n dan nodig is. De heer MARTERS zegt, dat er'inderdaad auto's zijn, waarvan de motor blijft doordraaien, ook als er niet gereden woret. Maar van de andere is de kostprijs per kilometer wel uit te rekenen i De ±TÏER merkt op, dat er rekening mee moet worden gehouden, dat het hier meestal grote wagens- betreft, die een grote vracnt over een kleine afstand vervoeren. De heer MERTEu-S acht het benzineverbruik toch ontza :lijk hoog. - c De "VOORZ TÏER ge ft de heer Martens in overweging, de zaak nog eens te bestuderen en zich clan eens met de directeur in verbinding te stellen. Kan hij van deze geen bevredigend ant woord krijgendan zou hij bij de rondvraag nog eens'een concrete vraag kunnen stellen. MSVROUE E IS III GA -10 0 Y wijst eron, dat op bladzijde 54 van o.e be -roting, onder hoofdstuk iv, een bedrag ad f 360 ,- is vermeid uii, moet volgens de toelichting f 365,- zijn. -D- heer II oRMAN merkt nog op, dat verzocht is, de bewro- oingc-n v. n 0 oen care werken en van de bed' ijver neteende-1" in te richten als de andere. De VOORZITTER antwoordt, dat deze vraat- bestudeerd zal worden. De heer VAN iTAS:-uU zegt, dat juist de leden van de com- nissi voor openbare werken vele vragen hebben gesteld over die c.iens 0Zijns inziens verdient het aanbeveling, meer zaken ter ben and el mg a-rn die commissie voor te leggen; dat zou hit steller van vragen bep rken. De heer RADEMAKERS vraagt nu, of de hele beuroting in stemming zal komen. De VOORZITTER antwoordt daarop bevestigend. De he.r RADE MAKERS wil dan geacht worden, te hebben tegen gestemd. Namens burgemeester en wethouders stelt de VOORZITTER de raad thans voor, te besluiten ^s_t _te stc llm de begroting 1958 van de gem, .mtevan hut elec- tric1-beitsbedrijfgas- en waterleidingbedrijf, van het grond- je' rg"''-' van het openbaar slachthuis, van de dienst van openbare werken, van het woningbedrijf en van de dienst voor sociale zaken, alsmede de besluiten tot le en 2e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente, een en ander overeenkomstig de aan de raad voor gelegde ontwerpen (en met inachtneming van de wijzigingen, welke zi.]q voortgevloeid uit d- behand ling aan de hand van de memorie- van antwoord; prae-advies nr. II46) ê?éA ^..keuren :"-3 begroting 1958 van de burgerlijke instelling J°°r socia zorg en die van de Gasthuis- of Passantarmezoals deze oer visie hebben gelegen; en stolen de begroting 1958 van de stichting beschuttende werkplaats "Do Roos". Zoneer hoofdelijke stemming besluit de RAAD dienovereenkomstig. -De- -Gl- 4 f Do VOORZITTER deelt mede, dat do n.v. bank voor Neder landse gemeenten aan burgemeester en wethouders nog heeft aange boden een geldlening uit de opbrengst van de eerste nationale woningbouwléning 1957. De voornaamste voorwaarden zijn bedrag f 440.000,-, koers 100$, looptijd circa 25 jaar, rente 6$ per jaar, halfjaarlijks te voldoen, aflossing in 20 zoveel mogelijk gelijke jaarlijkse termijnen, aanvangende op 15 november 1963 extra-aflossing niet toegestaan tot en met 1966daarna%- doch uitsluitend op 15 november^- in Ie jar.n 1967 t/m 1971 a 102^$, in deN jaren 1972 t/m 1976 a 10 lv en gedurende de verdere loop tijd a 101$, openingsdatum 1 maart 1958. De opbrengst dient te worden gebruikt voor de financiering v n 1. woningbouw, alsmede van de met dé woningbouw samenhangende werken van dringende aard, waaronder mede begrepen de bouw van scholen. Een go dgekeurd raadsbesluit dient voor 25 februari aanstaand; bij de bank te- zijn. Spreker stelt namens burgemeester en wethouders de raad voor, loze aanbieding te aanvaarden. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de RAAD lienovereenkonstig. Hierna, om 1.15 uur' namiddag, sluit de VOORZITTER de verga dering net de Christelijke "ro t, na de leden nog te hebben dank gezegd voor de vlotte behandeling. De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN NISEEN in zijn openbare ver gadering van 3 april 1958, met toevoeging van twaalf woorden op'blad zijde 19. 4 DE SECRETARIS DE VOORZITTER v

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 42