-52- begroting van hot s lacht huis betreft nonen bar. .-moester en wet houders te kunnen volstaan m t ;en v rwijzing n r hetgeen in de memorie van antwoord is vermeld. De opmerking over de samenstelling van de commissie laten zij voor rekening van de vragensteller. Ten aanzien van de bestemming van het oude slachthuis kan spreker zeggen, dat de beschikbaarheid daarvan is aangemeld bij hot ETIj dit zal wel voor :en bestemming zorgen tenzij burgemeester en wethouders een andere bestemming aan het gé; ouw kunnen geven. Er zijn verscheidne aanvragen, maar de to wijzing is moeilijk. Het ge e nt bestuur zou er het liefst ui industrie inde boen m, t v 1 werkn mors, liefst o nge s ch o o 1de n Spreker wil nu nog h t volgende zer n. Toen .„r aan de al gemene beschouwingen werd begonnen, dacht hij wel, dat burgemo.ester en wethouders -r van langs* zouden krijgen. Hij heeft met aandacht naar de verseu idene op me r kinge n geluisterd, maar hij heeft zich geërgerd, to -n hij hoordo dat in de kritiek ook werd betrokken dat prachtige nieuw;: slachthuis, wasrov r wethouder Tos bij h t voteren van de cr die ten zulke welgem ende en hartelijke woorden ven waarde- rin mocht incasseren. H.t is e. ontzaglijk werk géwe.-st, dit slachthuis tot stand te brengen. De wethoud r heeft deze zaak zeer handig en met veel liefde gespet ld. Hij heeft Roosendaal een slacht huis gegeven, waarop a 11e naburig gem nten jaloers zijn. Het is een prachtige instelling, waaraan uiteraard kinderziekten kleven, maar di d? nk zij de toewijding van de directeur en de wethouder van de vleeskeuringsdienst uitstekend funotioneertToen daarop kritiek word gel vord, dacht spreker dit is eigenlijk niet m.; r au serieux te nemvn. In dit en in vele ndero opzichten h ft spreker veel bewondering voor wethouder yosspreker gelooft niet, dat hijzelf dit slachthuis zo h-d kun n tot stand brengen. Wethouder Vos ver dient hi rvoor zijns inzi ns niets anders dan lof. Sprei: r groeft hierna hot woord aan d- heer VAE BEEK, w thouder van openbare Wirla n, die het volgende zegt "Mijnheer de voorzitter, Dames m H jr en In de algemene beschouwing* u:w Ito- enkele led n van Uw Raad hébben gehouden, heb ito nogal veel kritiek beluisterd op de werkzaam heden van de dienst en meer speciaal ook op mijn beleid als wethouder van openbare werk n. ik wil trachten, die kritiek te weerleggen en antwoord te geven op gestélde vragen. Eu is het uitspreken van kri tiek een vrij gemakkelijke zaak, vooral, als de strekking daarvan mé r sen afbrekende dan oen opbouwende is. Helaas heb ik in de op mij af-■ .vuurd kritiek w-.-inig positi v opbouwende glom.-nten kunnen ontdekken. Het lijkt me daarom onvruchtbaar, er lang bij stil te staan. Ik kan het alleen maar betreuren, dat loden van deze raad in een openbare vergadering conclusies verbinden aan losse geruc hten? welke met de feiten geenszins in overe nstemming zijn, E n duidelijk voorbeeld hiervan geeft de heer Rademakers, wanneer hij opmerkt, dot de kosten van d< rioleringswerken op de markt nota bene 30% hoger zouden zijn, omdat de aannemer contractueel do v rplichting had, op elke maandag d- bestrating op d markt we r in orde te heb ben. Deze voorwaarde had uiteraard de bedoeling, de markt op maandag normaal te hoen functioneren en daarvoorzou ik zoggen, past do directeur van openbare werken alleen maar een compliment. Hot zou me benieuwen, waarop de heer Radenpakers zijn bewering grondt, dat tengevolge daarvan dit werk 30% duurder is geworden. Ik kan hem op dit- punt geruststellen. Do a nnem< r verklaart zwart op wit, dat de zo" verplichting do gem. nte g -.-n c. nt, et ar dan ook g en cent meer heft gekost. Ik 1, s U nl. cl bri f voor van de firma, -Koster- _pz_ Koster en Visser te Waddinxveen, dd. 31 i nuari 1957Deze luidt als volgt "Betreft Bestek 4- A "Gemeente Roosendaal. Terklaring. Ondergetekenden verklaren, dat zij geen extra te drag in hun be groting hebben or .onomcn voor do bi 'zonder*.- wijzen van uitvoering voor do te mak. n ri - lering op d markt. A, nnomers-Bouwbedrijf E3RIJA KOSTER VISSER Waddinxv n, Oranjelaan 4-, (get.) DJ.Kost r" D heer Rampaart maakt een opmerking ov. r h.t hc-r leggen van een gedeelte van de bestrating in het nieuwe-mar ktplan. Dit is inderdaad juist. ladat de bestrating ter plaatse was aangebracht, kwam var de F.S. een nieuw plan in voor de tunnel. Door een gewij zigde constructie kon dé afrit van do tunneltraverso tot even voor de H.G-.D.-straat worden opgeschoven. Tengevolge daarvan kon het reeds aangelegde strsatgedeelte opgehoogd worden. Maar tot di, op hoging zou ook overgegaan zijn, omdat na aanleg van de bestrating onze verwachtingen ten aanzien van de realisering van de tunnel in verband met de investeringsbeperking vrij pessimistisch waren ge worden. Dat pessimisme gaf ons aanleiding om voorlopig, in afwach ting van de totstandkoming van de tunnel, een gelijkvloerse aan sluiting to maken op de H. GAD.-straat. Voor de ontsluiting van de nieuwe markt is deze verbinding uiteraard van groot belang. Het zou van weinig werkelijkheidszin getuigd hebben, wanne r wij ons in ch ze niet aanstonds sen de gewijzigde omstandigheden aangepast zouden heb en. Dr- kosten van ophoging van het genoemde straatgedeelte kunnen globaal geraamd worden op f 1100,-. Het gewijzigde plan van de Nederlands che Spoorwegen, dat tot het ophalen van dit gedeelte van de b strating aanleiding gaf, zal naar schatting van Ir. van ■7ufohen 2 a 3 ton minder kosten dan h t oorspronkelijke plan. J Het zal Uw college wel duidelijk zijn, dat van de dienst van openbare werken in deze snel groeiende gemeente ontzaglijk veel wordt gevraagd. Als het de he r Rampaart mogelijk is, de onderbe zetting van de dienst in een volledige bezetting te doen verande ren zouden wij hem daarvoor dankbaar zijn. Herhaalde malen hebben wii'getracht, aan de dienst van openbare werken een ingenieur e verbinden. Reg< Imatig heb! :n wij daartoe ook contact opgenomen met de buitengewoon bemiddelaar bij het Rijksarbeidsbureau te 's-Graven- hage, doch al onze pogingen zijn tot dusver zonder resultaat ge bleven. Een geschikt bouwkundig of civiel ingenieur met de noaige ervaring is op de voorwaarden, welke de gemeente kan aanbieden, moeilijk te krijg- n. Eu de hoogconj .nctuur wat is teruggelopen, zaL dat misschien iets gemakkelijker worden. Het vrije bedrijfsleven bleek tot nog toe een grotere aantrekkingskracht te hebben. Wij__ blijven terzake diligent en kunn n mussen alleen maar de grootste wa: r do ring hebben vo ,r de prestaties, welke do dienst van open bar. w rkon ondanks d< once-rbez tting verricht. Do opmu'-*kinr* v n ne ?r Rampaart ten aanzien van het v. r richt, overwerk bij ^nlea van de laan van België bevreemdt ons, omdat juist op a. ndrang v n cl bewoners en met name van ne heer Rampaart dez wc in versneld tempo w rd aangelegd. Dikon 11 en in overuren geschieden, omdc t hoe persono -1 v<= n ogenbe-r^ werken overdag volledig ingeschakeld was bij o.ade bestrating van de nieuwe markt, wa rmee spoed geboden was in verband met aanvaarde -contractuele-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 28