-66- Aan hot slot van d.-z zeer lange uiteenzetting zou spreker nu nog hét volgende willen zegt en. Er Toestaat een oude en zeer juiste zegswijze, volgens welke het uitoefenen van kritiek gemakkelijk is; la oritique est aisee Yeol mipder gemakkelijk is het, opbouwende kritiek te leveren. Dit blijkt wel heel duidelijk uit de gehouden algemene beschouwingen. Burgemeester en wethouders-hebben daarin maar heel weinie construc tieve ideeen aangetroffen, waarvoor zij zo dankbaar geweest zouden zijn. De algemene beschouwingen hebben bij hot gemeentebestuur de ino.ruk geve :t igd, dat daarin in. grote mate "kritiek is seleverd om nuiek z. If. Zij zijn -r zich van bewust, dat het^ber-in van 1958 voor cte gemeentepolitiek wol een bijzondere tijd is en zij willen d algemene beschouwingen in dat licht beschouwen. Maar wann r iemand - spreker haakt hier aan op k t een hii over het middenstahdsbeleid heeft gezegd -,die niet ter "plaatse DeKend isc.eze algemene beschouwingen zou lezen, zou bij hem do indruk gevestigd worden, dat hier een dagelijks bestuur zijn tijd verdoet en nauwelijks voor zijn taak berekend is en dat de burgemees ter naar het gemeentehuis komt om er zijn siësta te houden. Spre- de desb.-; gtqfc:iic1c- sprekers uit;ens een morden nssr het stadhuis te komen, om te horen, wet daar voor zaken" worden be sproken. Zo»n outsider zou ook wél moeten denken, dat Roosendaal een in omme ld provincie dorp is, im t n mid f nstand en .->^n in- d-strie, waarin totaal geen leven zit. Spreker wil uitdrukkelijk daarregerover steil .n, dat mensen van buiten d 'ern rite - en dat doet hem dan tenminste we r goed - hem" herhaa 1de li i k ze eren burgemeesterUw gemeente is de laatste vijftien jaar van aanzien veranderd en v rbet-rd. llog ni t zo lan ,1-dc n moest wethouder Vos spreker v rvangen en hij huoft toen oen groep mensen, onder andere de bur am-ester van Breda, door Roosendaal geleid en hun de nieuwe markt laten zi :n. Z stonden er perplex van, dat dit er in deze tijd van bestedingsbeperking doorgedrukt kon worden. Het gei entelijk eh het maatschappelijk leven zitten hier vo 1 dynamiek en het beeld, dat de houders van de algemene beschou wingen van Roosendaal hebben geschetst, is een mistakend beeld; anders kan spreker het niet noemen. Het gemeentebestuur is terdege waakzaam en het is met name erop uit, voor de in de gemeente ge-" vestigdekrachtige en van ondernemingszin blakende middenstand alles te doen, wat het, binn n de grenzen van zijn mogelijkheden, daarvoor kan doen. J--XLL'u» Dit heeft spreker willen opmerken, niet zozo r als een oratio pro domo als wel uit pure zelfvordedi ing en om de onjuiste incrv+ c"lc oor '■■a f'lg^nn». besef o uw ing: en naar buiten moot zijn t .ow<_ k"c wtn men en d- ardoor de ge me. nte Roosendaal en Rispen ia een ander en beter licht te plaatsen, zoals zij volledig ver- o. ient Spreker is er de pers dankbaar voor, dat dozu de algemene beschouwingen zo gematigd hoeft weergegeven. Spreker zou zich voor zijn kinderen hebben geschaamd, als deze de algemene beschou wingen in extenso hadden gel zen. Wat zouden zij n slechte indruk hun vader hebben gekregen en deze ook later nog hebben, als ze naar h t kerkhof gaan i Tiisschien is h^-t n fout van burgemeester en wethouders Ge weest, zich aan de mening van eenlingen zoveel gelegen te laten liggen, spreker meent, dat aan deze zijde van de bestuurstafel de Y'-i vc i - inaru/, heerst, dat de mening van een eenling ook die van de meerderheid m de raad is. Als echter iemand niet tevreden is met een bepaald onclercl ;el van de repliek, dan lokke hij een beslis- -sing- -67- sing uit bij dt beh ndeling van het de ..betreffende punt. De heer M0ERI1GS h .oft in het antwoord op do algemene be schouwingen zijn naam niet horen,noemen. Hij had gedacht, dat 1 wethouder dat zou doen. De voorzitter heeft gevraagd om een milder oordeel. Hij wil erop wijzen, 'dat het antwoord van burgemeester en wethouder^ ,is gebaseerd op gegevens., die aan spreker niet bekend waren. Over c-'n punt wil hij nog ,-en opmerking maken. D kwestie van het b.stratingsw -rk is ook in do commissie voor openbare werken besproken. Als ,-n aannemer elke w k n straat moet dichtmaken, wordt dat n tuur lijk belachelijk. Hij zal dat dan ook zeker in rekening brengen; een aannemersbedrijf zou anders een charitatieve inste 1 ling zijn. De 1TO0EZITTER wijst erop, dat er nu zwart op wit staat, dat er in het ond rhavi/e geval geen kosten in rekening word-.-n ge bracht D. heer MOER UT GS zegt, dat do heer Koppenol zijn mede- raadsloden hooft dankgezegd voor do med'-werking. Daarvan kan hij ook voor do toekomst ov rtuigd zijn. Hij hoopt, dat cR- fractie van d-j ho r Koppenol d> volgende maal een lid zal kunn n afvaardigen naar de woningoommissieSpreker he ft het .destijds betreurd, dat een aannemer bouwvolumen har gekregen en dat te elfder ure terug ga f D VOORZITTER antwoordt, dat dit een gevolg was van hot terugnemen van de financiël mede-werking door de ge mente De he-ar MOER HSTGS merkt op, dat burgemeester en wethouders misschi -n vroeger hadden kunnen zeggen als het niet te realiseren is, g e - het dan t rug. Overigens huft spreker zijn kritiek vra genderwijs g uit -n hij is er volkomen van overtuigddat dit geheel verantwoord wasW t de begrotingsoverschotten betreft bij openbar-.- work-n worden d lonen op de g -wone di nst verantwoord, maar zij worden ook w r in de kapitaaIdienst opgenomen, bij het d e s b j t r e f f t nd c we r k De VOORZITTER antwoordt, dat deze zaak in de memorie van antwo rd al uit d do- kt n gedaan is. Raar aanleiding van hetgeen de heer Simons over de subsi diëring ven jeugdv r nigingen heeft gezegd citeert de heer MOE- EIRGS nog een artikel uit hut Brabants nieuwsblad, waarin rector Brooymans signaleert, dat de vrije tijd voor de jeugd in bepaalde omstandighuden een ramp kan worden. Spreker zal dan ook het voor st 1 doen, voor sportb o fening door junioren ..en groter subsidie te voteren. D - he-r HERDRIKS heeft dt repliek met belangstelling aan- hoo d. Deze heeft voor d meeste ra., cis led.-n verheid rond gewerkt en zij was ooin h t belang van de Roosendaalse uemee nschap. f Dt.- hoer RRDEIi KERS is voor hot uitvoerige antwoord van bur- gemo st. r .n wethouders erkentelijk. De voorzitter heeft het woord zelfvert-edi Ing g:ebruikt; spreker -olooft intussen niet, dat er mensenwerk mogelijk iswaarbij alle kritiek ontgaan kan worden. Wij kunnen nu eenmaal niets volmaaktsWat de samenstelling van de top bij de bedrijven betreft, heeft cl- directeur meegedeeld, dat hij die sa mens tc Hing z< er verantwoord acht, terwijl do wethouder te kennen ge-ft, dat, als hij het voor hut zeggen had, die samen stelling toch iets anders zou zijn. -Ten-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 35