laten^oren^als ?i2Sn^al iaïeT±^fn om d' stem Roosendaal te nor^n, als ai, oo een bepaald moment nodig zal zijn T)e p-ane vaa 2&ki^ w°rdt op de voet gevolgd. Met belangstel n t hl moet? h8t ^ekoncligac- Welvaartsplan wsst%alslt lege- 5® ph c is ge uitdat het gemeentebestuur niet voldoaide x~ a'niï aannemers inschakelt bi.i de woningbouw. ïïlL sPreker opmerken, dat in denaren 1954 tot en pr A' n^nv. l-'1 li van de 528 gereedgekomen woningen iwrrc e+ m 1 gedeelte, partict liere woningen waren. Bur- f en houders stellen zich toch voor, dat van dit grootst^ gedeelte van de woningproductie de plaatselijke asnnem rs eeS aar dig graantje zullen hebben me genikt. Men moet bij het vernemen van inscnakeling van vreemde aannemers niet vermeten, dat dalrbii factS- xren*ln r° r'-Ln' die djU ^schakeling wel de :e li i k rechtvaardigen In dit verband denkrt spreker bijvoorb. ld aan aannemer S^am meï zijS' systeem-Bakker, waardoor hij bened n de curveprijs kon blijven. aanh-st VU ?n van Eesteren met een onderhandse aanbestcdrng van een groep woningen voor de gemeente kan worden be houden, is uit toch w 1 ger chtvaardigdzeker wanneer het benodigde bouwvolumen oxtr, aan c gem ente toevalt bov n het nor-al, con- tingent. Z o wa s het anvankelijk ook met de continubouw» Behalve de omstandigheid, dot hier een samenspel tussen 7 gemeenten werd opg zet waarvoor een groots aan lemersapparaat beschikbaar moest zijn met ,11ll..e outill ring n m teen ..root financieel annarmt fpr de2 ae n va nkel i j|?0°woninÊGn P r 3aar tot stand komen) - speelden hier- de aanvankelijke toezeggingen van extra-bouwvolumen een rol. Snr •- 0VervSfft?^n2g getracht, hiervoor een Roosendaals aannemers bedrijf ingeschakeld te krij :ea, maar dit werd te klein geacht het geen hio betreurt. Dot dc vorenbedoelde toezeggingen nu -indé tijd van kapitaaIschaarste bij het rijk, dat de voorschotten en de rijks bijdragen mo t toekennen - ni-.-t gestand worden gedaan, kan niet het |eme,ntgbeste^_worden a ngewreven. Zoals in het nieuwjaarsoverzicht al 1, meegedeeld, betreurt het ge me nte bes tuur deze ganv van zak->n evenzeer. P R°°s -ndaalso aannemers hebben overigens dikwijls een kans tls-o-n d"v 28 woningen en bij de 10 woningen voor ispen, «.«Isootc bij de remwaterkelder. Spreker kan be :rijpen, dat s?+ H1'j ??u hun §rass meèr Sunneïl> «aar do raad zal toch niet willen, act er alle n ond,r Roosendalers wordt aanbesteed IQ u -r'vsl zou raad dat tot uitdrukking moe ten bren 'en maar p?SseïeV?U^n!at het niGt ffi°seli;3k zal beneden de curve- HaJ'T,n o, onderli nds aanbestedin. a,n in h, t v rieden wel VD i5tV3^o;^70nd' motie ven tot aanleiding, de omstandig heid, dat c.e kapitaal voorziening op de vrije markt thans het doen bouw n van premiewoningen bemoeilijkt, heeft het gemeentebestuur niet kunnen voorzi n, zeker niet kunnen voorkomen; De vrees dat het geplcind asnt; 1 premiewoningen in 19 5 ni t zal kunnen worden be haald, als de kapitaalvoorzieningsmogelijkheden niet gauw t..n gunste verander n, is ook dc reden, dat de vrije teugel is gelaten aan dc toewijzing van het bouwvolumen voor pr miewoningeh. Alle bouwers van wie maar .enigszins kon worden verwacht, dat zij woningen zoude willen beuwen, is van deze gewijzigde omstandigheid mededeling ge- n, cnk 0 gemeente bestuur zou niets liever zien dan dat oo k"de plaatselijke aannemers ven deze mogelijkheid een goed gebruik maken. De gemeente mag jammer genoeg geen pre mie woningen meer bouwen, -anders- -61- anders zouden burgemeester en wethouders metc-cn m.t voorstellen in de raad komen om van deze gelegenheid te profiteren om de woning voorraad op te voer n. Het gemeenteb stuur is wel degelijk doordrongen van de moei lijkheden, welke de particuliere bouwer, dus ook de plaatselijke aannemer, ondervindt ro t het aentrekk.-n van bouw kapitaal. Het heeft echter icd.re-,-.-n met de mogelijkheden van bouwen op de hoogte willen st llen in de hoondat er toch nog wel zullen zijn, die kapitaal kunnen aantrekken. Als de tekenen niet bedriegen, komt er op dit punt misschi n binn- n afzi -nbare tijd wel iets meer licht. Dc p rticuli.-r is in i der g« va 1 niet zo stringent gebonden aan hen rentetype als de gemeente. D: slapende kw sti Yrouw.. nhof baart ook het ge me •utebestuur v el zorg, maar spr k r mo -t ontkennen, dat het in dit opzicht niet voldoende diligent zou zijn gewvest. In cle ra-'dsv rgadering van 24 mei 1954 werd h- t er-.-diet ad f 201.000,- gevoteerd. Direct na de raadsvergadering h; ft het stichtingsbestuur gevraagd, met d inzending van het r dsbe sluit te wacht- n tot na ontvangst van e n bedrijfseconomisch rapport, het welk eerst oo 20 oktober 1954 inkw m. In januari 1955 hebben gede puteerde staten ger* a pee rel met dc opmerking, dat het particulier initiatief in deze mo st prevaleren en dat met een belangrijk klei nere opzet moest worden begonnen. Onmiddellijk hierop is hierover het advies van het stichtingsbestuur gevraagd,. Het du rde echter tot eind mei 1955 ..er dit laatste advies werd ontvangen. Bovendien Ver meldde hét sléc.hts dat niet met een kleinere opzet kon worden be gonnen. Do maling van het stichtingsbestuur is daarop onmiddellijk ter kennis var. gedeputeerde staten gebracht. Daar het stichtings bestuur geen antwoord had gegeven op dc vraag ru t betrekking tot het inschakelen van het particulier initiatief, vroegen gedeputeerde staten alsnog hierover inlichtin ;en» Zulks is het stichtingsbestuur wederom meegedeeld, waarop dit bestuur alsnog ook te dezer zake in lichtingen he< ft verstr kt. In veriand met het v rzoek van gedepu-' teerden-, de kwestie van de verbouwing ter provinciale griffie te komen toelichten, hebber spreker c-n dokter Auping eind augustus 1955 een bespreking met gedeputeerde staten gehad. Hoewel reeds in s..-ptembor 1955 aan het stichtingsbestuur is gevraag! om gegevens inzake d. exploitatie van de stichting in haar goh el t.n van h.-t cafe-restaurant, kwamen dez gegevens eerst In april 1956 binnen Zij zijn daarna onmiddellijk naar s-ïïertógenbosch gezonden. Ge du- - put. rde staten hebbc-u vervolg ns in m. i 1956 berichtdat getracht moet worden, zoveel mogelijk g ld van particuliere zijde te ver krijgen en dat in tweede instantie dc- geméente hier actief moet op treden. Daar het hier «en gemeentegebouw betreft, hebben burgemees ter en wethouders de a- ndachm var m rg-iioemd college erop geves tigd dat het ni t juist zou zijn, ten deze te tracliten particulier geld aan te trekken. Bij schrijven van 20 juni 1956, dus meer dan 2 jaar na de votering, hebben gedeputeerde staten tenslotte meege deeld, dat zij het door do raad gevoteerde crediet goedkeurden* Or- 6 juli 1956 is opdracht gegeven, het v -rbouwings lan in zijn geheel aan te besteden. Bij schrijven van 26 juli 1956 cfeTTld architect van Woer kom cht r med dat cl opdracht rot aan besteding van h t werk bezwaren ontmoottr en wol, omdat bij het wegnemen van bouwonderdelen gebreken naar voren kunnen komen, welke de aannemer niet kan voorzien .u. waarvoor derhalve "ter plaatse- maat regelen moeten worden genomen. In v rband hierme stelde de archi tect voor, het v rbouwings plan in ond-. rde Ion aan te besteden en -uit- lil. Tf IStD V\l V I V> - V n p >- - 1 r- Tr •- P ET OO i n

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 32