt het woord van deze maatschap even. hoog als dat vs de directeur. De VOORZITTER merkt op, dat de directeur in de vergadering van burgemeester en wethouders mondeling heeft gezegd, dat er voor de oprichting van de maatschap met hem geen overleg is gepleegd. En daar gaat het om l De heer RALEÏoaKERS zegt, dat er vóór die oprichting overleg is g woest met de he r Schul. Be VOORZITTER merkt op, dat men over deze zaak kan blijven pra ten. Hij acht hot het V te, er zand over te do.-n. Be he r RABEMAKERS kan daarmee wel instemmen, maar door wie zal de verdere levering van geisertjes dan plaatsvinden Be VOORZITTER meent, dat dit door beiden kan geschieden. De h.r r RaBSMAKERS zegt, dat er dan conc rr- ntie zal ontstaan. De VOORLETTER dee lt di mening niet; de gemeente kan maar een beperkt aantal geisers plaatsen; als er meer dan 300 geplaatst moeten worde -, is er e- n nieuw eremiet nodig. Bé he r R DEMAKERS vraagt, of burgum - ster en wethouders nog pn- gingea zul' ondernamen om do rest van het crediet goedgekeurd te krijgen, zodat de gem -nte m r zal kunnen doen. De VOORZITTER verwacht, dat dat niet zal gebeuren, want gede puteerde staten hebben hun gedeeltelijke goedkeuring gegeven voor een partij, die al boste"! was. De hoer R BB, AKERS vraagt, of vóór om vu rel.* re goedkeuring van het crediet zal worden v rvraagdde raad inge icht zal worden. •De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 51