SLZopnkS?r?p/f0tendeGlS V0°r ll0t V6rre vers oh i et talr^ke'verdreven lanxJ-Üotén11^ tPr»^S' Y:LlüU wd waarschijnlijk ook zullen we die mensen werk moeten Meden^We moeten verschaffen, aan onze^tok^Het^is bedroeYenö06^^en}" natuurüjk onwillekeurig niet wil erkennen; dit de ziaJs'we'hPn6?^^6^ öe raad maar meer voldoet aan de eisen, die d^z-°tiid stelt ":enGei: niet veertien jaar waren ^eno m L ll J namen' 'Goan wid naderhand met het tóen heel Wai,fr van 08 ottersweel en later met minimale tosten o |etoveïd tot'^Llland® IlÏÏr 'fet0rlf din-S. jeu^van 1953 geeft nu eenmaal voortour ffi»K aijn, dat zJPhet werk^dat^e^ommlssie^ad^-fo?S 80 T8rft3aa« zullen heeft, zal steunen en niet zal dellen. 00 op zlch -.«nomen Dat het grootse nlan tot a&rYerV n mt nog in portefeuille rit, hebben we nn I'ÓLlfi f sroodnocige sportpark- men in andere plaatsen iel kans 4zien h^ft nvS a?-i0n* dat realiseren en dat wii het msïï S? heeft, oerlelijke .plannen te hier Mjvoorbeeto Sm Yt^derf oie gemeente aan >epaste sportoark prachtig, aan Nu is het mi li -pdnöl i n m' óf J-z- vier jaar hier niets ebeurd is z!keï G "n voorbi3e veel, maar dat neemt niet we d tl fl 10öewrocht> zelfs hadden gezien on naar onze mïiing bete? P üln"en ll0VOr anoers een kardinal^fout^ebben^é^aan Jur-emleste^6? wetJ??ud??s eigenlijk' al steunden zo dan op e:n i?Óte óieerdSJho. f wethouders hadden, raad moeten vragen, en ook°hier in de raid i s aigemeen öeraadslaven. aaien samen moeten ermoedeli jk staan we nu weer vóór een nopi 1 -5 -iiro -m ti hoogconjunctuur schijnt wel voorbii te vi in 5S J sW?er- tische geluiden, dié echter de sombeÜ niÓ?'j£ S3? n°ê' Wel In West-Brabant, goddank in onze gemelnte^ L?nitl °U oversteii len- spook van de werkloosheid weer hevig ?Snd. °rS' Waart het we nog^efveel^oo^de naaslfïoekomst breken iieri:on loosheid worden maatregelen lane-ekorf^SJbestrijding van de werk- gistoren de pers maar ov^r &l; oor net aoorGen, schreef ^Ook vallenew,e0volgens^de^berichtenPvan°h^denmQr^^ nf<* dc maatregelendie genomen worden ter nmargeJ noS ^iten in de bouwvakken, terwijl we van werkloösheid iJ de hm, r-:1°os:iaid niet vrij zijn in onze plaats. n 00 :-'oawv ddcen toch welker^realisa11 e&het Sitó 0nS veranderen: Deltaplan v ro ïn-"?-"- f.of f aanschijn zal doen haven Bergen op VH en wat al meer zullen van enorme t°?rdl0^anaal alleen, maar ook voor onze stad DetekeniS 21^n voor gewest niet woningzoekenden zo snoedic moa-Pli ?v zullen ouzo veertienhonderd z- ssiieax -iiLien we moeten vechten om on^nnmvi-w,i „.n Giepsocisci .?nefi-a v 1S "Oö-senaaalse volk zijn ^1^^ .ifipla^ bri uo.n bewaren. - ijnheer- Mijnheer de Voorzitter, al die moeilijkheden, al die problemen zul len v/e gezamenlijk, wij hier iLLkkf samen, ook do oppositie, ook de P.v.d.A.samen moeten trachten op te lossen, gorugpesteund on geadviseerd door geest .lijken en loor leden uit alle standen, iet diep respect ook voor eikaars overt ligingwant, mijnheer de voor zitter, du choc dos idees jsiHit la verité. Dank U." De heer K01TEN0L zegt hierna iet volgende: "Dij de behandeling van de jegroting ligt een jaar in cijfers voor ons en worden we ons .ven ervan bewust, welk een roto ver antwoording wij tegenover de gemeenschap dragen. Het is geen gemak kelijke taak-, uit deze cijfers ons een juist en verantwoord beeld te vormen van het plan, dat nu voor ons ligt. De Raad hoeft ge tracht dit te doen, gezien de voorstellen, do op- c:i .aanmerkingen die de fracties heb en ingezonden en de antwoorden dip burgemeester en wethouders hierop hebben gegeven. Het is sous moeilijk, in deze doolhof van cijfers niet de juiste weg kwijt te raken, niet verstrikt te geraken in détails van tamelijk ondergeschikt belang. Mijnheer do voorzi.mer, toon Uw voorganger na 4 jaar van af braak het democratisch apparaat weer rao st opbouwen en hij voor het eerst met öe noodraad hier bijeen kwam, heeft hij het zo eenvoudig gezegd, ii.l,-: "Laten wij allereerst zorgen, dat de mensen een dak boven h_t hoofd hebben en dat ze werk herben en .alle andere proble men zullen zich zelf oplossen". Sindsdien zijn 13 jaar verlopen en .Is wij in onze gemeente rondzien, is er in deze richting veel gedaan, maar nog is de woning nood niet opgelost en steekt hot spook van de werkloosheid de kop Weer op. Wij zijn dan ook van mening, dat wij ook het komende jaar moeten varen op een kompas, dat is afU.estold op: ieder werk en ieder een dak ooven het hoofd. Wij -.'rongen burgemeester en wutlioud rs dank voor wat ze o dit gebied het afgelopen jaar hebben ge daan» De verhouding tussen onze fractie en burgemeester on wethouders en de overige fracties was hot afgelopen jaar goed. V/ij horen, dat met inachtneming van elkan ders principes deze verhouding zo raag blijvem, ja zelfs nog beter mag worden en wij brengen hiervoor dank. Toch heeft het ons als fractie van de P.v.d.A. nog steeds oevreemd, dat in onze Raad nog maar steeds één politieke partij is vertegenwoordigd, n.1. de P.v.d.A., wat de samenstelling dan ook op politiek gebied oen ondui delijk beeld geeft. Wij hopen, dat de aanstaande verkiezingen hier in een r duidelijk beeld zullen ven. Bij hut besturen van een ;emeente krijgt men wel eens de indruk dat het gemeentebestuur voor een groot dej1 de plaatselijke zelf standigheid heeft verloren en slechts het uitvoerend college is van Den Haag. Joch menen wij, dat nog voldoende ruimte is opengelaten voor plaatselijk initiatief. 1/ denk hierbij aan een project, het slachthuis. Dan tot slot, mijnheer de voorzitter, wensen wij U, Uw wethou ders, Uw staf van medewerkers en de leden van de Raad de moed, de kracht en du sterkte toe om van Roosendaal en Hispeu- plaatsen te maken, waar 1t goed .is te lovon, te wonen en te werken." j/^-shj rtax over i, il r n vnori U r.+. j r% -cr "i rr -L L/O vï P S uJj_ 1V1 m f)l) 7P C\ 1

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 24