Op oen cloor de heer GO OS SEKS gestelde vraag antwoordt de VOORZITTER, dat het de bedoeling is, zowel bonen als struiken te planten. Spreker toont de tekening. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie liet besluit tot 27e wijziging van de be groting 1958 van de gemeente en het besluit tot 8evwijziging van de bo roting 1958 van openbare werken). 101 EK MST 10 (VOOR OIBCfnK'JVINGBN ZE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen, aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/5202 tot en met 1/3205alsook de besluiten tot 28e, 29e, 30e, 31e en 32e wijzi mg van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 130e wijziging van de begroting 1957 van de gemeente) 11. VOORSTEE VAT BURGEMEESTER El' WETHOUDERS INZAICE ONBEÏÏO ON BAAR - VERKLARING va!" :j woningen biobibiera t 13 en roosendaaiswegjs 3 PR.:- E - :DV IBS ITO1174). De he r IiOER 111GS hoopt, dat de huizen ook werkelijk aan de bewoning onttrokken zullen blijven. De 101 ilITTER zegt, dat, als een gezin zo»n huis betrekt omdat het anders onder dc blote hemel moet blijven, het gemeente bestuur niet zo gemakkelijk tot uitzetting overgaat. Hij hoont echter, dat deze mededeling niet openbaar gemaakt'zal worden. Zonder hoofdelijke sten ing wordt hierna hot onderhavige voor stel aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/3206 en 1/3207) 12. AIS VOREN TOT BENOEMING VER DE EEDEN VAN DE COMMISSIE TOT ONDER ZOEK VAT D" R .11G 1955 (PRAB-.VèVIRS NO. 1175). Besloten wordt, dat ?r tw-maal gestemd zal worden; eenmaal ter benoeming van de voor itter en eenmaal ter benoeming van de beide leden. Bij de stemming ter benoeming van de voorzitter blijken te worde"c: uitgebracht 18 ste: en o~ de heer Broos, 2 stemmen op de heer Hendriks, 2 stemmen op de heer Moerings en 1 stem on de heer Radema kers. De heer BROOS is dus tot voorzitter benoemd. Hij verklaart desgevraagd, zijn b noeming aan te nemen. Bi: de stemming ter benoeming van de beide leden blijken te worden uitgebracht: 19 si' meien op da heer Hendriks 19 ste mmen op d e he e r Noorman 2 ste en op de heer Rampaart, 2 stemmen op de he. r Rademakers, 1 sten op de heer de Jong, 1 stem op de heer Mo rings, 1 stern op mevrouw Els inga-Looy en 1 stem op de heer Broos. Do horen HENDRIKS er NOORMAN zijn d -rhalve benoemd. Beiden verklaren desgevraagd, hun benoemingen aan te nemen. -13 en 14- 13 EN 14 .(VOOR OMSOHRI JVINGEN ZIB_ DE_ AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie het besluit tot 131e wijzi ging van de begroting 1957 van de gemeente en het besluit nr.IV/3208). 15. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT HET AANGAAN VAN VASTE G-EIDLENINGEN MET DE N.V. BANK VOOR NED, GEMEENTE! AIS AANDEEL IN DE NIET-VOORKEÜRQPBRENGST VAK RENTESPAARBRIEVEN EN VOOR EINANOTE RING VAN DE HERINRICHTING VAN "DE STOK" EN DE BOOT VAN DE ST.MI.CBEL> SCHOOI (ERAE-ADVIES NO. 1178). De VOORZITTER deelt mede, dat de n.v. bank voor Nederlandsche gemeenten inmiddels uit de opbrengst van de 5 1/4obligatielening 1958 heeft aangeboden een vaste geldlening ad f 218.000,-, bestemd voor de definitieve financiering van reeds voltooide of nog onder handen zijnde werken. De aangeboden lening heeft een looptijd van 25 jaar, een rente van 5 1/4/ en de aflossing moet geschieden in 20 ge lijke jaarlijkse termijnen, aznvsr ;ende op 1 april 1964- Vervroegde aflossing is mogelijk, Aan de gemeente zal in rekening worden gebracht een evenredig aandeel in dc- kosten, verbonden aan do verkrijging on het beheer var., dc fondsen, waaruit deze lening zal worden verstrekt. De opnamedatum is gesteld op 1 april 1958, hetgeen mogelijk is door oreditering van de rekening van de gemeente bij de bank. Namens het gem nte bes tuur stelt spreker de raad voor, ook deze lening te anvaarden. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voor t 1, vervat in prae-advies nr.1178, alsook het door de voorzitter gedane mondelinge voorstel aangenomerizie de besluiten nrs.IV/3209 rot en net IV/3211, alsook het besluit IV/3226)-.,. 16 TOT EN MET 19 (VOOR OI-KOHRIJVINGBN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wor'döfi de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs.V/3212 en 1/3213, alsook de besluiten tot 33c, 34e en 35e wijziging van de be' ro ting 1958 van de gemeente en het besluit tot 9e wijziging van de be groting IK 58 van de dienst van openbare werken). 20. VOORSTEL VuN BURGEMEESTER EN "THOUDERS TOT BENOEMING VAN EEDEN IN DE COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM (PRAE-ADVIES NO. 1183 Overgegaar wordt tot stemmingen. Achtereenvolgens wor< en uitgebracht ter voorziening in de vacature Boeren: 20 stemmen op de heer Boeren, 2 stemmei op de heer Hopmans en 1 blanco-stem. Do heer Boeren is derhalve benoemd, te r voor z:' en ing in de v. :c; ture Mo er dij k-Lyppens 21 stemmen op mevrouw Moercli jk-Lyppens 1 ste: op de heer Jacobs en 1 stern op de heer Hopmans. Mevrouw Moerdijk-Lyppens is dus benoemd. ter voorziening in de vacature Oomens 21 stemmen op de lieer Oomens en 2 stemmen op de heer van Amesfoort.De ha-r Oomens is dus benoemd, ter voorziening in de vacature van ooi .jdonk: 15 stemmen op de heer van Hooi jdonk, 7 stemmen op de heer Heijnen en i blanco-stem. Do he r va: Hooi jdonk is dus benoemd. -ter-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 50