V^SrSJSr* Stlnï^st -72- de meninv van de he r p autp nm i bestaan. Hij is -r ovorirens van ov-rtui^i St °pV?tting blijven zuinig -enoee is. -itui lat cis burgemeester of hij rM .^r YÜ°77iTTRR ze ftdot hij d- vr~a b ft - die zuinigheid moet laten varen. f'estc een bepaald werk f 1G0^0kost ^mn b£doélt als -r;elijt geuren! b 1 de straat niet wordt opgebroken. 03 kalfde dele meer, wanneer He VOORZITTER wijst er in dit Verband bijvoorbeeld voor ols die on dat de kosten rbeu lel voor rekenin- van d ptt n mn 'v i c instanties de straat opbreken. bedrijven komen, zien, dat of L^^lnftoegepast nin; -bouw betreft er is inderd-id ,ll'n\ra0ej worden. Wet de wo- vier jaar ziin nit^o nü i V^X Gebouwd. Maar cle laatste zitte r he,ft te ze -1, dat e- voldoen^ wo^t ê°meente 1)0 vo°r- vestigmg. Spreker is de voorzf+t bezorgd voor indüstrie- hij met burremeestr-r Prins r h ft erkentelijk voor, dat n. v .Philips Ock verheul hood voor dü van'de overigens zuker oJk vbof n eg ™n 01 fatelak> «II» tiviteit van dc Roosendaalse Srbeiders 13 aaf de ï>roc'u=- ▼vl middenstanders ziin di t"t A er 03k ™*ax> dat een groot vafananschSD ir.n A-. Sï maI:,-n- Dezen hebben ook merendeel - 60 I 70< I n RRar P-t verget n, dot het hier oc de zogenaamde randbedriiwn w?*0®-'" Roft. Spreker doelt Pleidooi geldt de klegRPkS; k"0?? komt hlj °P' kon. De3>L^KaSt2^t?leaselJe"SSs?XX«n? "rt Hierna wordt óver^etaan tn+- rmr,+e ',.~t -? hand van de memorie van antwoord. l i J3° behandeling aan de Bi. volgnummer 36 vorzo kt c1p h-v t> »to' -om o «jdïfte3sorlcfl^fS^el00?3??!61 Mdie te^a«SS»™ tRe SieüwfïladsItenlirzuSbk^r11 nU He "VDOEZITTER zegt to0, dat hiervoor zal worden gezorgd, nogal oenJ worinSgHolSf g ™0RHTTS:R dat «e raadsleden Ook is het nSt altïlr^egjkrie laners is -v bi ivrinrtooi n v' t üs.l<en uit fcc nodigen. On- waè er-niét voldoe Se plalte semeest van "0-H.0.\- toen motie aan tfRSïfjlKEES st "Vt thaïls de raa4 voor, de volgende "Ha raad van de gemeente Roosendaal en Bisten- getroffenj2 611 6 Ver^eers®aabregeïeh, die de laatste jaren zijn besluit ïjn on cs re raming daarover te kennen te teven". -Hit- Hit voorstel blijkt niet voldoende te worden ondersteund, zodat het ni -t in behandeling kan komen. Hierna stolt de heer RARE. AKERS voor, een commissie ad hoe in te stellen, welke tot taak zal krijgen, samen met de politie de verkeerssituatie in de "gemeente te bezien en daaromtrent advies uit te brengen aan de raad Hit voorstel blijkt niet voldoende te worden ondersteund, zodat hot niet in behandeling kan komen. Bij volgnummer 51 zegt de heer RAMPAAETdat uan de schouwburg toch wol hoge eisen zijn gesteld. Burgemeester en wethouders zijn al teruggekomen van hun standpunt ten aanzien van de Sprenkler-in- stallatie He VOOHZITTHR rvric ond t dat laatste niot het geval is; deze zaak is nog stcis in onderzoek. He heen RAIvEPAiiRO? is van oordeel, dat er één lijn getrokken moet worden; wat voor de een geldt noot voor de ander ook gelden. Spreker heeft de indruk, dat men werkelijk nogal ver gaat met d eiser.. Ter gelegenheid var de .onderv;ijzc-rsdag moesten onlangs de in de gang staande boekenstalletjes verwijderd worden. He VOORZITTBR antwoordt, dat ingeval van een paniek door de aanwezigheid van die- stalletjes doden kunnen vallen. He heer RAJS5PAAB3! vraagt het ge me entebes tuurzich eens voor te stolfön, wat er in de opgang" van het Gildonhuis zou gebeuren, als dra r nu paniek uitbrak. Onlangs zc.t er in de schouwburg iemand on het frontba Icon; een bontjas mocht daar niet op de knieën worden gehouden Ho VOORZITTER zegt, dat men inderdaad over een dergelijk kledingstuk kan vallen. ïini moet zien instellen op wat er kan, niet op wat er wanrschijnlijk zal gebeuren. Spreker staat in dit opzicht geheel achter go leiding ven de brandweer. Bij volgnummer 140 hand ha. ft de heer RAHEïl.KERS het voorstel, het subsidie voor de afdeling Roosendaal van de E.H.B.0op f 250 ,- pr j aa r te brn ;en Hit voorstel blijkt voldoende t worden ondersteund. He heer HEBIEIlS stelt de -vraag, of dP E.H.B.0. participeert in de begroting vai cle B.B. wr rop de VO'P.ZITT3R antwoordt, dat de E.H.B.0- betaald wordt v-oor oe n de B.B» bewezen dienstén, Burgerae ster en wethouders zijn echter von oordeel, dat er g n aanleiding is tot subsidie verhoging, zolang dc E.H.B.0dier zelf niet on gjvroegd hooft. He. he r MuRQEBS de -lt di mening. Ho VOORZITTER bron :t he t voorstel van cle h. r RADEMaZERS thans in stemming. Het wor t met 12 tegen 7 stenrjen verworpen. Togen het voorstel Heb en chterc nvolgens gestemd de leden MartensScheepersvan Over loop-BodclaertHendrilrs Simons, van Boek, van Benthem, Machiels- G-oossens van Bassau, Peters en Broos. -Voor-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 38