-2- 16. Als voren "tol verhoging ven de gemeentelijke bijdrage in de netto- koe ten van 1 ge re nijverheids: cholen in de gemeente (nrae- a- vies no. 1179). 17* Alsvoren tot vaststelling van de gemeentevlag en tot beschikbaar stelling var- crediet voor de aanschaffing van vlaggen (prae- aovies no. 1160) 18; Alsvoren tot overschrijving naar het dienstjaar 1158 van de ere- dieten v or het verbéteren van de Zundertseweg (prae-advies no. 1181) 19. Isvoren tot verkoop van de woning ïolbergsestr at 4 (prae- advies no. 1182) 20. Alsvoren tot benoeming van leden in de commissie tot wering van schoolverzuim (prae-advies no. 1183). 21- Als ver èii tót wijzi rittg van het "Algemeen. Ambtenarenreglement 1954" en de ''Arbeidsovereenkomstenverordening 1954" (prae- advies no. 1184). 22. Alsvoren tot wijziging van de "Arbeidsovereenkomstenverordening 1954" in Verband met doorbetaling bij-ziekte (prae-advies no. 1185) 23« Alsvoren tor wijziging van de 'Wachtgeldregeling 1955" (prae- advies no. 1186). 24- Alsvoren tot wijzi ing van de "Uitkeringsregeling 1952' (prae- advies no. 1187). 25- Alsvoren tot het verlenen van extra-subsidie aan de V.V.V. Roosendaal (or e-advies no1188). 26. Alsvoren naar aanleiding van vragen omtrent de verhuring van w rmwa terao - ar_ te n (prse-a-." vies no. 1189). 27- Voorstel van raadsleden tot wijziging van de A.P.V. met betrek king tot het sluiti- suur van cafe's in de nacht van zaterdag 0 zondag (prae-advies no. 1190) 28. Voorstel van burgemeester én wethouders tot het beschiktearsteilen van crediet voor aanschaffing van 2 nieuwe zetels en vernieuwing van de bekleding van dë bestaande zetels in de raadzaal (prae- dvies no1191) 29- Msvoren tot verstrekking van tegemoetkomingen in de vervoerkosten voor schoolbezoek aan H.Dekker en R,Hoogstr aten (prae-advies no. 1192) 30. Alsvoren betreffende w igering van de bouwvergunning van M. van Zitteren voor een garage aan de Zundertseweg (prae-advies no. 1193) 51. Alsvoren tot beschikbaarstelling van aanvullend orediet voor voorzieningen aan no .dlokalen voor do R.K. Meis jes-u.1. 0.-school (orae-advies no 1194). 32. Alsvoren tot aanvulling van nvt r? -dsbesluit tot overneiing van gronden om niet (prae-advies no. 1195). 33- Alsvoren tot e schikbaar stelling van crediet voor uitvoering van. het uitbreidingsplan 1 Heirwog" (prae-advies no. 1 96) -34.- _'4 Alsvor van crediet voor uitvoering van het olan '"Rondweg- le er ma. van Voss straat- (prae-advies no. I 97). 3a- Idem tor aanvaarding in er: pacht van stroken grond van de tarocnie van de H» Joseph (prae-advies no. 1198) 56, Isvoren tot w: j'ziging van de "Wachtgeld- en Pensioenvorore"e- nmg wetho i rs (prae-advies no. 1199). 37» Alsvoren tot overschrijving naar het dienstjaar 1958 van ere- areten voor ssnleg van de PhilipsIq.qh prae-advies no, 1200). 38. Alsvoren van net crediet voor het leggen van riolering in het olan "Gentru West- (prae-advies no." 1201) 35. Alsvoren van de ore die ten voor het uitvoeren van het olan "Centrum Vest" (prae-advies no. 120 2). 39a. Aanbieding door burgemeester en wethouders van het door de commissie ad hoe opgestelde rapport betreffende de exploitatie van het ontspanningscentrum "Vrouwenhof" (prae-advies no, 12(3 40. Rondvraa, VOORZITTER: de heer A.M.P. PREIJTERSburgeme ster. AANWEZIG met de voorzitter d heren I. The u nis se, A.G.M. Vos L.H. van Beek en A.H. Simons, wethouders, de heren P.H.Roorman, 51.Koone nolMA d e W itt eAA Gooss ons p.C.C.Broos en Mc-He nd r iks me - vrouw M.c. van Overloop-Boddaert, d heren L.j.e.I. do jong en P.M.h.Pnt rs mevrouw A.8 .81?inga-Loog, alsmede de heren A.A.J.M. Rademakers, W.H. Scheepers, G,P. van hassou, W.Moerings, P.C.Martens, -f RampaartJ.H.Vos, M.A.Machielse en j.P. van Benthem (d drie iaatstgenoe mden neb en de ver "cd - .ring even na de opening betreden). SECRETARIS do iieer H.J. Verstegen, gemeente se ere "fes ris De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed, stelt Vast, dat de heren J.H.Vos, Machielse en van Benthem nog niet aan wezig zijn en stelt achtereenvolgens de hierna ver me 1de punten aan de orde, waaromtrent de mede hieronder omschreven besprekingen worden gevoerd, resp. beslriter worden genomen. 1' V AS® TEIMRG VAR DEHOTUIER VAR DE VER GADE RIN GEN VAR 30 JANUARI 1958, o PEBRUARI 1958 ER 25 PEBRUARI 1958. De heer EZRDRIK5 zou in de d rde linea oo bladzijde 19 vr-n de notulen van de vergadering van 30 januari jl. tussen"eervol- en die" graag ingevoegd zien "spreker acht liet juist, dat voor dergelijke gelegenheden een bijdrage wordt gegeven Zonder hoofdelijke stemming wordon hierna de onderhavige notulen - die van do vergadering- van 30 januari 1958 met inachtneming van de vorenbedoelde wijziging - overeenkomstig de voorgelegde ont werpen vast; es te ld 2. (VOOR OMSCHRIJVIRG ZIE DE AGBIIDA) Zonder b- ra dslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het ono. rnavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 132e wijziging van de begroting 1957 van de gemeente). xjz±0iag 3- vOORSTEL_VAR BURGSÏ.1EESIER ER WETHOUDERS TOT BES0HIKBAARS 'ZELLING VAR CREDIET VOOR UITVOERING VAR HST BEPLANT IRGSPIAR VOOR D' VT8- DORKSEIEG, Do BOS W AC ETERS DREE EDE RO ZE RVERDREEP ER DE KERK1EG (PRAE-ADVIES RO1166). -Oo- O

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 49