s f? fsrir1straten rwegeri k°st miSsohier£LdfSotlrill:ord-^1-n'OVOr ae-TOnln8b°u» »»C «el enkele Terugkomend oio le.at mij hiermede volstaan, openbare werken zou ik nog de volgende f. merkt aan onzes inziens terecht hierbij op. dat ae nodlc-A meen dat ben het daar roe^Ad mee eeSs? !l meen, dat dat zelis zonder bestedingsbeperking ook moet gebeuren. v.. .pen; 10e noot- het toch, dat bii de aanleg van Daarom zou ik willen straten de zaak niet pleegd, beter wordt deliger wordt gewerkt? 'ord t ui t geki end amengewerktkortom efficiënter en er overleg wordt ge aard oor voor- |!u m08t ik eerst en vooral op erken, dat ik neus overal niet ga kijken bij de stratenaanleg. Toevalli oat ik er dageli ;ks isn, markt en omliggende strate erwigze, ik o.e werkz .smheden aan de nieuwe llikB tvnrtrk:,°"-"5" ëevoxga ,n daarbij zijn toch wel erger- sekolt hebhon S"®8 2 T°ren «elcomen- "at zou bijvoorbeeld niet Slkën nadat^e? Ln 1? ,ele.h08k bi-j het bord van V.ft D. enkele n^Q&t n o aan.el ego wer opnieuw open te kom, heb jvoI d centimeter omhoog -r ek en en t win tig, der een kleine maand mee doende terwijl de straatstenen of •edrijven komt en de zaak j minste overleg. Wij hebben van melgië aangelegd werd, bewoners in. Men heeft het in overuren te laten aanle omdao eerst het marktplein woont nu nog geen kip. oren gen? Ik meen, dat daar een man of twaalf ïjn geweest, herhaaldelijk zie je er dat. trottoirt, mis nper gelegd zijn, men van de ïaar weer openbreekt. Er is daarbij niet het tijds eens gevraagd, wanneer de Laan de er woonden toen nb. nodig peoö: ;gen. Men had sc en zo \aiv el eed 'ae ■eer dan Jld om dsi een h: stuk ;jaar i j'nbaar overdag geen tijd, Pesten worden, en daar Mijn vra.og is nu, of voor dat hele p .an, dat in eigen behee nu geen ove rleg =evJerd' f88 jwerkschema gemaakt"is,'is daar directeur van de bedrijven of verkerf openbare werken en deoednjven als vre mden langs elkaar heen? springenfhujnkibelshendhundh ":°dri^ven °P di* terrein moeten zoals' k oS eeret rif eSf en h2 'kAL1'!"' -an leSSen' werken vri i ^npi on w-to daarna had dan openbare sPel en had men niet herhaaldelijk voor 'et errsrliikp icrug opbreken en terug oplappen -est; - -r^riijke geld kost. mi, dat da renboven nog' veel i' u treft daari n ae .at; :er ;eon schuld. v daar wordt door hen behoorlijk hard -werkt, maar'voor van me werkzaamheden kan ik niot veel bewondering Le plantsoendienst wordt door de P.v.d.A-fra oet :;en opmerking verrijkt. Wc menen, eg_ de leiding opbrengen, tie ook met een toezicht op soenen Cm riet ie werkzaamheden heu. ie ad geen k rem is. we menen, dat meer en ■naricpn 7r,„/i0„ «..'<aad zou kunnen doen. De plant- Z°Uden we overigens niet ..raag ingekrompen zien. als het maar doelmatig WG Wel Wat uit^en> toch graa^zïen °Y- w uiterlijk van onze stad hebben, zouden we 3 f f dat burgemeester en wetnouaers voor bet wegnemen van ccnhphgefer h6t activiteit ridd8n we hier het vermaarde keukent je van Levs. dat het derijtjl vm°V?Sliikr dat^nes^S f ll haaSt vi3fti®n War het boer- er nu no" bii 3?™™ ttl ^lles?8nalve een verfraaiing is. We hebben ïrio.-z1f.~,ff T wk- f magazijn van krans Rombout saan een van de igangen v ,n de Nieuwe Markt, de schuur van Snel in de Raadhuisstraat, de weliswaar gere;. op e boulevard uaureerae muur van Valkenburg d ,r ook ■st steeds minder in het stadsbeeld. Di< Le waterval araakligge; de terr inen, vuilnisbelten naast, in de Lur.e: leest ei- ">ri n o-, i die nog maar steeds niét volgebouwd zijn en in de ioulevard i oaar nu werkelijk niets fraaiers van te maken? Misschien liggen ze -nog- nog jaren onbebouwd. Wat openb .re werken betreft wil ik hiermede "ol staan. Ten aanzien van de bedrijven hebben ood: wij wel enkele desidera ta. We hebben hierboven al opgemerkt, dat we graag zouden zien, dat er meer overle g-'plc gd werd net openbare werken, vooral in nieuwe wijken moet het toch niét voorkomen, dat eerst straten en trottoirs gelegd worden en dat dan d .ma de bedrijven erop springen en de hele zaak weer openbreken, A'ls er voldoende overlég is geweest en daarna gepland, zou dat moeten kunnen voorkomen worden en worden daardoor een hoop kósten gespaard. Overigens heeft men op de bedrij ven toch een voldoende uitgebreide staf om dat beter te bekijken. We hebben vorig jaar de wothou- er van de bedrijven ook al eens gevraagd, of met het oog op de aanleg van leidingen en zo voor de gas- distributi 0 111 Jb tien en Oud- as bol er niet een te groot personeels- apparaat is opgezet,dat nu inefficiënt en onvoordelig zou zijn. Er is toen. door de wethouder beweerd, dat dat niot het geval was. Aan de wethouder me dan vertellen, of hetgeen een zeer serieuze insider me heeft verteld, n.1. dat er voor kort 4 opzichters waren en maar werk voor één en drie L.ï.S.ors en 'werk voor één, op waarheid berust? Ben dergelijke overbelasting van de top lijkt me toch wel onverant woord. Ik wil daarmede volstaanandere leden, meen ik, zullen de cijfers nog aan een grondige beschouwing onderwerpen Ten aanzien van het slachthuis wil ik vrij summier zijn* biet, dat ik het met het beleid voor de volle honderd procent eens ben, ik meen. dat dat voldoende bekend is, maar ook hieraan zullen andere led en eer aandacht v, ijs en Ik 'wil hier alleen maar opmerken, dat een antwoord, als zou pas in '.O het nieuwe sl ontluis volle ig bezet zijn, eer belachelijk is. beet se wethouder niet, dat we in het Atoomtijdperk leven, en dat wat nu hypermodern is, over tien jaar en laat staan over 22 jaar nele naal verouderd is en ver ieuwd moet worden? Over het economisch ver antwoorde van een opzet, die ;as na 23 jaar ten volle benut is, zal ik dan nog mar niet praten! Lozer, dagen beweerde een van de vaste verbruikers no dat het ,c. tnuis prachtig was van buiten maar dat er van binnen aan de inrichting heel wat mankeerde. Een hele waslijst van tekortkomingen van het e'brek aan oen losplaats voor varkens tot het onmogelijke vans® dure waag in do open lucht toe. Ik heb daar natuurlijk poen v.rsband an, maar heeft laar de volgens ae wethouder nog regelmatig bij elkaar komende commissie van toezicht soms ooit op geattendeerd en is daar toén wel voldoende aandacht aan geschonken? Lij zo'n Junr bouwwerk sou men toch geen lijst met klachten meer mogen verwacht en De begrotingspost voor het Vrouwenhof staat wel in het middel punt van aller belangstelli g. We hebben vorig jaar al betoogd, dat onzes inziens het ...ene en t eb est uur net het Vrouwenmof de plank "is e~ slagen heeft en dat iet beter wasop een gegeven o en slik ruiterlijk te bekennen, dat Uw college-en wij ook, want ook wij „san hi .rin niet vrijuit- ernaast zitten. V/ij hebben toen al ;esu0sereerdeen andere opzet te maken en bij de behandeling van de begroting is zonder hoof delijke stemming ons voorstel aan enonen, burgemeester en wethouder-^ uit- të nodigen, studie te maken van de eventuele aanleg van een zwem bad op het Vrouwenhof of die eventueel te I'. .ten makenMisschien kun nen burgemeester en wethouders ons nu vertellen, wat er na die studie uit de us is gekomen. RU zo zoetjesa.^p 'zoals overal elders de nood- woningen worden afgebroken, kan men wëlïlchi aan verdere uitwerking van plannen aand .ent san schenken, nu lijkt me dat met die noodwo ningen nogal bezwaarlijk. Bn de exploitatie van het gebouw! We had den in 54 do knoop moeten loorhakken, zoals ik hierboven al betoogd heb; u wordt net elk j. ar -o ili.i' er, omdat de trek of loop naar het Vrouwenhof ;teeds minder wordt n de trek naar elders, als ios- badsteeds .roter. AlSf VI „4, t V 011 o

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 23