-■ v - - - I O HJ 1E I VAN DE VERG-ADERIN GE N VAN DE GEISERTERAAD VAN ROOSENDAAL ER RISPEN in 1958. Ie en 2e VERGADERING. VERGADERING op DONDERDAG, 50 JANUARI 1958, bijeenroepingsuur 2.45 uur- namiddag en op MAANDAG, 3 FEBRUARI 1958, bi jee nroep ingsuur ,9.00 uur voormiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 12 december 1957. 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende besluiten, door hen genomen met^gebruik- making van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegdheid (zie schriftelijke mededeling). 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van de beschut tende werkplaats aan de Stichting "De Roos" (prae-advies no. 1112). 4. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor het opmaken van een plan tot verbetering van de Lepelstraat en de Deurlechtse- straat (prae-advies no. 1113). 5. Alsvoren van crediet voor het bouwen van een bijzondere kleuter school in "Vrouwenhof" (prae-advies no. 1114). 6. Als voren tot toepassing van de nieuwe verordening inzake tegemoet koming in vervoerkosten van b.l.o.-leerlingen (prae-advies no.1115) 7. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor aanvullend sub sidie 1956 voor de Mater-Amabilisschool (prae-advies no.1117). 8. Alsvoren van crediet ten behoeve van tijdelijke voorzieningen i.v.m. huisvesting van leerlingen der St.Michelschool (prae-advies no. 1118) 9. Alsvoren van crediet voor de uitvoering van het uitbreidingsplan "Rondweg-Heerma van Vossstraat (prae-advies no. 1119). 10. Alsvoren van crediet voor het aanleggen van een gedeelte van de Prins Be^nhardstraat te Nispen (prae-advies no. 1120). 11. Alsvoren betreffende de ingebruikgeving van noodlokalen t.b.v. de R. IC. Meis jes-u. l.o.-school en de St .Michelschool (prae-advies no'1121) 12. Alsvoren betreffende toekenning subsidie ten behoeve van spraak lessen aan b.1.o.-scholen en nazorginstituten (prae-advies no. 1122) 13-, Alsvoren betreffende de handhaving van b.l.o.-marge voor onderwij zers aan b.1.o.-scholen (prae-advies no. 1123). 14, Alsvoren Inzake vergoeding voor vakonderwijs in 1957 voor de St. Agnesschool (prae-advies no. 1124). -15.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 2