-76- i Tegen üe u voorstel hebben a ctitereenvolgpns smstp>md r5e> lenen Hendriks, Kóppenol, Els inga-Looy, loornan Simons van Beek, vansenthem, Machielse, G^ossens,' vanTasse^^rl Broos, Martens, Scheepers en van Overloop-Boddaert w Voor het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden Rampaart, Moeringsde Witte en Rademalers. V, Bij volgnummer 580 doet de heer RAMP AART het voorstel he t subsidie te verhogen tot f 200,-. Dit voorstel blijkt voldoende ondersta, und te worden. stemmend W°rdt stemming gebracht en aangenomen met 16 tegen 3 0;'L a°"k vo°rstel hebben a chtereenvolgens bestemd de leden van Nassau, Peters, Broos, Martens, Rademakers, Scheepers van Sl^l0°rB°Cldaert' H^^iks, Ko venol, Elsinga-Iooy, ïsoor^l Rompaart, Moerings, van Bentham, Goossens en de Witte. Sinons.^n'leefc In°SohïeXsef^«eanvolgens gestemd de leden 5oor de heer RAMPAARD gedane voorstel, de reeelinv in< cn 6elden vo°^ protestantse studenten, stemt de RAAD unaniem v°ignummer 6,14 zegt de heer RAREMAKERS vernomen te heb- êfï'ii-V51 he? n°0rclun wear °ntwikke 1 irigsgebieden aanSeSlzen zijn. Hem kan dus ook m Noord-Brabant gebeuren en het lijkt spreker van sendas 1voorzitter in dit opzicht zijn best doet voor Roo- zal indïenIn?PlZITÏER Z°f:t toedat hij nanens de raad een verzoek v, .+?e volgnummer 668 merkt de heer RAMPAARD op, dat hij voor het uittrekken van het onderhavige bedrag is, maar men vra me dit bedrag op juiste gronden, niet op fictieve. De er er MeCHiElSE zegt, dat niet, zoals gesuggereerd is middel?Vt-+S ÏS fedaVn 0p fict:Leve gronden. De verbouwing is in middels t^o stand gekomen. Deze is een onderdeel van het grote plan waarvoor de raad destijds cl zijn medewerking helft toegezegd. pt m.pT^nu ?^a"rGerü sten zijn dan opgebracht kunnen worden, is er meer subsidie gevraagd; dit is volkomen reëel. von de d" °PZlChi: T8r"i3een de notulen Bij volgnummer 512 zegt de heer MARIENS, dat hij voor dit subsidie is maar hij zou he t wel op prijs steil n d--t de les"r' - ld >n van de muziekschool voor beter gesitueerden worden'vShoold. en weth?udSsf^bElVeriii3St togemeester ,f+ B±ï volgnummer 5I0 zegt de heer HENDRIKS dat hij vorig jaar 5V meegec.eeIedat Hij tegen de nieuwe begroting zou stemmen, w oneer bij de aanbieding daarvan het restaurant nog niet verhuurd zou zijn. Om deze reden moet hij thans tegenstemmen. -De- r7 De heer MOERINGS herinnert eraan, dat hij in de algemene beschouwingen al iets over het Trouwenhof heeft gezegd. Burgemees ter en wethouders hebben gesuggereerd, eventueel het grote gebouw- uit de exploitatie te lichten. Maar twee kapiteins op een schip is nooit goed. ■- Re heer MACHIELSE verlaat thans, om 12.30 uur, de vergader ing- De heer Moerings heeft voorgesteld, de beslissing aan te houden en een commissie in te stellen, die samen net cle controleur van gemeentefinanciën cle zaak zal bezien en zich daarna net een advies rot cle raad zal wenden. Het tekort wordt steeds groter. Spre ker heeft vernomen, dat een bestuurslid al twee maanden geleden ont slag heeft genomen. Het gemeentebestuur wist daar officieel niets van. Dat is uiteraard een manco. Re belanghebbende moet van zijn ontslagneming mededeling doen aan het gemeentebestuur. Spreker blijft overigens bij zijn voorstel. Re heer RADE MAKERS wil cle woorden -van cle heer Moerings onder schrijven. Zoals cle toestand nu is, kan spreker zijn sten niet aan cle zaak geven. Zijn algemene indruk is trouwens, dat er in de raad niet veel stemmen voor de huidige situatie ten aanzien van het Trouwenhof zullen pleiten. De heer MARTENS is het met cl vorige sprekers eens. Hij wil daaraan echter nog toevoegen, dat zijns inziens de Tjiegrotrng helemaal niet goed is opgezet. Er wordt nu voor het cafe een winst van 66% geraamd; dit is niet reëel tegenover een winst van 45'^ in het vorige jaar. De bedieningskos ten zijn f 1200,-- lager geraamd ,ho wel de inkomsten hoger zijn. Het Trouwenhof kost de gemeente nu jaarlijks een halve ton; cle kosten van de plantsoenen zijn daarin nog niet begrepen. Spreker vindt dit alles onverantwoord. Hij acht het ook het beste, dat een commissie maar eens een onderzoek inst' It. Re heer RAMPaaRT is het daarmee eens. Hij verdiept zich verder niet in cle cijfers. Wel zal hij het op prijs stellen, dat, wanneer de z ak aangehouden wordt, er meer spoed achter wordt gezet dan verleden jaar. METRO UW ELS INGA-LOOY heeft tot haar spijt het rapport van cle controleur van gemeentef inanc iën niet in de raadsmap aangetroffen. Re heer Ereijsen was op dat ogenblik niet aanwezig. Re TOORZITTER biedt aan, het rapport voor te lezen. Hij acht dit echter niet nodig voor het geval cle zaak aangehouden wordt. METROUW TAN 0TERLOOP-BORRAERT zou graag hebben, dat het Trouwenhof in exploitatie bleef, maar exploitatie van het cafe, het geven van gelegenheid tot dansen en het vertonen van films acht zij niet nodig. Re TOORZITTER meent, dat er nu eerst een beslissing moet konen over de instel ing van een commissie ad hoe. Burgemeester er wethouders stellen voor, niet tot die instelling over te gaan. Na enig overleg wordt overgegaan tot stem -ing over het voor stel tot instelling van een commissie ad hoe, welke een onderzoek zal instellen naar het beleid va 11 de Stichting Trouwenhof- Rat voorst. 1 wordt aangenomen met 14 tegen 4 stem en. -Toor-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 40