I O TUIEN VAN D:" VERGA32ERINGEN VAN DE GEKENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NIS EEN in 19 5 8. 3'e vergadering. Ver adering op DINSDAG, 25 FEERU..EI 1958bijeenroepingsuur 2.45 uur na middag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 30 januari 1958, voortgezet op 3 februari 1958. 2. Mededeling ven ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende besluiten,door hen genomen met gebruik making van de door de raad tan hen gedelegeerde bevoegdheid ('zie s chrifte li j ke medede1ing 3. Voorstel van burgémeèstër en wethouders tot beschikbaarstel ing van orediet ten behoeve van de bouw van een bijzondere kleuter school in "Keisdonk'1 (prae-advies no. 1149)- 4. Alsvoren betreffende ontslagaanvrage van J.A.M. van Hal als di recteur van het ooenbaar slachthuis (prae-advies no.1150). 5. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor uitvoering van het beplantingsplan voor de Rucphensebaan (prae-advies no.1151)- 6. Alsvoren tot het verlenen van voorschotten op de exploitatie- vergoeding voor bijzondere lagere scholen over 1958 (prae-advies no1152) 7. Alsvoren van voorschotten voor bijzondere kleuterscholen over 1958 (prae-advies no. 1153). 8. Alsvoren tot vaststelling in ontwerp van het partieel uitbrei dingsplan "Smoorstraat" (prae-advies no. 1154). 9. Alsvoren tot vaststel ing van d? verordening inzake opcenten op de personele belasting over 1958/1959 (prae-advies no.1155). 10. Alsvoren tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de Gasthuis- en Passéntarmèn (prae-advies no.1156). 11. Alsvor.en tot het aangaan ven een vast geldlening voor de finan ciering van de bouw van 10 woningwetwoningen in Nispen (prae- advies no. 1157) 12. Alsvoren tot verdaging van da beslissingen tot definitieve vast stelling van verschillende uitbreidingsplannen (prae-advies no1158) 13; Alsvoren tot het aangaan van een vaste geldlening voor de finan- ci ring van kost n van aankoop en bouwrijp ma ken van gronden (prae-advies no. 1" 59) -14.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 43