-74- Voor het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden RademakersKoppenol, Elsinga-LooyNoorman, Rampcart, Moerings e n clWitte Bij de volgnummers 142/53 z^gt dc VOORZITTERdat dc leden gszien zullen hebben, dat <5nieuwe regeling heel wat gunstigër is dan du oude. L i i aDe hieï stelt de vraag, of de rijksbijdragen voor een bepaald aantal 3aren worden toegekend. De VOORZITTER antwoordt, dat het voor looi- alleen 1958 betreft. Du bijdragen konen altijd achteraf. Maar nu kont do gemeente er vrii genadig af. De hoer HENDRIIS vraagt, of het hoofd ven de B.B., als hij het noodzakelijk acht, een bepaalde uitgaaf te doen - bijvoorbeeld voor een demonstratie - verhoging van de bijdrage kan vragen. Be VOORZITTER antwoordt, dat hij voor iets dergelijks zekér toestemming krijgt, als het niet al te gek is, zeker, als het binn.-n o.e beu rooing blijft. Anders moet er een apart crediet worden ge vrao gel D- ner HBHDRtKS merkt O"-dat du uitgaven voor verwarming tweemaal zijn opgc-nonen. Do VOORZITTER antwoordt, dat het twee gebouwen betreft; hut brandweer materiaal in de opslagplaats moet goed gehouden worden en er moet ook worden gestookt in het kantoor. Bij volgnummer 160 vraagt de- heer R HIP AART het ga meen te- 0 es uUU.rvoor het geval hot Wit-G-e le -Kruis go bouw niet op korte ter mijn zou tot stand komen, voor verfraaiing "ter plaatse te zorgen. Thans is de toestand wel erg lelijk De heer MARIENS he ft gehoor!dat er bij het kraamcentrum reclame wordt gemaakt voor en speciaal soort zeep voor de luierwas Dat is zijns inziens niet juist. Kan het gemeentebestuur daartegen optreden De VOORZITTER zegt toe, dat terzake inlichtingen zullen worden ge vr aa gdDa a r na z s 1 na cl er a ntw oor d w or d en ge t :e ve n Bij volgnummer 484 grijpt de heer RADEMAKERS terug op de woorden van dc heer Simons, .wethouder, volgens welke de ïromme la er en de laatste jaren evenveel subsidie hebben ontvangen als du hoogs t - ge subs id ieerd c harmoniee'n. Spreker heeft bezwaar tegen een gelijke subsidiëring van tambo rkorpsen, die onderdeel uit maken van een harmonie en andere, dergelijke korpsen. Overigens heeft spreker nog geen antwoord gekregen op zijn vraagof de harmonieën gesubsidieerd worden volgens de traditie of volgens de prestaties. De heer SIMONS, wethouder, antwoordt, dat elk jaar wordt na gegaan, in welke afdeling een bepaalde harmonie speelt. Zowel* in de eulrurelq raad als in de commissie voor culturele zaken wordt de zaan dan kritisch bekeken. De harmonie moet eens in de drie jaar aan .en concours deeIne me n. aIs ze twe_- jaar niet :egaan is, kan het dus zijn, _dat ze in een hogere klasse gesubsidieerd wordt en het volgende jaar in een lagere klasse ondergebracht en daarnaar gesub- s ia ieerd wordtDat is geheel conform de verordening. -De- De heer BROOS zegt, clat de federatie een diploma geeft.Dat wordt overgelegd als bewijs, in welke afdeling een harmonie onder gebracht is. De heer RADE MAKERS blijft van mening, dat er een afzonder lijke subsidieregeling moet zijn voor tamboer korpsen, die deel uit maken van harmonieën en een regeling voor tamboerkorpsendie zelf standig zijn. Hij zal het op prijs stellen, dat de commissie voor culturele zaken zich daarover beraadt en dat de zaak dan nader aan de raad wordt voorgelegd. De RAAD blijkt ermee in te stellen, dat het aldus zal gebeuren. Bij volgnummer 490 doet de heer MOERINGS het voorstel, het subsidie per jeugdlid óp' f 2,50 te brengen, gezien ook de uitspraak van de Nederlandse Katholieke Sportbond. Do heer RAMPAART hac! het door de heer Moerings voorgelezen persbericht ook gelezen. De heer Simons heeft gezegd, dat de vereni gingen in de sportraad vertegenwoordigd zijn. Maar het is spreker bekend, dat juist de voorzitter van THOR altijd sterk heeft aange drongen op verhoging tot f 2,50. De heer MARIENS zegt, dat de commissie voor culturele zaken half februari zal vergaderen. Kan die daaromtrent niet adviseren De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend; de zaak hoort in de s p or tra ad thuis Het voorstel van de heer MOERINGS blijkt voldoende te worden ondersteund Het komt in stemming en wordt aangenomen met 14 tegen 5 stemmen. Voor het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden Martens, Rademakers, Scheepers, van Overloop-BoddaertHendriks, Koppenol, Elsinga-Looy, Boorman, Rampaart, Moerings, van Benthem, de Witte, van Nassau en Peters. Tegen het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden Broos, Simons, van-Beek, Machielse en Goossens. Bij volgnummer 520 w. vraagt de heer RADE MAKERSof aan de provincie subsidie is gevraagd voor de toneelcursus. De VOORZITTER antwoordt, dat dat op de weg van de verenigingen Bij volgnummer 536 zegt de heer RAMPAART, dat het gegeven ant woord hem niet heeft bevredigd. Het zou beter zijn, het bedrag ad f 4,- volledig uit te keren. Aan potjes heeft men niet zoveel. De heer SIMONS, wethouderzegt, dat die f 1,- gereserveerd wordt ten bate van verenigingen, die eventueel in moeilijkheden komen. Het is van belang, dat de uitkering geschiedt in overleg met de jeugdraad. De heer RAMPAART doet thans formeel het voorstel, f 4recht streeks aan de jeugdverenigingen uit te keren. Dat voorstel-blijkt voldoende te worden ondersteund. Het komt in stemming en wordt met 15 tegen 4 stemmen verworpen. -Tegen- - _7-_ I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 39