De "VOORZITTER zegt, dat de algemene beschouwingen thans 'a 'inde zi n. wil de verscheidene sprekers dankzeggen voor bezadigde toon van die beschouw ingenHij juicht het toe, dat ■t vrij kritiek kan worden uitgeoefend o~o de gestes van het gemeen te bestuur. Het college van burgemeester en wethouders zal 'zich nu moeten beraden on het te geven antwoord. Zijn eerste indruk is, dat veel van de geuit kritiek zich he ft gericht on zaken, die buiten de caoaciteit van het dagelijks bestuur liggen. Spreker wil'de vergadering nu verdagen. E enig overleg wordt besloten, dat de vergadering zal worden voortgezet op maandag, 5 februari aanstaande, des voormiddags om 9 uur. Hierna, om 6.20 uur n.m. sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christelijke groet. B. verradering on maandag, 3 februari 1958, bijeenroepingsuur 9 uur voor middag.' VOORZITTER de heer A.M.E. EREIJTERSburgemeester. AAHWE IC- MET DE VOORZITTER de heren L.H. van Beek en A.H.Sinons, wethouders, de heer .Scheepers mevrouw M.C. van Overloop-Boddaert dc heren M.G.Hendriks en M.Kopeendmevrouw A. A. Els inga-looy, als mede de heren E.H.Boorman, P.j.c. Rampisrt, W.Moerings, J.P. van Benthem, M.Machielse, A.A Goossens, M.A. de Witte, G.P. van lassau, E.:M.M.Peters E.C.C. Broos, p.C.Martens en A.A.J.M. Rademakers. (De heren Martens en Rademakers hebben d vergadering even na de opening betreden) AEVEZIG mot bericht van verhindering de heren L.Theunisse en A.G.M- Vos, wethouders, alsmede de heren L.J.B.I. de Jong en J.H.Vos. SECRErARIS cl.; heer H.J. VERS TE GEK, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 9 uur de vergadering met gebed. Hij deelt mede, dat de heren Theunisse en voswethoudersbeiden ver hinderd zijn, deze v rgadering bij te wonen. Spreker zal daarom in leze bijeenkomst ook moeten op tred- n als wethouder van de bedrijven cn wothou -r var d vleeskeuringsdienst. In de algemene beschouwingen hebben burgemeester en wethou ders verscheidene onderwerpen aangetroffen, die door meer dan een spr. ker zijn behandeld. Daarom zal het antwoord van burgemeester en wethouders zijn ingesteld op bepaalde onderwerpen en zal het niet per persoon worden ge( ?ven. D arria zal er natu> rlijk gelegenheid bestaan om on het antwoord van burgemeester en wethouders te repli ceren. Spreker moet echter v. nmiddag nog een vergadering in s-Her- togenbosch bijwonen. Da rom is het misschien het beste, dat de leden, die door h t -antwoord v n burgemeest r en wthouders niet be vredigd zullen worden, hun bezwaren tot uitdrukking brengen bij de versch idene posten, die bij de schriftelijke behandeling aan de orde gekomen zijn. Dan kan spr^k^-r we rschijnlijk daaromtrent telkens een beslissing van de re d uitlokken. Misschien had immers de kritiek van e. nlingen niet de meerderh id van de raad achter, zich en in bepa 1de gevallen willen burgemeester en wethouders weten, of dat al dan ni t het geval is. "Spreker- Spreker wil dan allereerst de begrotingen van de gemeente bedrijven aan de orde stéllen* De heer Theunisse hoeft de algemene beschouwingen achteraf kunnen lezen en hij zou, als hij vandaag hi r gew ;st wash t volgende hebben gezegd "Mijnheer de Voorzitter, Al heb ik de algemene beschouwingen inzake de begroting 1953 door omstandigheden slechts achteraf kunnen volgen, toch zou ik, alvorens deze in behandeling wordt genomen, ook gaarne mijn, zij het dan bescheiden oordeel geven over do gehouden beschouwingen, voorzover deze b.trekking h" bben op de diensten, di m r speciaal onder mij ressorteren. Ofschoon meerdere sprekers, waaronder met name de fractie voorzitter var ci.: PvdA., di in zijn beschouwing dank brengt aan bur em. ster en w toonders en mede-fracties voor wat in het afge lopen jaar werd gepresteerd, hier en daar nog wel een goed woordje overhebben inzake het gevoerde beleid, wil het mij toch voorkomen, dat, misschien wel omdat de komende raadsverkiezingen in zicht zijn, de atmosfeer zeer "geleden1, is Ik betr ur dit ten zeerste, temeer daar de kritiek, welke togs n het bel .id van burgemeester en Wethou ders of erger nog tegen bepaalde personen uit dat co 11e ge is gericht, komt uit het Katholieke kamp en met name van hen, die blijkbaar het groens- en algen-en belang niet behoorlijk uit el mar houden. Zelfs verse idene zogenaamde tekortkomingen van functiona rissen, di niets, maar dan ook totrl ni- ts met het gen ante belang gemeen hebben, worden maar gespuid alsof burgemeester en wethouders een groep mensen zijn, die het met het politiek fatsoen niet zo hee 1 nauw nemen. Komende tot het zakelijke ge.de .Ito van de begroting, mijnhe r de voorzitter en voorzover in de gegeven omstandigheden van mij enige reactie of uitleg gevorderd kan worden, wil ik hierna de bestreden eindcijfers der begroting van'de bedrijven in het- geding brengen. In de e «rste jaren van mijn raadslidmaatschap hield ik mij dikwijls bezig m t wat naar mijn mening het wel en w - van onze ge- meentebedrijven was en ook bij d- behand< ling der begrotingen voerde ik als regel hèt woord. Eens, het was meen ik in 1947, zei ik bij cn beschouwing Wat heefj: men eigenlijk aan een begroting van een diepst of met name van de bedrijven, wanneer de resultaten in het Jaarverslag verder uit elkaar liggen met de begroting van dat ja: r dan 10% later, toen ik tot het wethouderschap werd geroepen, is het mij wel heel duidelijk geworden, dat begrotingen opmaken voor open bare nutsbedrijven feitelijk een onmogelijkheid isdaar ieder ogenblik, hetzij door omslag inde conjunctuur (d. afnemers bepalen immers de voor- en tegenvallers) hetzij door internationale beïn vloeding - denk aan do oorlog in Korea, de Suez-kanaalkwestie o.tcT welke op de resultaten van onze bedrijven van enorme invloed kunnen zijn, veranderingen kunnen optreden, die niet vooraf voorzien kunnen worden. Denken wij aan het geval, dat door beide vorengenoemde gebeur tenissen plots- ling cl -r 00 tha nd e Is - ko le npr i j s en de materiaalpri jzen met sprongen de hoogte ingingen. De kólehprijs steeg binnen een jaar met meer dan 10 gulden per ton, hetgeen voor ons gas- .n le c tricot itsbedrijf van grote invloed is, als men weet, dat gulden prijsverhoging per ton kolen voor het gasbedrijf ongeveer 5000 gulchn en voor hot ele ctriciteitsbedrijf ongeveer 3000 gulden per jaar schade oplevert. -Gezien- l'ftf ff

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 25