,-8~ bedrijven) ontvangen zal zijn. ,,rn hot ETI hebben wij inmiddels gevr; agd, wanneer onderdeel VI ksn worden tegemoetgëzien, maar die vraag is nog niet beantwoord. VRAAG VAN 13E VROUW E IS IN GA -100 Y EEIREEPEIlDE VERSTOPTE GOTEN ACHTER DE HüloEN DE BIOEMSTRnAT. ANTWOOPJ) V ET BURGEMEESTER EL WETHOUDERS Openbare w rken heeft intussen cle nodige ruimingswer ke n verricht. VRhAG VAR DE KEER PETERS BETREURENDE EEN SLOOT ...CHTER DE EMMASTRAAT. ZWOORD V, -N BURGEMEESTER EU WETHOUDERS Wij hebben de directeur van openbare werken gevraagd, ons over de ruiming (c.q. opheffing) van duzc sloot van -advies t dienen en ons dan tevens de inventarisatie op tekening ov^-r te leggen van alle soortgelijke sloten in de gemeente. Hoewel deze zaak al ver scheidene malen aan cle orde ge wc st is en niet gemakkelijk op te lossen is, willen wij toch nog cns ond. r zo eken, of er niet gelei delijk -.e-n. sanering in f.it opzicht kan worden bereikt; eventueel oók met rijksbijdragen. Bepaalde toezeg ingen kunnen wij niet doen, maar cle zaak wordt bestudeerd. F' t hebben medegedeelddat enkele andere vragen nog in behandeling zijn en dat burgen.est r n wethouders daarop nader zullen terugkomen, biedt cle VOORZITTER gelegenheid tot het stellen va n nie uwe vra ge n D- h r VEN N,.SSAU veronderstelt, dat de- sigaren, die aan de raadsleden uitgedeeld zijn, van de burgemeester gekomen zijn. Mede nam ns al zijn collega's wil hij de burgen, -ster daarvoor hartelijk :ankzeg en De VOORZITTER wil hierover dadelijk in de besloten vergade ring nog i,.ts zeggen. De- heer RAMPiJiRT vraagt, of het punt betreffende de gasgeysers de volgende maal in cle raad zal komen, De VOORZITTER zegt toe, dat burgemeester en wethouders daar voor hun uiterste best zullen do< n. Het staat op de agenda van de vergadering, di: burgemeester en wethouders aanstaande donderdag zullen houden. De heer DE UITTE zegt, dat Cr bewoners van de Bosstraat klagen over het wegdek van die straat. Er is een gedeelte, waarin puntige stenen voorkomen. Mer rijdt daarop zijn wagens kapot. Het verdient aanbeveling, die stenen door andere te vervangen. De waterleiding in de Bosstraat ligt thans tot het pand van van Dorst. Kan di verder worden doorg trokk n De lectriciteitsleiding ter plaats- is niet in orde cle raclio-ontv. ngst en de verlichting vallen nu en dan uit. De kabel schijnt te weinig capaciteit te hebben. Het schijnt ook te liggen aan de compressor in het water leidinggebouw. Verder zouden dé bewoners ook enkele straatlantaarns willen hebben, vooral bij de ter plaatse staande doornhaag. Ook de Lindenburgsostraat is veel t: lonker. Men kan daar in h< t onker niet doorheen. Het fietspad in de Langdonksestraat is zo snol, dot fiets rs door 2 Ikoar niet kunnen passeren. Ook die trost is heel donker. Voorts is cle hel.. lindenburgso straat zeer slecht. De mensen -kunnen- kunn.'u er feitelijk s-r vonds ni t naar buiten. In de Langdonkse straat ha ..ft non ,-n onderzoek ing .2 te ldtoen cle zon scheen, maar dan zi t men cle ware toestand niet. De he--r MtCHIE.IBE zegt, clat _r -en regeling bestaat, volgens welke in de maanden april en mei Vis donk gesloten is. Kunnen bur go mt- est- r en wethouders daarin g .11 vera dering brengen Er zijn leden van do natuurhistorische vereniging, aio dat graag zouden heb" en. Ook mensen uit de burgerijdie daarvan teen lid zijn, zouden daar prijs op stellen. De VOORZITTER antwoordt, clat burgemeester en wethouders de regeling hebben ing.. voord om le vog Is tand te bevorderen. Hij me nt trouwens, clat men in die twee maan. 11 wel in Vis donk ksn, als men een wandelkaart heeft. De heer MhCHIEISE zegtclat dat laatste ni t het geval is. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. MEVROUW ELS INGA-IjOOY merkt o-clat cle antennes aan de flats in de Christiaan-Huyghensstrrat niet geheel in orde schijnen te zijn. De radio-ontvangst wordt gestoord. Misschien ligt dit aan de nabijheid'van het PNEM-gebouwIn plan-West is de'radio-ont vangst heel goed, Kunnen bur. e meester en wethouders ten aanzien van de Christiaen-Huygh-ans straat iets doen? De VOORZITTER zegt onderzoek to. De heer MOERIF GS zegt, clat hij eens hec-fr geinformeerd naar de stand van zaken ten aanzien van een clo.r landbouwers van de Rucphenseboan ingediend verzoek om electriciteit. D' VOORZITTER ntwoordtclat dit onderzocht zal worden. De heer MOER IN GS heeft c-n bericht gelezen over de 48'woningen. Hij h; ft inlichting.n gevraagd aan de wethouder. Deze wist niet precies, hoe het ermee stond. Is die zaak nu geheel rond De tèORZITTER antwoordt, dat er premie toegekend is. Du hcur MDERINGS vraagt, w. nne-.-r die huizen gebouwd zullen worden. De VOORZITTER antwoordt, dat dit van de desbetreffende onder nemer afhangt. De heer MOERINGS zegt, dat er geen geld Voor schijnt te zijn. Misschien raakt de premie Verloren. D VO 1 ZITTER zegt onderzoek toe. Zo nodig zal hij erop terug komen. Hij hoont, dat de bouw zal doorgaan. De heer RAMR.1KRT hoopt, dat het gemeenteb stuur zal weten te voorkomen, dat het geval-Bakker zich zal herhalén. Men late cle premie niet jschieten I De VOORZITTER wijst erop, dat er voor premie bouw thans geen bouwvolumen meer nodig is. De heer SCHEEPERS is blijr dat iemand anders nu eens over cle Bosstraat heeft gesproken, Hij vindt het zonde, clat daaraan niets wordt gedaan. Misschien ksn het nu tengevolge van de w< rkloosheid in orde komen. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 47