-4- doe! dat ik d3~ een goede, gesloten^werkperiode^en d°ndde™e=ult"t°g8nblik t# ^"^ren na een af- oezien. Het constateren van een minrWt Van Z1^n taakvervulling te -can een stimulans zijn tot een extra ins-nq?8aUoop °P bepaalde punten den, «aar men faalde, meer eucoee te'oehllen1"® 0a JUlSt °P dle geble~ ■hci&T) iu 6chtor, hopwpi iqco veretreken is het doet önï Inzfen hoe Inïï een f,aal"e gedeelte allendames en heren fik max? n i' _e W1J leven - beginnen met januari is) voor Uzelf Uw a7? n°g boen, omdat het nog steeds maar vooral ook voor dé eme!nt? T ®n P toevertrouwde^belangen veel toewijding heïft ,,P°pnP31 on «»Pen, die gij let'zo- nieuwjaar toe te wensen. t-rte. een goed en voorspoedig onze godachten°uit61e6gaan"naar toT*?' het ondorhavige plegen onze geëerbiedigde Konijn hef tond^?6®6?1"®' die °"dor leidifg van grootse maar zeer moeilijke "Irioto -R P rt ®n.zioh daarbij, i„ deze gesteld ziet voor enorme problemen jaonselijke geschiedenis, ven met de vraagstukken) die ofk fén fnT®6 f3"3" 2ij'n nauw verie- echter ook veel andere - :n ZMardïU i fden voorgelegd. Zij draagt fii-i)?3 aapd. Men denke aan de defenp e ^to"yan nationale en Inter- wikkelingen ten aanzien van Indonesië to' ?eéastlngpolitiek, de ver landers, die hier moeten worden cphni re-tDa'fc:riering van 45.000 Neder waarvan er in onze gemeente u?i f?h,ulsvesJ en geacclimatiseerd (en tussen de 145 en 1 50die in JS 4 °P de 1000 inwoners, tot is nen slechts hartgrond 1 'honen tof zoveel zorgen verschaften. Wij kun- ders de grote, oLisbi?ewijsheid zei vlV958 33n °nze l^dsbeftu ur- om hun werkelijk zware taaPX^r™Uen Begeven, die zij behoeven ziin ne°of'üe g6;me®nte Roosendaal en Nisóen bad iokv zijn negatieve facetten. Verheu—nde 957 ZlJn Positieve en nemende bevolkingsgroei, het Souden de no« steeds toe-* -denzen, van de economische welstand' wliv^S ?epaalde ongunstige zeer snelle en krachtige toenemin?1 v,o? °nüer meer büjkt uit de electriciteit, en de iS velbanddfa-S3l V?fDruik van gas, water en schaduwzijden, in het algemem noj vrV ™16J ^^staande oAmiskenbare eidspositie, de vlotte fans: van zalrPn b '!fcu:LS geoleven werkgele^en-- S fs en in het admini^ïaïieveappaïaat ff*?"*11*1» bestuurs- minder gunsuige zaken. Ik denk - uiteraard Jaartegenover staan veel ^ozeer belemmerende investeringsbepeJkin? .Jooralaan de onze arbeid en aan de geldschaarste zond-r wpvK g' ook 111 1957 voortduurde lijkt hadden kunnen worden, die wi i 'ni/nïiptheide?e,projecten verwezen- respekt voor de noodzakelijkheid =>n dnpi- u U1^Stellen' met alle parking vraag ik me af, of de LmL S ld Van de oonsumptiebe- doel „iet heeft vooroi gesctotenf to^oóto tolf tof P™S?a4°P haar vi t ei ten zijn er in ieder geval wel sf^t'I' 3I &ehle en^li jke acti- ik o.a. aan de plannen voo^ ppn m* o cL1oörerüd. Hierbij denk kantoren voor de dienst voor social^!-3®ricazerneV00^ nieuwe Ook de verwezenlijking ven v,p+ y en de gemeentebedrijven van een nieuw ziekenhuis moet hierdoor°naaplan voor de bouw ven; het raadsbesluit dd. 1 aususti^ loS? - Q8 toeko,st worden verscho- garanderen van een rekening-courant?p-r?riI lJ-Mers, tot het verlenen c.q. stichting,kon nog geen goedkeurin7 v 7 a?n terzake gevormde Er zijn nu duizenden bouwvak-rboiL gedeputeerde staten verkrijgen streeks 1950), waarif f capaciteit, d.i. aan bouwvakarbtotofs U j ^J°°r ®S°r?k aaa b°uw- iurs' maak me ongerust, dat er -straks- straks weer een tijd komt, waarin er weer gebrek is aan bouwcapaciteit. Dan zullen de verantwoordelijke instanties toch wel spijt ervan hebben, dat ze nu zoveel bouwcapaciteit verloren hebben laten gaan. men andere,ook minder prettige zaak voor de gemeente is; de voor de gemeente ongunstige beslissing omtrent de Rijksweg 17. U kent allen deze zaakwe zouden die weg graag in het oosten hebben, maar de teer- ling is zo geworpen, dat hij in het westen komt, waardoor de uitbrei dingsmogelijkheden daar zeer beperkt worden. De zojuist genoemde positieve resultaten én het besef, dat wij in elk geval hebben gedaan wat v/ij konden doen, stemmen tot tevredenheid. Ik moge' thans wat meer in détails, hoewel zeer kort, ingaan op de verscheidene aspecten van het gemeentelijke leven in 1S57°Daarbij zal ik het vermelden van cijfers, dat zo gemakkelijk tot dorheid leidt, voorzoveel mogelijk achterwege laten; U zult echter begrijpen, dat enige getallen in een overzicht als dit niet gemist kunnen worden. LOOP VAM DD bdVOLZING Het inwonertal steeg in 1957 met 645. In het vorige nieuwjaars overzicht kon ik U mededelen, dat het in 195,6 was toegenomen met 639, zoda/t de groei in I9d7 iets groter was.Toch zijn er nög grotere moge lijkheden. Toen ik enige tijd burgemeester was, heb ik de 30.000ste inwoner mogen beLroeten. Het vestigingsoverschot bedroeg in 1957 141, in 1956 131; ook in dit opzicht spant 1957 dus de kroon. Zijn dit ge tallen, die tot optimisme stemmen, liet is voer iets minder gunstig, dat het geboortecijfer over 1957 20,84 promille bedroeg tegenover 20,90 promille in 1956. Dat promille loopt de laatste jaren terug; in 1954 bedroeg het nog 23,70, in 1955 22,27. net totale bevolkingscijfer van de gemeente steeg in 1957 - al deze gegevens vermeld ik uiteraard voorzover ze thans bekend zijn - tot 36o30terwijl het op het einde van 1956 35-934 bedroeg. De gemeente blijft zich dus uitbreiden. Dit kan elke bestuurder slechts vervullen met vreugde, maar anderzijds ook met zorg; een snel toenemende bevolking eist immers: veel woningen, de bouw van scholen en het scheppen van werk- en recreatiegelegenheid. WONIM G-7 ERDRLIN G DN -./OM ING BOUW In mijn overzicht over 1956 deelde ik U o.a. mede, dat het aantal woningzoekenden per 31 december 1956 1334 bedroeg. Daarbij heb ik opge merkt, dat dit aantal sedert 1945 meer dan verdubbeld was. Het aantal geregistreerde woningzoekenden is gedurende het jaar 1957 iets terug gelopen. Per 31 december 1957 bedroeg dit nl. 1187. Deze afneming is vooral een gevolg van het voor bewoning gereedkomen van het complex van 138 woningwetwoningen in Westrand". In het begin van 1957 heb ik de conclusie getrokken, dat ondanks het feit, dat er in Roosendaal relatief veel is gebouwd, een oplossing van de woningnood nooit to verwachten is, wanneer de ontwikkeling zich blijft voltrekken, zoals dat tot dan toe het geval was. Ik blijf bij die mening. J heoben daarom onze toevlucht genomen tot de continubouw. Uw Pollege heeft in principe besloten, die mogelijkheden te baat te nemen. Ik heb in januari 1957 de hoop uitgesproken, dat nog in dat jaar begon nen zou worden met de bouw van de eerste woningen volgens de z.g. con tinue methode. Door de lange duur van de onderhandelingen met het minis terie, gedeputeerdestaten, de provinciale directie voor de volkshuis vesting en de bouwnijverheid en de aannemers mocht dat niet gelukken. Op het ogenolik ziet het ernaar uit, dat met de oouw van 60 woningen -in-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 4