Waar deze aansluitingen zullen moeten komen, is ook thans nog niet hekend., terwijl wij ook nog niets weten omtrent cle grootte van deze aansluitingen. -ur,wordt getracht onze w -rkzaamheden zoveel moge lijk te ver- ricnten vo rdat de straten worden aangelegd. uitbreidingsplannen als liet onderhavige stuit men ephter soos op onverwachte moeilijkheden, zoals het nog niet gelegd zijn van de riolering en het niet bereikbaar zijn van plaatsen'door aanw o zige s te igers bouwraat er is, len ed. ri- t wr rk moet dan vak worden onderbroken en oen ander w~rk ter hand worden genomen. J ona r derge lijke omstandigheden wel eens iets wordt door kruis c,^is toen wel begrijpelijk en verklaarbaar. Men er echter van uitgaan, dat wij steeds gaarne onze volle medewerking geven waar dit maar enigszins mogelijk is. jïIs voorbeeld no n ik^de horstrating van de Molenstraat. Om onnodig opbreken na de herstrating te voorkomen zijn door onz-. y. ienst alle aansluitingen en leidingen nagegaan en zonodig vernieuwd op zodanige wijze dat de straatmakers steeds voldoende vo .xuit konden o 1 dit ondanks het feit dat met it werk minstens de he_ft van ons lit xerspersoneel gemoeid was en dus verschillende andere werkzaamheden moesten worden uitgesteld of verschoven. Bovendien w rd dit w rk nog zeer bemoeilijkt door de gelijk tijdige aanleg van een riolering. Tenslotte moge ik nog opm rken, dat mijns inziens toch wel enig begrip mag worden verlangd voor het feit, dat zelfs bij de best-bedoelde s Menwerking situaties kunnen ontstaan, dat er hier of daar iets uit de hand loopt. Be Birect ur van de Gemeentebedrijven, (get.) M.A. van Rijsbergen", Spreke r kan daaraan toevoegen, dat het natuurlijk ook burge meester en wethouders wel eens opvalt, dat de ene dienst iets maakt en dat een andere dienst dat daarna weer openbreekt. Burgemeester en wetnouders ^nebben do diensthoofden er meermalen op gewezen - ook scarj_itelijk, nlbij brief van 30 juni 1955 -dat zij voor de nodige coorainatic dienen to zorgen en tevoren overleg met elkaar moeten plegen. r is ook al een cianmerkelijke verbetering in de samenwerking te constateren. Uiteraard kan er nog wel eens een "slippertje" voor- Lonen* dit was onder meer hei geval bij de aanleg van de verbindings straat van de oude n. ar de nieuwe markt. Er wordt zoveel mogelijk naar samenwerking gestreefd; de beide directeuren zijn van goede wil. Thans wil spreker ingaan op de opmerkingen, die betrekking- hebben op het ambtsgebied van wethouder VosBe ze heeft de volgende opmerkingen gemaakt f* Een van de deelnemers aan de algemene beschouwingen heeft gezegd, dat hijernstig ongerust is over de gang van zaken bij het nieuwe slachthuis. Burgemeester en wethouders daarente en zijn daar over zeer gerust. Het desbetreffende raadslid moet maar zeggen, waarom hij ongerust is en eventueel voorstellen doen. Hetzelfde lid heeft gezegd, dat het slachthuis nog geen uur p r week volledig be zet is. Wethouder V£s antwoordt daarop, dat het slachthuis voor nor male slachtingen 2 a 3 dagen per weck bezet is. Voor exportslach tingen komt hiervoor gewoonlijk een dag per week bij. Bit alles met de huidige ploeg van loonslagers. Met uitbreiding van deze slacht- Ploeg mag worden gesteld, dat het gebouwencomplex een vermeerdering van twee- of driemaal het aantal slachtingen toelaat. -Men- -51- Men is erover gevallen, dat h t slachthuis e rst in 1980 volledig bezet zal zijn. Bit zou belachelijk zijn. Wethouder Vos stelt daarte' nover, dat dit lang niet zo belachelijk is; er zijn instanties op provinciaal en landelijk niveau, die hun fiat a n het plan heb' en gegeven. Bovendien is het crediet voor het slachthuis door de raad gevoteerd met algemene stemmen. In hun prae-advies hebben burgemeester en wethouders toen betoogd, dat eerst in 1980 het slachthuis volle ei.- bezet zal zijn. Het zou trouwens ook niet erg economisch lijken, als het nu al volledig bezet zou zijn, want dan zouden er nu al plannen voor een nieuw slachthuis gemaakt moe ten worden l Maar als het zo doorgaat als thans en Roosendaal blijft groeien, zal het slachthuis zek< r voor 1980 volle dig bezet zijn. Over de opzet kan spr ,k r zeggen, dat de uitkomsten van het slachthuis, zoals die nu zijn en verwacat mogen worden, gunstiger zijn dan de exploitatieopzet bij het aanvaarden van het bouwplan. Ba ar aan hebben d vrsgenst llers hun stem geg v n. Spreker heeft bij de opening al gezegd, dat cle uitkomsten gunstiger zouden zijn dan toen verw cht werd en dat de geaccumuleerde tekorten zouden mee vallen. Alles wijst eropdot die verwachtingen in vervulling zuil n g n. De aantijging van het niet reageren op aanvragen voor export slachtingen noemt wethouder Vos ni t aanvaardbaar. Het slachthuis heeft deze aanbieding aanvaard, maar de belanghebbende had geen uit- vo rvorgunning. Hij h ft di ook later niet gekregen, zodat er ook nergens anders voor deze aanvrager is geslacht. Ten aanzien van het Ontbreken van een losplaats voor varkens deelt wethouder Vos mede, dat bij de nieuwbouw een dergelijke losplaats opzettelijk achterwege gelaten is, omdat d meest bruikbare oplossing van deze zaak uit^de praktijk zou moeten blijken. Inmiddels zijn de^plannen hiervoor gereed gekomen, maar het wachten is op de financiële af wikkeling van cle bouwkosten van het slachthuis. Ten aanzien van de weegschaal in de openlucht zegt de wethouder, dat hij, wanneer hij op d verscheiden markten en slachthuizen voortaan nog eens een weeg: chaal voor vee in de op en lucht zal zien, voortaan direct zal denken aan de'mogelijkheid van "grove tekortkomingen". Behalve met de commissi van advies heeft de directeur regelmatig contact met de vaste gebruikers van het slachthuis, waarbij men heeft toegezegd, met ev ntu< le klachten bij cl. wethouder te zullen komen. Tot heden is men nog niet geweest, waaruit moge blijken, dat er verscheiden, vast gebruikers zijn zond r waslijsten van tekortkomingen. Wat het invriezen van varkens betreft ofschoon de vriosruimte niet is in gericht voor hut invriezen van varkens, werd toch een aanvrage daar voor aangenomen. Zeer tot der soijt van de wethouder en van de dir ctie"'belde da betrokkene zelf af. Iedere aanvraag wordt zo enigszins mogelijk geaccepteerd. Onder andere werden tot heden gekoeld vaten eiwit, tabak, vis, brood, e toeters. Er is gevraagd naar de uitbreiding van het rayon. Aangezien deze uitbreiding geheel buiten de macht van de gemeente ligt, heeft het gemeente bestuur of de slachthuis leiding niets kunnen doen. Zodra zich een mogelijkheid in deze richting voordoet, zal worden getracht, de kansen te b nutten. Spreker kan daaraan toevoegen, dat wethouder Vos over de zaak r eds met de. inspecteur heeft g..sproken en dat spreker er al contact over het ft gehad met collega's. Ten aanzien van de ontslagneming van oen lid van de adviescommissie is slechts bekend, dat een afkeva rdigde van een in die oommissie vertegenwoor digde vereniging ni t langer bestuurslid is van die vereniging, om welke reden die vereniging zelf .-en andere verte ge nwoordi .er voor d< adviesoommissie heeft voorgesteld. Wat de inzending van de -begroting-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 27