Gv-r.ion in dii lichmzal hot ieder weldenkend mens normaal, ïi<z11 7,li s g8 bied tic. voorkora. - ny d.8 ij seti begroiing W8s rin gr oie uitgaven zo variabel kunnen zijn, met de grootste voorzichtigheid moj c word u: opgezet. 2o wijst d - direct ur erop, dat juist dezer dagen van de r arsmijnt n de meued'< ing is ontvangen, dat de kolenprijs met meer pc-r ton is ver:oogd. Dit betekent een nadeel van f 40.000 orusfcstelling van misschien sommige leden# mijntl. er d;i voorzitter,- kan ik hieraan nog toevoegen, dat de tarieven, welke worden beren; nd en door de r d worden vastgesteld voor de levering Y- J water en electriciteitzowel voor huishoudelijk verbruik als contractuaricv.n vo r fabrieken en b...drijven,glansrijk concurre ren mee aie m ander;; gem.. riten. Als ik dan tot slot nog mag memoreren, dat wij 80 k.m. boven grondse electriciteitsnetten exploiteren om de inwoners in de bui tengebieden der ge-meente van stroom te voorzien en dat wij alle moge- lijmoeite doen en erxtra offers brengen om zo mogelijk ieder aan sluit ba ar pand in de v. r afgelegen gebieden van gezond drinkwater te voorzien, dan frappeert hot mij hol."as, dat geen enkele deelnemer ah'n 4® algemene beschouwingen daaraan een enkel woord he 'ft gewijd. Ik ben ervan overtuigd, dot onze bedrijven de hun opgelegde sociale en economische plicht behoorlijk vervullen. Men behoeftmijnheer de voorzitter, burgemeester eb wethou ders en de w rkers in de bedrijven en diensten niet met een aureool van bloemen te omhangen, maar ook ...n waarderend woord doet dc burger go d. k het ka der bij c. bedrijven betreft, dat topzwaar is ge boomd - er zouden nl. teveel functionarissen zijn -, kan ik mededelen, da er momenteel naar mijn mening geen man teveel staat, al zou, als i'1 heu voor het zeggen had, ch opbouw van het kader er iets anders uitzien den tnans. het geval is'.' De VOORZITTER d It mede, dat hieromtrent ook de mening van d directeur is gevraagd, die terzake een brief heeft geschreven, waarvan spreker de secretaris verzoekt, voorlezing te doen. De SECRETARIS leest de bedoelde brief voor, welke luidt als volgt ";..an Burgemeester en Wethouders van Roos end o 1 t.-n Ris: .n. 1 februari 1958. EdeL.chtb re H ren, la ,x au.nl. iding va n de door Uw College voor ge le gde vraag van e-n van de raadsleden, betreffende een mogelijke ov rbez'>tting van de te ca nis che staf van gene autobedrijven, deel ik U beleefd doch pgdrükkf .ijk me .-, dat een gesuggereerde staf van een opzichter en een cec lisch ambtenaar tot een chaos in het bedrijf zou leiden. Voor c-e oorlog^bestond de staf uit 4 personen en thans (met meö te 11 ing van P Pir- uit 6 perso n, Als öBn daarbij alleen nog maar de groei van de bedrijven sedertdien in ogenschouw neemt, moet het m.i. toen zona. r meer dui delijk zijn, dat or van overbezetting- g?en sprake kan zijn, doch dat, integendeel de huidige bezetting zéér nr tig is. Deze komt ne -r op 2 reen voor het electriciteitsbedrijf2 man voor de afdelingen gas en water, een man (P.Pirée) voor het pompstation en e- keuringsambtenaar. -Da t- -49- Dat hiervoor thans meer geschoolde mensen zijn aangetrokken, is, mede in verband met de steeds voortschrijdende ontwikkeling van- de tec .niek, harde noodzaak. Indien ik genoodzaakt zou zijn de technische staf te verklei nen of met minder geschoold personeel zou moeten^werken, zou het mij niet mogelijk zijn, enige verantwoordelijkheid voor een regel matige bedrijfsgang op mij te nemen» De directeur van de gemeentebedrijven, (gat. M.A. van Rijsbergen." De VOORZITTER vervolgt hierna de voorlezing van de door de lieer Theunisse verstrekte tekst als volgt Wat de spreker, die d.... gemeenschapshuizen c-tc. in het geding heeft gebracht en die mij zou willen toefluistereneens in Rucphen en Etten te gaan kijken, betreft, mijnheer de voorzitterzou ik de spreker willen vragen, in dezelfde gene ente eens te informeren, hoe hoos daar de uitkering uit net gemeentefonds is en dit dan eens talvergelijken met wat Roosendaal en Rispen ontvangt; hij zal verbaasd staan over het verschil. Ik geloof echter namens burgemees ter en wethouders te mogen zeggen, dat voor werken, waarond r ook ge bouwtjes, zoals het paviljoen voor de bejaarden etc., een oplossing wordt'gezocht om deze, zoals ook elders geschiedt, m GSW-veroanu uit gevoerd te krijgen." po VOORZITTER merkt ovdat over d< bedrijfswinsten werd gesproken. Burgemeester en wethouders hebben daaromtrenteen andere mening dan de vragenstellers. Spreker zal hierop thans niet verder ingaan; de desbetreffende leden kunnen een beslissing van de raaa uitlokken. Ook ir gesproken over getrek qsïi ssmenwerking» Jjeorov^r heeft de direct ur het volgende geschreven "Aan burgemeester en wethouders van Roosendaal en Rispen. 1 februari 1958. Edelachtbare Heren, Raar aanleiding van de door Uw Ooilege voorgelegde vraag van een der raadsleden betreffende gebrek aan ooórdina uic tussen u diensten van openbare werken en de bedrijven, vermo. c ik, de u diu waarschijnlijk betrekking heeft op de werkzaamheden in het nieuwe - marktplan. Daar het gereedkomen hiervan contractueel gebonden is aan de winkelflats wordt hier door de dienst van openbare werken met man en macht aan de bestratingen etc. gewerkt. Daar,waar dit slechts enigszins mogelijk was, zijn door onze dienst, vóórdat met de bestrating begonnen werd, leidingen en kabels gelegd, doch door het ontbreken van enkele hulpstukken, die noe geleverd moesten worden, was het niet te voorkomen, dat op h 't' plein achteraf nog enige gaten gemaakt moesten worden. Het niét op tijd aanwezig zijn van deze hulpstukken was een me volg van het feit, dat dit bijzondere hulpstukken waren, die wij eerst konden bestellen, toen het orediet was goedgekeurd. Aangezien dit plan nog lang niet rond is voor wat de bebou wing betreft, zullen er nog wel meer aansluitingen moeten worden gemaakt Als voorbeeld noemen we Vroom en Dreesmann. -Waar-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 26