Zond^# hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het "besluit nr. IV/1921 12. AIS VOREN TOT VERDAGING VAN DE BESLISSINGEN TOT DEFINITIEVE V-STS TELLING VAN VERSCHEIDENE UITBREIDINGSPLANNEN (PRAE- uDVIES NO 1158). Op een door de heer BROOS gestelde vraag, waarom dit beslui'! genomen moot worden, antwoordt de VOORZITTER, dat er nog geen eenstemmigheid over bestaat. Er zijn bezwaren ingediend, die nog naar de heer Gouwetor moeten, de commissie voor de uitbreidingsplannen moet er nog in gekend wor den, enzovoort. De nodige formaliteiten zijn dus nog niet vervuil. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voer stel aangenomen (zie het besluit nr. 1/1922). 15, 14 EN 15 (VOOR OI.SCItRIJV3NGEN Z IE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming word-: n de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 23& e; 24e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, alsook die ton en 3e wijziging van d begroting 1958 van het waterleidingbedrijf en het besluit nr. IV/1923). 16. AIS VOREN BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN TAMBOERED RPS EN (PRAE- ADVIES NO. 1162). De heer RaMPAART zou graag zien, dat de Trommelaeren van Roe- sendaele hoger werden gesubsidieerd. Hijzelf heeft in de commissie voor culturele zaken voorgesteld, voor iedere 12 werkende leden boven een aantal van 54 hot subsidie te doen verhogen met f 25?~« D huidige regeling lijkt nem erg schraal. Afgezien van de culturele of artistieke waarde, wa rover hij niet zal uitweiden, lijkt hem spreker, dat een korps van 135 leden meer subsidie moet hebben dan f 170,-, terwijl andere korpsen met amper 20 leden al f 120,- krij gen. Hier worden toch 135 jeugdige mensen van de straat gehouden 115 daarvan spelen mee. Die jongelui leren discipline en toch ook wel enige muzikaliteit. Deze overwegingen dienen naar sprekers me ning de aandacht te krijgen. Een harmonie h ft zeker meer kosten, maar een harmonie met 50 leden kan niet meer kosten hebben dan do Trommelaeren met 135 leden. Z krijgen thans amper f 1,25 per lid, terwijl andere verenigingen f 8,- of f 9,- per lid krijgen. Spreker doet daarom formeel het voorstel, in de verordening de bepaling op te nemen, dat de vaste subsidies voor drumbands zullen worden ver hoogd met f 25,- voor iedere 12 werkende leden boven een aantal van 54- De heer SIHONS wethouder, antwoordt, dat volgens de verorde ning hot subsidie voor de Trommelaeren inderdaad niet bijzonder hoog is. Maar zo gauw ze een bijzondere activiteit ontplooien, krijgen ze extra-subsidie. De laatste twee jaar hebben ze meer gekregen dan welke harmonie ook. De heer Rampaart hoeft gesproken over het grote aantal leden. Maar de vraag is juist groeien ze niet teveel uit Wordt het niet teveel een modeverschijnsel In het blad "St.Caeoili schreef een recensent enige tijd geleden ;Nu de drumbands als paddenstoelen uit de grond schieten". Spreker is van oordeel, dat het gemeentebestuur dat niet moet stimuleren. Er is nu een goed -korp s - -5- koros Er moet n ar sprekers mening niet worden b vorderd, dat er in bijna 'eUte parochie een zal ontstaan. Het door de heer Rampaart aangehaalde argument van het bezighouden der jongelui gaat nar sprekers mening niet op, want dan zou de gemeente alle hobby clubs moeten subsidiëren. Spreker acht de huidige regeling goed. Zij zou anders kunnen worden, as de Trommelaeren bij een ox an- dv-r concours een zodanige prijs zouden winnen, dat evenals bij v-en harmonie het subsidie afhankelijk gesteld zou kunnen worden van de kwaliteit. De consequent! ven het voorstel van de heer Rampaart zou kunnen zijn, dat er tamboer-bataljons zouden ontstaan, waarmee geen enkel gemeentebelang gediend is. Het door du heer Rampaart gedane voorstel blijkt niet vol doende ondersteund te worden, zodat het geen onderwerp van beraad- s la ging ka n uit ma, ke n Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. D~ heer RAMPAART verzoekt aantekening, dat hij geacht wil worden, te- hebben tegengestemd. 17. AIS VUREN BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN IE R.K. NIEUWE KUN. HAR MONIE "VLIJT EN VOLU.RDING" IN VERBAND MET HET BE'NELUX-MARS- CONCOURS PRAE-A'DVIES NO 1163). Do heer MARIENS zegt, dat dit advies hem is tegengevallen. De heer Simons heeft al gezegd stelt U zich in v rbinding met het Oranje comité of met de V.V.V, Spreker wil vaststellen, dat het de bedoeling is, jaarlijks dit marsconcours aan Roosendaal te geven. D arom is dit subsidie gevraagd. Het spijt hem bovendien, dat het 0-0 17 december is gevraagd en dat het nu pas in de raad is gekomen. Hot is dus niet gevraagd voor de harmonie, maar voor het marscon cours Dc heer RAMPAART stelt voor, do beslissing aan te houden tot bekend zal zijn wat de V.V.V. of het Oranjecomite kan doen. Even- tu 1 kan r dan bijvoorbeeld f 500,- gegeven worden, Er zijn toch andere uitvoeringen, waarvoor het wel gegeven wordt. Verleden jaar heeft spreker dat concours met genoegen bijgewoond; het was zeer a*. r- dig.Op Hemelvaartsdag is er in Roosendaal praktisch niets te doen, zodat het een mooi initiatief is. H t verzoek dadelijk afwijzen acht spreker niet juist. Geei he"J bestuur een maand de tijd om met de V.V.V. of het Oranjecomite te praten, aldus spreker. De h r MOERINGS is het dsarmedr. eens. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de suggestie van de heer Rampaart-besloten, de beslissing over déze zaak een nr nu aan te houden. 18'. ALS VOREN TOT HET BOUWEN EN. PINANGIEREN V N EN HET AANVRAGEN SN AANVAARDEN VA» RIJ:SVOOESCHOÏTEN VOOR 191 CONTiNUBOUWWONINGEN PRAE DVIES NO 116 4 De VOORZITTER verwijst haar de in de zaal aanwezige tekening. Hij hoopt altijd nog, dat op 19 maart s. met de bouw begonnen zal worden. Er zijn rechtige huizen bij met 5 slaapkamers. De heer BROOS vraagt, of er nog plaats overblijft voor een kerk. D VOORZITTER antwoordt dsuroo bevestigend. Overigens zal spreker in cl.-. dad lijk tv houden besloten -vergadering-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 45