Tan aanzic-n van T bedrijfswinsten zal spreker graag het oordeel van da raai vernemen. De YO"RSITTER zegt, dat hij dat ook graag zal horen. De h. ■- r RADEMAKERS herinnert eraan, dat da voorzitt. r gezegd hoeft, dat het hem zo spijt, dat er nu al zoveel kritiek op het beleid ten a nzien van h. t slachthuis is geleverd. Dit is naar sprekers mening oen gevolg van hot feit, dat de zakelijke inst Hing ten aanzien van dat beleid te gering is. D meningen botsen altijd.' Watjiet invriezen van varkens en het slachten voor de export be treet, is net spreker b kend, dat er van de zijde ven het slachthuis werd gezegddat hot ni t kon. D- VOORZITTER zegt, dat wethouder Vos dé grootst mogelijke moeite doet om te bereiken, dat er exportslachtingen zullen komen. Als spreker hem niet afremde, sprak hij in de vergadering van burge meester en wethouders altijd over het slachthuis. Wat de horstrating betreft zegt spreker, dat politieke vrienden, die er meer verstand van hebben, hem hebben 'gezegddat dit extra geld moet_ kosten. Spreker kan niet begrijpen,dat'het and.rs zou kunnen zijn; iets, dat continu kan doorgaan, is toch a It i j d voord*.- li ge r De VOORZITTER wijst erop, dat de asnntrtr zelf heeft bericht, da t he t ni> ts m r kos t De heer RADEMAKERS betreurt het, dat het crediet voor de herinrichting van de Stok nog ni t goedgekeurd is. D VOOR.1 ITIER vindt dat ov me ns jammer. De heer R-DE MAKERS wil er voorts op wijzen, dat er voor de op rettevereniging wel subsidie is geraamd, hoewel de culturele raad daarom niet heeft gevraagd, terwijl de heer Simons heeft ge steld, dat er voor sportb oefenende junioren geen hoger subsidie is geraamd, omdat de sportraad daarom nier heeft gevraagd, laar snrok: rs mening is dat contradictoir. „Ten aanzien van du overschotten wil spreker opmerken, dat r een reëel verschil bestaat tussen zuinig zijn en efficiënt werken. Spreker zal het gemeentebestuur feliciteren als inderdaad per 17 maart aanstaande met de continu-bouw b gonnen zal worden. Het spijt hem overigens ze_-rdat er van het aanvankelijke optimis- ie betreffende de woningbouw in 1953 zo weinig is overgebleven. Hij is h- t er ook niet me e nsdat minister Hofstra maar 40-000 woningen per jaar toga nt. Dat ma toch wel word. n zegel. De VOORZITTER antwoordt, dat het in zoverre niet juist was, dat in dit opzicht kritiek werd o-ljverd op burg. me :st r en wethou ders De1 he r RADEMAKERS wil burgeme ster en wethouders uitdrukke lijk v rzoeken, diligent to blijv n ten aanzien van het welve. rts- plan, waarvoor al stippellijnen zijn uitgezet. Do kritiek op het Vrouwenhof kan rijns inziens boter aan d, orde komen bij de behan deling van de desbetreffende post; Spreker meent, dat hij beter een stuk zal kunnen overleggen, waaruit blijkt, d t een bestaand be drijf niet voldoends medewerking kreeg. In het algemeen zou hij het gemeentebestuur willen vragen, ook aan de kleine bedrijven te denken Voor hetgeen het ge ra nta bes tuur heeft gedaan ten aanzien van de ar ntrekkiiig van industrieën is hij overi :ens erk< n te lijk. -Wat- -69- Wat h_-t verkeer b treft acht spn kar de situatie niet bevre digend, De st.Josephstraat bijvo rbeeld is een voorrangsweg. In de Middenstraat en in ander zijstraten staan daaromtrent aanduidingen, K«ar in de St. Josephstraat z-.-lf niet. De voorzitter heeft ge ze - d, dat de raad de delegatie kan terugnemen, maar daaraan zijn"ook moeilijkheden verbohden. Het zal wel niet tot een uitspraak van de raad kunnen komen, dat deze het met het huidige bel id ni t ....-ns is, maar kan er ni t een commissie ad hoe worden ingesteld, die de situatie in ov rleg met de politie doorneemt en een uitvoerig advies aan de raad uitbrengt De "VOORZITTER antwoordt, dat dan eerst de delegatie terugge nomen moet wörd* n. Burgemeest ,-r :-n wethouders hebben ge..n behoefte an een 1 erg<lijke commissi-. D he r RADE MAKERS z..-gtdat het terugnemen van de delegatie moeilijk is, want dan komt het bestaande op loss. schroeven te staan. Hij zou dan eerst e n uitspraak van de raad willen, volgens welke (deze het niet eens is met wat burgemeester en wethouders doen. De "VOORZITTER veronderstelt, dat behandeling van verkeers- aangelegenheden door de raad zeer moeilijk zou worden» Burgemeester en wethouders kunnen daarover nauwelijks tot eenstemmigheid geraken? De h r RADE11AKSRS hoopt, dat d. aanvullende-werkgele genheids- projecten, welke de voorzitter heeft g noernd, te zijner tijd direct verwezenlijkt zullen kun en worm n. Spr ker is de voorzitter erkentelijk voor zijn toezegging, een informele raadsvergadering te doen houden ter bespreking van het ETI-rapport. Burgemeester en wethoud rs zijn misschien wel niet nalatig om de nodige diligentie aan de dag te 1. g -en ten beh- hoeve van de middenstand, maar d constellatie in des raad is zo danig, dat du behartiging van'de middenstands belangen moeilijk, zo niet onmogelijk is. Sprekers kritiek in dit opzicht geldt dus de raad D h r IliCïQE ISE wil inhaken, op hetgeen is gezegd over het onderhoudswerk. Du wethouder van openbare werken heeft gezegd dat er in 1953 ona rliand lingen zijn gevoerd Spreker vraagt zich nu af, waarom openbare w risten overeenkomstig het verzoek van die aannemers de verdeling niet tot stand gebracht heeft- En is het besluit van de vakgroep aan de belanghebbenden meegedeeld Wat het schild, .rw rk betreft heeft spreker vooral hot oog gehad op gemeentewoningen. De voorwaard n waren voor de belangheb benden totaal o na mvaardbaar. Wat spreker in dit verband heeft ge zegd moet gezien worden tegen de achter rond van de w rkloosheid, die met name in de bouwvakken wc r groot wordt. Als het mogelijk ia, met die aannemers eeu overeenkomst te treffen, zijn zij en hun personeel gevrijwaard tegen werkloosheid. Ten aanzien van de in dustrialisatie wil spreker 0.it gedeelte uit zijn algem.no be- schouwingen herhalen "wij hebben nl. enkelejaren lang een regel matige vestiging van industrieën op Roosendaals gebied waargenomen, mede dank zij het ijv ren hiervoor van het college van burgemeester en wethouders en dit ondanks de zeer aantrekkelijke prmieregeling die andere omliggende'gemeenten op ons voor hadden. Sinds geruime tijd is zich echter ook op dit gebied een kentering aan het voltrek ken, welke iel zeer ten nadele van do Werkgelegenheid in onze ge meente uitvalt. Als ik ril. wel ben ingelicht, staat de vestiging van nieuwe industrieën praktisch stil en houdt de toekomst ten deze ook geen beloften in". •Do-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 36