Burgemeester en wethouders hebben steeds betracht, zoveel mogelijk te profiteren van extraatjes. Dit blijkt trouwens ook uit a vergelijking yen de toewijzingscontingenten met het totaal der gereedgekomen woningen sed rt de bevri jding. Sedert 1945 worden u0 '•'itizin- .n ontv n en voor e n totaal ve.n 2^-15 woningent---11»n wedaarbij de 75 noodwoningen en do 147 Airey-woningen, welke buiten hetbouwvolumen als proefwoningen werdon gebouwd, do l6o herbouwwonihgen en de 80 huizenwelke in z.g» vrije sector zijn gezet, dan wordt het tot:-, al aan "toewijzingen" 2877Met in begrip van de op 1 januari 1958 in aanbouw zijnde woningen bouwde de gemeente sedert d tw ?d - wereldoorlog 2012 ïemeentewoningen precies 1000 particuliere woningen, in totaal dus 3012 huizon. De toewijzingen en do mogelijkheden zijn dus wel dor,.lijk benut, het zal de raad opvallen, dat het aantal gebouwde woningen zelfs 140 hoger is dan dat van de toewijzingen. Dit is verklaarbaar 0radst in de eerste jar n no 1945 de toewijzing nog g beurde in kubieke meters in plaats van in aanté Hen woningen. Bij het op zetten van bouwplannen kon toen nog al eens een afronding mar boven worden toegepast j vandaar het verschil. - .Het jaar 1957, aldus spreker, valt in een dergelijke ver gelijking van toewijzing en g. bouwde woningen niet zo gunstig uit. De toewijzing beliep 251 woningen, welke later met additioneel volumen voor 156 48 1 205 woningen werd aangevuld tot 456. Op 31 december 1957 waren 161 woningen in aanbouw en voor 37 wo ningen waren beschikkingen verkregen, in tot?,al dus 193 woningen. "Voor het verschil (258 woningen) waren alle aanvragen ingediend nl. voor 204 gemeente woningen 156 Philips laan, 20 «Centrum ïï.-st" +28 Gremmen) en voor 65 particuliere woningen; tezamen dus voor 269 woningen. U ziet, aldus spreker, dat er voor een aantal van 11 woningen zelfs al werd geanticipeerd 00 1958. We mogen gevoeglijk aannemen, dot binnen korte tijd ds promiebeschikkingen voor de par- ;,ic!- lier-, -'-anvra n inkomenzodar don in totaal mot de reeds ver- Ier,:; 011 beschikking0n 193 65 263 woningen bouwd zullen kunnen worden. Deaan do Philips laan te bouwen huizen liggen wat de hu r en de curve prijs b tréft goed, msc r er is ge n ge'ld voor. Het primaire contingent zal echter in ieder geval worden gerêalisë --rel. Wat ©r van de gemeentelijke bouwplannen, voor 204 woningen dan nog bijkomt, is igenlijk gezegd winst uit additioneel volumen. De aan de raad bakende moeilijkhed* n inzake de financiering van do woningwetoouw door het rijk zullen hier een sta-in-de-weg betekenen. Burgemeester en wethoudc rs zul en echter iedere kans benutten om ook die woningen binnen te halen, als er (misschien bij verruiming van de woningbouw in verband met bouwvakwerkloosheid of 'herverdeling van volumen medio 1958) eeu moge li j kV- id ontstaat. Do woningnood is ze kor nog steeds vijand nr. 1. Maar blijkt uit dezo uiteenzetting nu niet, dat het gemeentebestuur dé aanwezige mogelijkheden heeft benut Als men uit het feit» dat de wonin' nood in Roosendaal nog steeds ni t is opgeheven, do conclusie trekt, dat het gene entebestüur niet actief is, oordeelt men toch wel zeer lichtvaardig, ja onr chtvaardig. Meermalen h ft spreker zelf de' klacht geuit, dat we bij do tegenwoordige re ge ringspo lit-iek in Roo- sendo; 1 in het jaar 2000 nog niet uit de woningnood zullen zijn. Spreker he ft zelf zitting in de provinciele verdelingscommissie voor het bouwvolumen Hij weet, dat die verdeling thans naar" objec tieve en strikte normen gaat, laar kan de raad :-r iets aan doen, dat minist r Hofstra m ar voor 40-00 0 woning n toewijzingen ver strekt? Is het sprekers schuld, dat er daarvan maar 5000 naar Noord- Brabant ga au en maar 191 naar Roosendaal Heel Ze' land is erg -verst 00 rol verst oord over de aan Z.> land gedane toewijzing. Steenbergen wil een actie op touw zetten, omdat alleen Bergen op Zoom en Roosendaal er goed afgekomen zijn. De verdeling vindt thans plaats naar eer lijke en strakke normenDe tijd, dat burgemeester Prinsen n ar don Haag gingal of piot met zijn wethouder of do gemeentesecre taris en dan een pak huizen meebracht, is voorbij. Spreker zelf heeft w; 1 eens een toewijzing voor 200 huizen meegebracht. Thans is het anders. De minister is t"-n wijsgeer en verdeelt all. s naar strikt-wijsgerige beginselen. Als sprei: r nu in Den Bosch voor meer toewijzingen ging pleiten, zou men zeggen U bent zo Ifals lid van de commissie-insider. Yoor diegene van de raadsleden, die zich in staat acht om in dit opzicht iets te bereiken, sta -1 de gene ent©- auto gereed om hom naar den Bosch of n. ar Don Haag of waarheen ook te rijden. Spreker zal hem, als hij onverrichterzake terugkeert, niet eens de kosten van die auto in rekening brengen. Yoor 1958 he ft Roosendaal een toewijzing van 193. woningwetwoningen eü 158 premie- woningen. .Roosendaal heeft zeker-een grote woningnood.maar volgens de officiële gegevens ligt het woningtekort in deze gemeente tussen de 7"2 en de 10 In die. categorie zitten maar he. 1 weinig gemeen ten; r zijn vele gemeenten, waar de nood boven do 10% ligt; een enkele kleine gem.ent© komt wol jons onder dc 5%. Relatief komt Roosendaal er zeker goed af. Hij houdt zich aanbevolen voor con structieve ideeën in dit opzicht, maar hij ra- -nt, dat hij eruit heeft gehaald wat eruit te halen viel. Slaagt iemand 0 in, rat r t bereiken, dan zal spreker hem dankbaar zijn. De huidige ;ang van zaken ligt niet aan het gemeente- bestu r, m; "r n d reg ringspol.itiek. Spreker is persoonlijk van oordeel, dat er makkelijk meer .kan worden toegewezen. Iedere woning wetwoning legt weliswaar voor e 11 periode van 50 jaar een ja-.rlijkse last ad f 300 ,- op de rijksbegroting, maar hot is "narr sprekers oordeel niet belangrijk, of die periode in 1958 of in I964 begint. Ten aanzien van de rijksweg 17 en de ontwikkeling van West- Brabant zegt spreker, dat in het ni uwjaarsoverzid.it da. romtrent al een en ander is meegedeeld. In a nsluiting daaraan en tor beantwoor ding van d concr .-et gaste 1de vragen kan hij nog het volgende zeggen. In het hoofdzakenplan est"dat de raad in augustus 1957 vaststelde in ontwerpis'de westgrens ge legd langs de rijksweg 17, zoals di tot nu to-.- geprojecteerd' is. D^ raad weet echter, dat in de memorie van toe lichting op dat plan ste lling genomen is togen de plannen tot aanleg van rijksweg 17 volgens het oude tracé aan de west zijde van de stad D-; voorkeur is uitgesproken voor het leggen van deze rijksweg ten oosten van de stad, of - als deze weg toch aan de westzijde moet komen - m, t t -n grote booht om "de Stok" heen, zodat levensruimte ontstaat voor de. stadsuitbreiding. Dit protest tegen rijksweg 17 in het w, sten is ook aan emeld bij de minister van volks huisvesting en bouwnijverheid, di: heeft toe te zie:- op een stede bouwkundig juiste projectie van ov rheidswerken en daarbij tussen beide. kan komen. 0 dit laatste succes zal hebben, moet wel worden afgewacht. Antwoord of reactie daarop is nog niet vernomen. Met betrekking tot dc.- overige in West-Brabant uit te voeren werken is en blijft het ge méént eb stuur zeer zeker diligent. Het gemeentebestuur is er terdege van overtuigd, dat het een levens belang is voor Roosendaal, te zijner tijd deugdelijk te worden be trokken in de ontwikkeling van West-Brabant. De plannen hebben echter nog geen concrete vorm aangenomen en de voorbereiding biedt nog geen houvast om definitieve stappen te ondernemen. De raad kan ervan overtuigd zijn, dat hot gemeentebestuur in dez> niet wil stil- -zitten-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 31