^«fssawwstt rsassa. p i'rsn.:24s i-czis bK4Kïw&&:- 2 efdSs 7™ -2- 15' Alsvoren tot wijziging van de gene ensclianopl i -ik-o v. i buitens»™,» lager onderwijs en ie nlzorglp^aaSf.ï^) 16. Alsvoren tot vaststel")ine- -w=m zonder onderwijs over 1958 l nlllïjeh®^ vow 17' vanEredietT-oor It^ïfTnl eï "eschikbaarstelling StAgnesschoo 1 (pS^S&ï V'U^f" hul5°"«len voor de® 18wonISgb^rO?e(pr?e!ad?JesnSo?n!!28)!n S-eentewoningen in het "Brabant ih ^ae-advijsno112 inzake de continubouw Hoogstraat no? 124C tblvde~v" T«D. J°»»len_V8ii het gebouw sc j oo 1 orae-advies no. 1131).' ■~sc-2001 eo o.e St.C-eorge- 22 ^^ntefsSogJISAJdïiï^^^-Wn vakonderwijs aan de Burgerlijke Instel" ing\ooï 15? het ^stuur van 9C ins ^°or Soc13^ Zorg (orae-advies no.1134). A eSvoien oot onttrekliüg van hpt nnci+Qi i nv 25 i aan het openbaar verkeer (prae-advies no. 1135)/™ He™S 26. Alsvoren tot overschrijving van het orediet t h v n v een wr.khuis aan de Westerstraat (nrae-ad^es nóT'lSe)?^ Van 27' lanVpT Srtnleïn^ree^n)1?? 0I^? v00r het afleggen (prae-advies no. 1137)1 °n aa^1! He marechausseekazerne 2o. Alsvoren tot het garanderen van rente en etin theoaire geldlening van p.w. "nl<ÏÏa? SSSSS'SF "-T.aSklS» Nederlandse d2. Alsvoren tot beschikbaarstelling van credi-t tPn wonfl, delegatie 3"' sendaele^^prae-adviesUno^II43Trommelaeren Roe- 34- Alsvoren tot aankoop van de woning Badhuis stro at nr, m advies no. II44) ^uiiuissrraat no. lo (prae- -35.- -3- 55. Alsvoren tot verlaging van de vermakelijkheidsbelasting op biosco nvoorstellingen (prae-advies no. 1145) 36. Alsvoren tot vaststelling van de begroting 1958 "van de gemeente en van de gemeentelijke takken van dienst en tot goedkeuring van de begroting 1958 van de Burgerlijke Instelling voor Sociale Zorg er de Gasthuis- en Passantarmen (prae-adviezen nos1116 en H46). 36a.Alsvoren betreffende aankoor van gronden in het uitbreidings plan "Parochiecentrum'1 (nrae-advies no. 1147) 36b.Alsvoren betreffende het aangaan van vaste geldleningen met de II.Y. Bank voor Mee Gemeenten t.b.v. de bouw* van noodlokalen en aanleg dienstleidingen op de Mieuwe Markt (prae-advies no.1148). 57' Rondvraag. A. vergadering op donderdag, 30 januari 1958, bijeonroepingsuur 2»45 uur namiddag. VOORZITTER j de heer A.M.F. PREIJTERSburgemeester. AAMWE! IG MET DE VOORZITTER de heren A.G.M. Vos, L.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, de heren A.A. GoossensF.H.Moorman, W.Moe- ringsW.H. Scheepers en M.Koppenol, mevrouw A.A.Elsinga-Looy de heren F.C.C. Broos en F.M.M. Peters, mevrouw M.C. van Overloop- Boddaert, alsmede de heren A.A.J.II. Rademakers, l.J.B.I. de Jong, M.G. Hendriks, M.Machielse, P.J.O. Rampaart, J.P. van Benthem, M.A. de Witte en F-0. Martens (de heer Martens heeft de vergadering kort na de opening betreden) AFWEZIG met bericht van verhindering de heren I.Theunisse, wethouder, G.P.van Massau en J.H. Vos SECRETARIS de heer H.J. VERSTEGEN, gemeentesecretaris. Be VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed. Hij deelt roede, dat de heer Theunissewethouder, wegens ziekte ver hinderd is, deze bijeenkomst bij te wonen. Ook de heer G.P. van Massau heeft laten weten, dat hij verhinderd is. De heer J.H. Vos heeft medegedeeld, dat hij misschien later zou komen. De heer Martens is, der gewoonte getrouw, nog niet aanwezig. Spreker is va; oordeel, dat er aanleiding is om eens te overwegen, of het Reglement van Orde niet moet worden aangevuld met een bepaling be treffende het op tijd komen door de raadsleden. Vervolgens doet spreker voorlezing van het hiernavolgende OVERZICHT OVER PET JAAR 1957. -"Wanneer- 24* Al_SVOjfGn 1)0 jTP fifBP d P VOOT17iom'nn' -rn

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 3