De heer SIMONS wil hierna antwoorden op hetgeen is gevraagd omtrent het sportpark. Oorspronkelijk is getracht,^dat tot"stand~ te brengen ten noorden van de Sportstraat. Toen het plan bij de rijkswaterst. <t kwam, maakte- do ze ernstige bezwaren n wel omdat men van het viaduct af op het sportpark zou kunnen kijken. Deze bezwaren waren van verkeerstechnische aard. Het nodige fiat van de rijkswater- sta., t kon dan ook niet worden verkregen. Daarom wordt er nu co tracht," ten zuiden van d. Sportstraat enkel sportvelden aan te leggen; niet, ■zoals oorspronkelijk was gedacht, 18 hectare, maar enkele sportvel* d:_ 11 Over het avondond-rwi jswasrorat:: nt do h-.er Machiolse heeft gesprokén, kan spreker zeggen, dat er op het ogenblik ernstig studio wordt gems-; kt ven de vormen van avondonderwijs, die hier nodig zijn, terwijl ook wordt onderzocht, hoe de gemeente haar medewerking in dit opzicht moet v -rlenen. Y/at de U.T.Sb< trefi is 'er on initiatief v. de voorzitter een sticht in- tot stand gekomen, maar er is, ondanks de ernstige pogingen, die terzake zijn gedaan, nog steeds - sinds IS54 - geen geld voor uitgetrokken on de rijksbegroting. In dit opzicht is de gemeente volkomen afhankelijk van het rijk. Er is gevraagd, c' subsidies voor cd sport-junioren to ver hogen. Van do sportraad is terzake nog goen verzoek ingekomen. Spre ker meent te- mogen stellen, dat de sportraad een adviserend college is, waarin de verenigingen, die sport beoefenen, verte gé nwoördigd zijn. Zolang er daarom van .da: sportraad ge -n dergelijk verzoek in komt, moot naar sprekers n rdng niet tot verhoging worden overgegaan. In dit opzicht verwijst sprak r v„-rder naar de memorie van ans,woord. Over de subsidiëring van de tamboer korpsen kan spreker hetzelfde zeg gen. In de vorige raadsvergadering is enerzijds gezegd, dat de Trommels.:ren van Roesendaele teve .-1 in de watten worden gelegd, anderzijdsdat ze meer moet: n krijgen. Spreker heeft in dit verband moeten denken aan Oh-s terton, die in zijn boek "Orthodoxie" schrijft, dat aan het christendom in de loon der uwen is verwi ten, dat het te weinig barmhartig was en anderzijds, dat het te barmhartig was. Iets soortgelijks doet zich hier voor. Do Trommels er en hebben ,de laat ste jaren ev nv -el subsidi uit do g;em nt ekas ge kregen als de hoogs t-ge subsidieerde harmonie. Het ge me nte bes tuur meent in deze op de juisto wijz i maat to hebben g-.•houden. Het beoordelen van do kwaliteiten is overigens zeer moeilijk; sr zijn geen vaste normen voor jurerinj Ei" is oen opmerking gemaakt over d subsidiering van een bepaalde operetrevereniging. Deze doet thans niets; zij slaapt. Het s ubs i"i wordt na tuur li j'k nie t uitbe ta a ld z o la ng de or ga ni sa t ie niets doet. Maar als post weg elaten zou worden, zou men haar onrecht doen en voor een voorkomend geval ge n post hebben om ze to subsidiëren. De V.' EZITThR wil thans zelf ook nog eni ;e punt n behandelen, hij zal daarbij niet on alle bijkomstigheden ingaan, maar alleen hoofdzaken behandelen. De Igemene beschouwingen waren lang; ook de repliek van bur e mee ster en wethouders zal dat noodzakelijker wijs moot n zijn. In dc eerste plaats is b< omvw rking gemaakt, dat du begro ting niet reëel zou zijn ongesteld. Burgemeester en wethouders heb ben die opmerking in de memorie van antwoord al beantwoord. Bij de ramingen is uitgegaan van zo nauwkeurig en recent mogelijke gegevens. Dat in :en sn.:-l groeiende gemeente de uit aven in een snell. tempo stijgen dan de inkomsten is lo isch. In dit verte nd -verwijst- verwijst spreker naar do door de afdeling financiën opgemaakte grafiek, die bij de aanbiedingsbrief aan de raad is voorgelegd. Wat de overschotten over de jaren 1953 en 1954 betreft z.gt spreker, dat hut gemeentebestuur altijd van oordeel is re- wees t, dat het van goed financieel beleid getuigt, wanne r er overschotten ontstaan. Is -r nu nog een deugd van Nederlandse zui nigheid of niet Spreker zou graag over twee jaar het gemeente lijke huishouden gaaf aan zijn opvolger rill -n overgeven en daartoe de begrotingén zo gezond mogelijk willen houden, D";t er zulke grote overschotten zijn ontstaan, heeft ook spreker bevreemd. Er is echter uw, begrotingswi jziging nodig om daaraan een bestemming Ito .geven. D ze moet dan worden goedgekeurd door gedeputeerde, staten en deze beoordelen, of het in het belang van cle gene ente is. Spreker wil erop wijzen, dat ce overschotten zijn. ontstaan door inkomsten van de gemeente, w ervan het bedrag pus na afsluiting van het jaar bekend werd# Genoemd moeten hier worden de percentuele verhoging van de uitkeringen uit het gemeentefonds (algemene .en belasting uitkering) en .en uit kt ring wegens ondernemings belasting van f 350,000,-, welke in 1954 bekend werd. Daarnaast is in de rekening 1954 nog als inkomst te verwerken het netto batig saldo van de dienst 1953, welk bedrag eerst na het definitief vaststellen van de rekening 1953 bekend wordt, spr leer hoeft de volgende inconsequentie gesignaleerd enerzijds heeft dc- heer Rampaart gezegd geef toch een bestemming aan d overschotten, anderzijds dringt hij aan op zuinigheid ten aanzien van straten en wegen. Deze zijn nergens zo mooi als in Roosendaal Wie ken o:> dit moment zoggen, hoe de uitsla:.: zal zijn van het dienstjaar 1957 Ook d. he r Ereijsen met zijn grote deskundigheid kan dat niet. Ook kan niet worden gezegd of een gedeelte van het overschot b stemd kan worden voor de vtree- tering van het zwembad De Stok. Als het kan, is r toch in elk geval een begrotingswijziging, 'goedgekeurd door gedeputeerde staten, nodig. Als echter de raad vindtdat spreker 'te zuinig is, dan zal hij de rem los laten en zij n opvolger voor de consequenties plaatsen. Wat dc woningbouw betreft zegt spreker, dat hij daarop uit- vo rig is ingegaan in zijn nie uw jaars overzichtInmiddels is bekend 'geworden, dat op 17 maart a ,s begonnen zal worden met de bouw ven 58 woning..-n in oontinu-vertendin juli mot 78 en in september met 55 dergelijke woningen. In totaal zal er dus dit jaar mot 191 derge lijke huizen begonnen worden. Ten aanzien van de vraag, of op het gebied van de woningbouw de' kansen- om zoveel mogelijk woningen gebouwd te krijgen wel benut zijn, zegt spreker, dat het gemeentebestuur niets liever zou zien dan dan de geme< nte een groter contingent toege wezen zou krijgen. Spreker heeft zelf al gezegd in het jaar 2000 zijn we nog niet uit de woningnood. Maar als we dv nieuwbouw in dc gemeente Roosendaal en Nis: n vergelijken mot die in Nederland, slaat Roosendaal lang - r.-n slecht figuur. Tot en met 1957 kwamen in Nederland volgens go ev ns van het minist rie in totaal 595-313 wo ningen geer - d'na Ï945dat is 0,05442 woning per inwoner naar het zielental per 1 januari 1957- Als we dit omrekenen voor Roosendaal naar het inwon--rtal p r dezelfde datum, zouden in deze gemeente 1958 wonineon moeten zijn gereedgekomen on 1 januari 1958. Het waren er echter 2738; dat z-ijn r altijd nog 780 me r, zodat Roosendaal ongev r 40# boven het land.:lijkt.- - emiddelde uitst ekrfc. Het is niet de bedoeling, dat dit in de pers komt, want dan zou bij een volgende toewijzing op basis van het vergelijken met andere gemeenten deze becijfering wel eens ten nadele van Roosendaal kunnen werken. •Burgemc ster- _p;r7_ i

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 30