werd het ontaigoningsbesluit door de kroon go. dg keurd) Deze voor- b o 1den zijn voor uitbreiding vatbaar. Iedere industrie kan nr.-t rod lijke verlangens bij het ge meentebestuur aankloppen en het zal die weten in te willigen, als dat maar enigszins in het vermogen lierfe. M- t h' trekking tot du aanvullend w rkueloeenheid is het gemeentebestuur uiterst diligent. Dit moge blijken uit het feit, dat er plann n besteöingsklaar liggen tot on totaa lbo dra g van ruim 7 miljoen gulden, terwijl r voor 2 miljoen guld. n plannen gereedliggen, die nier als w rkverruimingsobject zijn aangemeld, maar in voorkomende gevallen nis zodanig kunnen worden gerealiseerd -Ds r H-c« s t is nog ti 8c:ti"fcal projecten ioi eon "toica lbo dra van ongev r 8_miljoen gulden in voorbereiding. Als r gulcl loskomt, kunne n er in Roosendaal wd voor een b dra van 18 miljoen gulden plannen worden uitgevoerd. Wanneer de raad erom zou vragen, wil spreker graag jen specificatie van deze plannen geveh. ■wr is gezegddat _r gebrek aan san.nwerking zou zijn tussen het woningbureau en du dienst voor sociale zaken. Burgemeester en w tn.ouo.ers vinden inderdaad die samenwerking nodis, maar omdat h. t vvoning.oureau u n onderdeel is van die i nst en du dire cteur van o.at buréu.u onderdirecteur is van sociale zaken, vindt het overleg al vaak plaats. Ooi: tussen het woningbureau en het woningbedrijf bestaat geregeld contact. K t betrekking tot de orrr.rking t.n aanzien van het beuro- Jingstekort delen burgen ster on wethouders de mening van de hoer JVIachielseAl hun hoop in d ze is gevestigd op het verzoek, dat de raad aan de minister he ft gedaan on een hogere uitkering uit het gemeentefonds. De tijd is echter nog niet rijp om thans reeds do verwachting uit te spreken, dat een gunstige beslissing zal worden genomen, el kunh -n burgemeester en wethouders mededelen, du u hu u verzoekdat te raaf h-e ft gedaan om het basisbedrag voor 1957 to verhogen, in -en zodanig stadium verkeert, dat verwacht maf- worden, dat binnen niet al te lang tijd bes lissin.'-ei: zullen f worden genomen, Yan een en ander zullen burgemeester ah wethouders °P de hoogte stellen, zij wille n overigens de heren Koppenol, Machielse en Henc riks hun wc 1 ge mee nd- dank betuigen voor de waar derende woorden, di. d zrn ten aanzien van hut dagelijks bestuur hebben gesproken. Yoor die waardering temidden van zoveel kritiek zijn zij zoor erkentelijk. Ton at nzit- n van het n.iddenstandsbeleid van het gemeentebestuur wil spreker nog opmerken, dat dit merendeels thuishoort in deze vergadering. Het behoort immers tot do competentie van do raad, krach tens do winkelsluitingswet de sluitingsuren te regelen. De midden stand moet echter op zijn quivive zijn on tijdi do noöire verzoeken ind ie nu n. De Vurkeorsregeling is gudalegv rel aan d raad. Als do raad daar spijo van he ft, moot hij die delegatie terugnemen. Spreiding van het verkeer - tengevolge van bepaalde verke rsre elinren - kan voor demiddenstand in het algemeen naar sprekers mening niet na- dulig zijn; w, 1 voor bepaaldu straten, maar anderen profiteren daar weer van. Saneringsplannen voor de binnenstad vragen, zoals de raad bekend ishoge voorbereidingskosten. Du voorbereiding van partiele uitbreidingsplannen is urgenter en zal daarom vooralsnog voorran" mo t n hebben. 1 Er zijn voorts opmerkingen g. ma kt over de winkels in hot nieuw --marktpian. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel, dat -het- -67- het allereerst op do w< g van de bouwers ligt, daarov r bij het 0.0.M. advies te vragen. Dit hebben zij do heer Rampaart r.-eds medegedeeld in hun repliek bij de begroting voor hut jaar 1957- Hst gemeente bus tuur kan zich moeilijk gaan mengen in zaken, welke tot het particulier initiatief worden gerekend. Zij vestigen .r overig- ns de aandacht opdat in hut survey-rapport van het ETI aan de v. stiging en spreiding van winkels bijzonder- aandacht zal wor den geschonken. Burgemeester en wethouders hebben roods toegezegd, dat zij dat rapport in e- n informele raadsvergadering in discussie zullen bren-en. Overigens zoud en zij graag concreet vernemen, in wolk opzichten het gomt., nt eb es tuur is t kort :eschoten in zijn acti- vit iten ten nzien van du middenstand. Wj nn.-er men cL red van du heer Rampaart leest, althans dat gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op ö<- middenstand, zou men tot cl' conclusie kunnen komen, dat ..r in Roosendaal een zeer armoe dige en berooide middenstand leeft. Een buitenstaander zou die indruk zeker krijgen. Maar hij zou al gauw van mening veranderen, als hij die prachtige winkcIs zag ,-n die concurrer -do prijzen. Hij zou dan zeggen, dat Rampaart cl. zaak ve-rk rel hoeft voorgesteld. D Roosendaalse middenstands zaken zijn prachtig on steken ver uit boven de zaken in do omge ving. Juist daardoor neemt Roosendaal e n zo voor name plaats in in West-Brabant 1 Du he -r Rampaart 'sprak ook over do schouwburg. Spreker wil in dit verband opmerk n, dat in tegenstelling tot do schouwburg in Maastricht, dat e. n gc-m „ntelijke schouwburg is, hier in Roosendaal ..on particuliere schouwbur-" bost' t Het ..ertijds gevot.rde crediet is door de raad mót de stem van de heer Rampaart goed go keurd. Ook sprek r ho aft aanvanfc. lijk bij het stichtingsbestuur aangedrongen op verwezenlijking van h t grote plan, maar het b. stuurdat uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt voor de financiële consequenties meende zich tot het kl. inere plan te moeten beperken. Het gemeente bestuur is over het huidige aanzien van de- schouwburg, in tegen stelling tot de he-r Ramp-art, zeer tevreden. De verbouwde kring blijkt steeds meer d wc.ra.ring te krijgen van do omgeving; het bezoek uit de omligg nde gemeenten wordt steeds roter. Ook allen, die er verstand van hebben, waarderen dc schouwburg zeer. Er is nu een uitstekende toneelaccomodatie on burgemeester ën wethouders del n helemaal niet do mening van d h.. r Rampaart, dat de armoe de bezoekers van h t plafond af tegemoet zou komen. Spreker meent, dat do architect e n compliment verdient voor h t prachtresultaat dat hij mot een minimum aan mi .delen wist to bereiken. Over de sociëteit voor bejaarden en over het bejaardentehuis hebben burgome ter en wethouders al iets 'ezegd in d<: memorie van antwoord. Het sociëteitsgebouw kan niet word n verwezenlijkt in verband met de Ie stedingsboperking; burgemeester en wethouders zullen nu trachten, dit in de toekomst m<_t behulp van de GSW-re ling; tot stand te bren,:'en. Wat het bejaardentehuis betreft hebben de onzekere exploitatie en de plannen voor cl bouw van -n nieuw zie kenhuis een sprak in het wiel gestoken. Spreker is van die exploitatie wat bang. Yro^ger b stond er al meningsverschil over. Moeten ;r alleen di p;- nen in worden opgenomen, die nu in öharitas verblijven of di het kunnen betalen óf ook anderen Als hot open staat voor alle on- of minvermogenden, zal de uitgave van de gemeente per jaar zeker honderdduizend gulden worden. Ook de architect weet er ni t go c. weg mee. De voorschriften van het ministerie over de bouw van bejaardentehuizen zijn niet duidelijk. Bovendien kost het ook bouwvolumen l De- zaak heeft echter nog steeds alle aandacht. -Aan- *3

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 34