-10- Dc VOORZATTER zegt, dat bet al een B.C'-'-object is. Spreker heeft de situatie eens samen met de wethouder bezien. H t viel toen moe. D h-:or DO ITTE n rkt op, dot het nu over een 1 ngte van een paar honderd meter g. at. De auto's rijden daar or> het fietspad.. D V0OHITT jR zegt onderzoek toe. De heer BROOS deelt mededat zich bij hen een hee-r Clarijs uit Stampersgat heeft vervoegd. Deze wil een woningruil tot stand brengen met iemand uit de Waterstraat; de heer Geuze» De heer Ylr.k had hen goed ontvangen, maar geen toezegging gedaan. Clarijs zegt nu, dat de zaak hem f 1000,- neer kost, als het lang duurt. De VOORZITTER antwoordt, dat woningkwesties eigenlijk niet in de raad thuishoren. Hij wil co- zaak echt-.r grs g ons onderzoe ken. Hierna, om 4 uur, worden de 0 uren gesloten, omdat de VOOR ZITTER h t nodig beurt. Radst zij om 4-10 uur zijn heropend, besluit de R.UxD op voorstel 'van de heer THEHRISSE, wethouder, die inmiddels als waar- nervnd voorzitt. r leiding hc ft ov r - nomenzon.Ier beraadsla ging en zond ,r hoofd lijke stemming 1) tot acnne; ing van het voorstel, v.-.-rv' t in het proe-advies no. II64 (zie h-..t besluit nr1/1924, alsmede de besluiten tot 25e 'wijzi 'ing v :1e ba rroting 1958 van de gemeente2e wijziging van de begroting 1958 van het gasbedrijf, 7e wijziging van de begroting 1958 van openbare werken en 2c- wijziging van da be- roting 1958 van het woningbedrijf); en 2) be a chi kba a rs t e 1 ling van een ere die t ad f 1000,- voor de aanbie ding van een geschenk aan de bur ge meest r ter gelegenheid van diéns tienjarig ambtsjubileum a.Is burgemeester. Hierna sluit do heer THEIMISSE, waarnemend voorzitter, de verg 'l.-ring net de Christelijk groet. De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door cle RAAD van de gen. ente BDOSEHDiUI HIT RISPER in zijn openbare ver gadering van 3 april 1858. DE SECRETARISDE VOORZITTER 0 T U I E 1! VAT" D VHRGADERIRGER VA1 DH GEEP RTERAaD VAR ROOSERIAAL EN RISPER U 19 5 8. 4e vergaering Vergadering 00 DORDudDAG3 -PRIL 1958, bijeenroepingsuur 2.45 uur nm ORD RP1R T. R BSlAli hZLIRO 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 38 januari 1958, 3 februari 1958 en 25 februari lö58. 2 mededeling vat. ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester én wethouders betreffende besluiten, door hen genomen met gebruik- m- king van de door eb- raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling) 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot beschikbaarstelling van orediet voor uitvoering van het beplantingsplan voor de Vis- donkseweg, de Boswachtersdreefde Rozenvendreef en de Kerkweg (prae-advies no. 1166). 4. Alsvov n tor het verlenen van medewerking en crediet voor de aan schaffing van schoolmeu.be le n voor de St.Georgeschool (nrae-advies no. 1167) 5. Als voren tot het huren van een klaslokaal ten behoeve van de St. Alogsiusschoo1 (prae-advies no. 1168). 6. .fisvoren tor het verlene. van mee. e werking en crediet voor het aan legger. van een speelplaats bij de St.Joseph Calasanctiu.sschool (prae-advies no. H69) 7. Als vore r. tot hst verlenen van subsidie aan de avond-H.B.S. te Breda (prae-advies no. 1170). 8. Alsvoren van subsidie voor de 0 B.A.0-cursus van de lagere nij verheidsschool (prae-advies no, 1171) 9. Alsvoren tot het geven van straatnamen in het uitbreidingsplan "Rondweg -Heer-ra van Vossstraat (prae-advies no. 1172). 10. Alsvoren tot het geven van een straatnaam in het uitbreidingsplan "Keijenburg(nrae-advies no. 1173). 11. Alsvoren inzake onbewoonbaarverklaring van d woningen Bloemstraat 13 er Roosendaalswegje 3 (nrae-advies no. 1174) 12. Alsvoren tot benoeming van de le.-en van de commissie tot onderzoek van de rekening 1955 (nrae-advies no. 1175). 13. Alsvoren tot verlening van een aanvullende bijdrage in het tekort 1956 van het badhuis (prae-advies no. 1176) 14' Alsvoren tot vaststelling van het algemeen besluit tot het aangaan van kas ge ld leningen en het opnemen van gelden in re kening-courant (prae-advies no. 1177). 15. Alsvoren tot het aangaan van vaste geldleningen met de B.V. Bank voor Red. Gemeenten, als aandeel in de niet-voorkeur opbrengst van rentespaarbrieven en voor financiering van de herinrichting van !lDe Stok" en de bouw van de St. Michelschool (prae-advies no.1178) -16-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 48