-70- De VOORZITTER antwoordt, dat ditzelfde verschijnsel zich elke gemeente voordoet; ook in gemeenten, die in het ontwikke- m lingsgebied liggen. In Roosendaal be idsplaatsenworden ges chap e n anders Onlangs dus tri moeten doen dan zorgen, dat d jaarlijks 250 nieuwe ar- Maar wat kan het gemeentebestuur nu vestig:ingsvoorwaarden gunstig zijn «.,.w aaar :en beetje te ver. heeft het gemeentebestuur zich gewend tot een Delf tse in- dre daar afgebrand was Bit ging naar sprekers mening al Er is al eens gezegd, dat de burgemeester van Ben Bosch in Amerika industrieën gaat halen. Bit betrof dan kennelijk de ITicholson File.Maar het is zo, dat d directie d. arvan zich heeft gewend tot dt afdeling r. gionale industrialisatie van het ministerie van economische zaken en daar heeft men toen enige gemeenten, o.a. ook Roosendaal.ongëgeven. Bozo industrie heeft zich toen in 's-Hërto- genbosch gevestigd, naar daarin hebben andere factoren meegespeeld. Bur 'om^ester Loeff is zo dus niet gaan halen l Hut geme n- tobu-stuur is overigens ge, n handelsreizigerHot vraagt de bemidde ling van het ETI en af en toe plaatsïb het ook een advertentie, wat gewoonlijk niets uithaalt. Be bedoelde BoIftse fabriek kw£ am m. t B. vo r e öi heer I a chter l-,chieis: burneme I wil vaststellen, 'ster c;n w tiek wil", ra de toekomst le ver o n thouders dat s t£ hij ia t in dit Hij he omzicht ft geen kri- zou zo grs Roosandaal ag hebben gehoord, dat digrote gekomen zou zijn. Zij zou overigens h ;..ft een geweldige naam, -öt Wc Ikt maar alleen gevraagd, hóe de verwachtingen voor zijn. B- VOORZITTER Zwitserse firma naar meest meisjes tewerkstellen, maar z spreker overigens niet mag noemen. Be heer MACH3EISE is overigens tot zijn volle t gelicht. Er is Zekc-r veel kritiek geuit, maar omdat de van du raad toch achter bur gemc ster en w thouders staat, moet naar sprekers mening do kritiek niet zo zwaar worden opgevat. zwaar aangetrokken. vredenheid in- moerderheid noga 1 Be VOORZITTER heeft zich de kritiek Hij wordt misschien iets te zacht van gemoed.. Be he. r VAM BEEK, wethoud.r, herinnert er: van de schreven, dat het ui, am emurspatroonsbond h. ft voorgel..-zen. Boze dat hij huuft z-i brief f deruon tovredc aa n bur ge me e s t e r n te stellen, en wethouders. de lf gu - moeilijk is, iederuen tevreden te stellen, maar dat men de verdeling overlaat aan burgemeester en wethouders. Hut gemeentebestuur is overigons nog altijd van mening, dat du zaak beter langs organisatorische weg kan worden opgelost dan anders. Toen spre ker pas wothoudur was, is het gemeentebestuur-aan een tafel gaan zit ten mut du lood -ietors. Er was in een minimum'van tijd werkt nog steeds perfect. Moet in hut hoenderhok gooien en ri toe nooit klachten van d is van oordeel, dat het goed Ten aanzien van het schilderwerk zegt spr kor, dat, zodra do en deze knuppel tot nog een ga a t regeling het gemeentebestuur nu de en de patroons uitnodigen Er zijn aannemers gekomen en openbare werken be s c hi kk ing kwa m bc tr wintermaanden, het ro de winter verschoven. de zegt ff end o hu t verrichten van-onderhoudswerk in cU •r omgegooid is. Heel veel werk is toen naar Ov. rigens is het gemeentebestuur niet ongene gen om de onderhandelingen opnieuw te beginnen. Hoe gemakkelijker dit alles geregeld zal worden, hoe li'ver het gemeentebestuur het zi t. o preker noopt, dat de belanghebbenden de brie f van het gemeentebestuur beantwoorden. -Bc- -71- Bu VOORZITTER voegt daaraan toe, dat ieder hoofd van een' tak van dienst weet, dat het de wens van het gemeentebestuur is, dat het werk zoveel mogelijk in Roosendaal blijft en zoveel moge lijk naar rechtvaardigheid verdeeld wordt. Ook bij du aanschaffing van sigaren en dranken voor representatie volgt spreku-r zelf dat systeem.. Het ge me .-nte bes tuur wil de Verdeling zoveel mogelijk aan de organisatie zelf overlaten - dit zal niet "gemakkelijk gaan maar hot wil wel het vorenbedoelde principe in acht genomen zien. Be heer RAMP ..ART heeft op de kwestie van de aannemers en de schilders niet willen attenderen. Hij hr-eft het nooit ••oedgevonden, dat de be langhebbenden niet reageerden. In 1952 h* o ft spreker zelf du zaak mee aanhangig genaakt. Het spijt spreker, dat er nor steeds geen antwoord is, maar zij zagen d mogelijkheid niet in om onder ling tot een vergelijk te komen. Be- schilders hebban gezegd als onze deskundigen ons niet terzijde willen staan, geven we geen ant woord Als spreker de indruk h,:eft gewekt, dat hij geen bewondering zou hebben voor hut beleid van do voorzitter, wil hij i vaststellen, dat die indruk onjuist is. Hij heeft alle respect voor de ontzaglijke werklust en werkdrift van de voorzitter en hij geeft daarsran altijd tegenover ieder e en uiting. Bat u-en burgemeester niet alles kan beréiken, is begrijpelijk. Zijn kritiek is dan ook niet gericht tegen de burgemeester, maar tegen het gemeentebestuur en dok tegen de grote fractie. Hij verwijt de burgemeester helemaal niet, dat deze niet genoeg zou doen voor de gemeente. Be heer The un is se h.-uft er zijn verwond .ring over uitgesproken, dat de raadsleden ©ri- tiek hebben geuit. In 1956 h. ft spreker ook algemene beschouwingen gehouden. Be suggesties daartoe waren te elfder ure van anderen gekomen en hij had die verwerkt. Ook in 1957 heeft hij beschouwingen gehouden. Toen w rden er geen aanmerkingen op gemaakt, dat hij kri tiek had geuit. Hut is toch volkomen normaal, dat er ook tussen katholieken onderling kritiek mag worden geleverd. Het zou volkomen onjuist zijn, te beweren, dat spreker zich uitsluitend met kritiek tot de Partij van de Arbeid ma richten. Bit uiten van kritiek sluit' het koesteren van bewondering niet uit. Bet spr. kur geen bewondering heeft voor het nieuwe slachthuis, mag hij wel bek nd achten. In de fracti heeft hij dit luide lijk doen blijken. Maar hij is ook geen voorstander van de v.stiging van Y. B. hij he ft zich daarbij neer gelegd Wat cl. gesignaleerde h-rstrating be treft wil spreker zeggen, dat deze f 1100- h ..ft gekost. Bat het- trottoir maar eenmaal op gebroken zou zijn, is niet waar. Spreker gunt dc mensen van open bare werken graag hun ove rur enge lelmaar dat die overuren zijn ge maakt, terwijl er nu nog niemand woont, acht hij niu-t juist. B-. VOORZITTER merkt op, dat hijzvlf daarvoor opdracht heeft gegeven terwille van de bewoners van do Laan van b Igië. De heer RAMPAART heeft zich niet in de cijfers verdiept maar als er geweldige overschotten blijken te zijn, dan meent hij te mogen concluderen, dat dat nu ook zo kan worden. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Rampaart geen politieke overwegingen bij de ambtenaren ma veronderstellen. De heer Rampaart moet zeggen, waar h t 'eld vandaan mo, t komen Ten aanzi n van de top van openbare werken zal er naar - .e- Wc JCt J A

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 37