- -2- lil: .4- Als voren tot beschikbaarstelling van. crediet voor uitbreiding van het-waterleidingnet in de Dennestraat (prae-advies no. 1160 13. Als voren van crediet ten behoeve van de uitbreiding van het waterleidingnet in de buitenwijken prae-advies no.1161). 16. Alsvoren betreffende de subsidiëring van tamboerkorpsen (prae- ac.vies no. 1162). 1?. Alsvoren b treffendesubsidiëring van de R.K.Nieuwe Kon.Har^oni- ''Vlijt en Vol.aarc.ing", in verband met net B* nelux-marsconcours (prae-advies noII63). 18. Als vore n tot h. t bouwen en financieren van en het aanvragen en aanvG rden van rijksvoorschotten voor 191 continuboüwwoningen (prae-advies no. U64). 18a.Alsvoren béijrëffende hit aangaan ven en vaste geldlening met het Genootschap tot Opvoeding t.b.v. de bouw van een kleuter school in "Vrouwenhofw (prae-advies no.1165) 19* Rondvraag. VOORZITTER de heer A.M.P.PREIJTERSburgemeester. AANWEZIG met de voorzitter de her n L.Theunisse, A.G.M.Vos,I.H. van Beek en A.H.Simons, wothoud rs de héren I.J.3.L. de Jong, F.H.Noorman en M.A. de Witte, mevrouw A.A.Elsinga-Loojrde neren F.C .0Broos ,A.A.Goossens en PC Hartens mevr0uw M0van OVerloop- Boddaertalsmede de heren WiMoerings, P.J.C.RampaartG.P. van Nassau, M.G.Hendriks, F.M.M. Poters, ïï.H. Scheep.rs, J.P. van Bent- hem en M.Machielse (de heer Machielse heeft de vergadering later betreden) APW 5ZIG met b richt van verhindering de heren M.Koppenol, A.A.J.M. Ra de ma rs en J. .Vos. SECRETARIS de heer H.J.Verste gen, geroe entosecreta ris Do VOORZITTER Opent om 3 uur de Vergadering net gebod, doolt mede, dat hij bericht van verhindering heeft ontvangen van de heren M.Koppenol, a.a.J.H. Rademakers en J.H.Vós en dat de heer Machielse he ft laten weten, dat hij later of misschien in het geheel niet zal komen en stelt achtereenvolgens de hiernavermelde punten aan de órde, waaromtrent de mede hieronder omschreven besprekingen word n gevoerd, resp. besluiten worden genomen. 1. VASTS'TEÏLlfe VAN DÊ NOTULEN 'VAN DE VERG D' RING VAN 30 JAÏÉJARI 1958, V0( RTGBZET OP 3 FEBRUARI 1958. Do VOORZITTER deelt mede, dat door verse, oid.ene omstandig heden, onder meer de zeer lange duur van de begrotingsvergaderingen, deze notulen nog niet gereed zijn. Voorts zegt.hij, dat iemand de raadsleden sigaren wil aan bieden. Tot die aanbieding wordt overgegaan. 2 EN 3 (VOOR 0:EC:l::i-'rYINOEr ZIE AGENDAj. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming word en de onderhavige voorstellen aangenomen (zie het besluit tot 21e wij ziging van de b. groting 1958 van de vemeonte) -4.- A. AIS VOREN BETREFFENDE ONTSIAGAALTVR.- .GE VAN J.A.M. VAN HAL AIS DI RECTEUR HST OPENBAAR SLACHTHUIS (PRAE-ADVIES NO 1150 De heer MOER INGS verzoekt het gemeentebestuur, tijdig naar een opvolger uit te zien, opdat daardoor straks geen moeilijkheden zullen ontstaan. De VOORZITTER antwoordt, dat daarvoor gezorgd zal worden;het is genoteerd. Over een paar maanden zal de zaak bezien worden. Het ontslagbesluit wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr. 1/1914). Vervolgens wordt overgegaan tot stemming over do benoeming. Er blijken 19 stemmen te worden uitgebracht op de heer J.A.M. van Hal, zodat deze benoemd is (zie het besluit nr. 1/1915). 5, 6 EN 7 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA) De onderhavige voorstellen worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/1916 en 1/1917, het besluit tot 22c wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en het besluit tot 6e wijziging van do begroting 1958 van openbare werken) 8. AIS VOREN TOT V. STSTELLING IN ONTWERP VAN HET PARTIEEL UITBREI DINGSPLAN S MOORS TRAAT(PRAE-ADVIES NO. 1154). De VOORZITTER verwijst naar de in de zaal aanwezige kaart. Na het thans te nemen besluit moet er publicatie geschieden, daarna wordt het plan ter visie gelegd en zal r gelegenheid bestaan om bezwaren in te dienen en daarna zal de definitieve vaststelling aan de orde komen. De heer SCHEEPERS vraagt, of het clan ook in woningbouw? voor ziet. De VOORZITTER antwoordt, dat er aan de Gastelseweg woningen gebouwd, mogen worden. Bovendien biedt het industrieterrein mogelijk heden voor de bouw van directeurswoningen. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit nr. 1/1918). 9 EN 10 (VOOR OeBOKRIJVINCEN ZIE' DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/1919 en 1/1920) 11. AISVOREN TOT HET AANGAAN VAN EÉN VASTE GELDLENING VOOR DE FINAN- C IER ING VAN DE BOUW VAN 10 WONING'. T'''ON IN GEN IN NISPEN PRAE- ADVIE S NO. 1157). De heer MOERINGS meent gelezen te hebben, dat het rijk deze gelden zou aantrekken voor 6% en ze aan de gemeenten zou doorlenen voor 4/£* De VOORZITTER antwoordt, dat onderscheid gemaakt moet worden tussen de gelden, di van de institutionele beleggers zijn gekomen, de eerste nationale woningbouwlening en de nationale woningbouw lening in de vorm van rentespaarbrieven. Het lijkt hem overigens gewenst, maar te aanvaarden wat we kunnen krijgen. -Zonder- 1

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 44