-62- uit te voeren en w .-1 zodanig, dat telkens jen overzichtelijk en nauwkeurig ber. kend ond rc. el zou worden ter hand genomen. Met het plan van architect var oer kom is het gemeentebestuur toen accoord gegaan. H.l rn. er te mogen stellen, dat uit het bovenstaande blijkt, dat het college van burg.mees tor n wethouders niet ver antwoordelijk is voor minder goede gang van zaken bij het ont spanningscentrum De door enkele sprekers gevestigd indruk, dat dit wel het geval sou zijn, wijst het dan ook ten stelligste af. Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven, kunnen burgemeester en wethouders de sugg stie om voor dit centrum een speciale oom missie uit de raad samen te stc 11 n niet overnemen. Zij willen de resultaten van d. thans lopende onderhandelingen even afwachten. Uiteraard is ieder raadslid volkomen vrij om bij de behand ling van de desbetreffende post nog e n voorstel te doen. Dg t> vraag is voor .s ges te ldwat er in feite gebeurt om nieuwe industrie -a aan te trekken, Er is oo bewe rd«, dat d industriali satie in deze gemeente op het ogenblik praktisch stil staat. Dat laatste is z ker niet het geval. Rog pas enkele maanden ge leden is begonnen mt de bouw van de nieuwe lifa-fabriek. Tijdens de zittingsperiode van deze raad zijn er voorstellen aan d; orde ge komen b treffend do Roosendaalse Hoedenfabriek, de Confectie fabriek van Gils (die van elders naar hier is gehaald), de firma Baartmans, de uitbreiding van de Philipsfabriek, de fa. de Clercq Bookelaar, Asselbergs, de B.P.H.M de Bot, de C.H.V., de I.P.C c B.P.M. om -r makel t noemen. nt: t n achter blijft, blijkt wol uit het volgendeIn de jar..n na 1946 breidde het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente zich uit met 3681, dat is gemiddeld per jaar met 368. In het ontwikkelingsgebied, dat zijn dj gemeenten Etten c.a. Quden- bosch en Rucphen samen was dat aantal ov r hetzelfde tüdvsk s chts 1853 ofwel' cl.' helft. Ovt-r de afgelopen 4 je r ii; \i deze cijfers aldus Roosendaal toename met 1283, hot ontwikke lins&e.biea nuië 764 j h 6 v -rscliii ton vooro^ I0 van Roos aal was c.us 519 werkplaatsen. .0. ze .cijfers zijn ontleend aan de v rsiagen van de kamer van koophandel. Bij de n.v.Philips c- 11 j, n was de uitbr. i— ng groter dan i, in het hele ontwikte lingsgebied Is dit alles nu geen geweldige prestatie van de gems ante Roosendaal, waar da premiereg ling niet geldt Hoe zou h..-t geweest zijn, cis Roosendaal ontwikkelingsgebied was geweest en da andere gemeenten niet Destijds is getracht, Roosendaal aangewezen te krij gen als ontwikkelingsgebied, maar van hogerhand word gezegd hoe kunt hot vragen; het -:aat in Roosendaal zo moed l Bij zi,,.i po gin-; e n on ni .-uwe industrieën aan t..- trekken houdt Het gemeentebestuur nauw contact met het ETJ, de voornaamste advi serende instantie in de provincie. Uit dit contact vloeiden voort Vestigin en van ..ss lbergs eh de n.v.Lifaook voor het behoud van de Galvanische Industrie Booke la r h, ft het ETI zeer v 1 da a n Beweer" is - en dat ergert sprek,.r zeer dat de bestaande me.ustnu -q ne r worden tc gc-ngew kt dan dat daaraan medewerking word g verleendHet gemeentebestuur neemt de handschoen op en vraagt met concrete b-wijzen t komen. De voorbeelden, die worden aangehaald, zijn zeker niet deugdelijk. De heer Rademakers heeft gezege, dat net gemeentebestuur zelfs een Roosendaalse industri. wc'eDOe Er stond nog eens in .en plaatst lijk blad, dat een Roo- sondaalsc industrie zich vestigde in Etten. D t betrof toen iemand, -die- -63- die een schuurtje v n 3 meter, dat achter zijn huis stond, wilde uitbreiden tot 6 meter. Dat zal dus wel een industrie geweest zijn l De burgemeester van Etten had er niet veel fiducie in. Deze belde spreker op, die hem de zaak uitlegde. Do burgemeester van Etten antwoordde toen, dat hij het al wist en dat du belanghebbende in Etten geen grond zou krijgen. Hij ging toen naar Oudenbosch. Hoe het er nu me-c staat, weet spreker niet. Do heer YAÏT BEEK, wethouder, zegt, dat' de belanghebbende thans failliet is. D VOORZITTER zegtdat zich iets soortgelijks ook heeft voorgedaan met 1'Eau noire:i. Dit zal cl- hc..r Rademakers waarschijn lijk bedoeld hebben. Weg* ns bouwen zond .r vergunning werd de betrokken^ in mui 1956 aangeschreven. Hij vroeg -uitstel van de verplichting tot sloping. Het b .trof hi..-r geen industrie, maar een opslagplaats. Burgeme ster en wethoud* rs gaven inderdaad het ge vraagde uitstel. Er bleek toon, dat dkwestie slepend werd ge houden en berge me est,.r en wethouders hoord.n, dat d bc- la rghebbe nde naar Oudenbosch zou gaan. Ze heb" en toen h.-t slopingsbevel doorgezet. Deze man is dus niet aan hot lijntje gehouden, maar hij heeft hot ge me ntebe stuur v rke rd voorg.- lichtHij was allang van plan naar Óudenbosch te gaan en zti maar st. cis weest U maar stil, dan bouw ik hier een industrie. Zoals ste ds heeft het gemeentebestuur ook in deze alle mogelijke m«. ,ow rking verleend. Van dit geval ligt spreker overigens niet wakker, wol van c n andere zaak. Hij he ft niot lang geleden bezoek gehad v.n evn vertegenwoordiger van een zeer gerenommeerde firma met wereldnaam. Spreker nam di, mee en liet hem zien wat d. gemeente kon bieden; ook het oude slachthuis. Hij was zowel over de condities als over de geboden service zeer tevreden. Dit bedrijf was bijna ev n belangrijk als de n.v.Philips. Hu gaat het waarschijnlijk naar e:.-n grote stad, waar het een bestaand gebouw kan krijgen. Ook he ft het spreker 'gespeten, dat de Klokken- borg niet na r Roosendaal - kwam. Roosendaal .was e. n van de laatste .drie gemeenten, waarnaar de voorkeur uitging. D stijds werd gezegd verbeeldt dat burgemeestertje zich, dat hij tegen de grote Prinse-n op kan Spreker vro^g toen aan Prinsen, wat Broda de Klokke nberg geboden hadToen bleek, dat onze condities 100$ beter waren. D Klokkenb rg w.-rd echter in Breda gezet, omdat men die stad meer als een intellectueel centrun beschouwde. De commissaris - der koningin he ft wel eens tegen spreker gezegd U zult niet rusten voor het gouvernementsgebouw'Uit Den Bosch na ar Roosendaal over 'o- plaatst zal zijn De voorbeelden uit dt alge ra. ne beschouwingen zijn wel rg slecht gekozen. Als het gen. ..-ntebestuur een industrie kan helpen, doet het dat zeer graag. Duic -lijk zijn w, 1 de gevallen, wa rin de gemeente san industrieën allo medewerking verleende. Spreker heeft de hoed nfabriak Desch.-pper cl genoemd. Hij is daarvoor zeker driemaal n ar Den Haag geweest. Het is wol gebeurd, dat e-.-n vergadering van do Kamer van Koophandel 's-nschts om 2 uur afgelopen was en dat spreker 's-morgens om 9 uur weer bij 'do Commissaris der Koningin was. .dan de n.v.Rud Band werd toegestaan, een serie woningen aan hun bestemming te onttrekken om de uitbreiding van de fabriek aan de Spoorstraat mogelijk te maken. Met veel moeite, wat de provinciale goedkeuring betreft, werden hypothecaire credieten verstrekt voor uitbreidingen c.q. nieuwbouw van de bedrijven van van den Brink, van Gils en Booke iaar. Mot de grootst mogelijk spoed werden bij de 0.Havendijk gron den onteigend om de suikerfabriek aan een nieuwe spoolput te helpen voor de campagne, di. voor cl. deur stond (in recordtijd van 3 maanden -werd-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 33