■verigens i -t thuishoort Of nu ie andere plannen eono; isch wel te realiseren zijn en dan verantwoord, daarover hadden burgemeester en wethouders zich vooral ook tevoren uitvoerig meteten 1 .ten inlichten. .Is c.narbij dan zou ge bleken zijn bijvoorbeeld, dat Vanwege een zon hoog kostencij fer ■.'ie talrijke kleine winkeltjes in de winkel alerij niet exploi- taoel te naken zijn, had men daar bij het indienen van net bouwplan het j?ensioenfonds óp' kunnen wijzen en de plannen moeten laten wijzi gen. Hu staat net geval er met o.a. t.waalf minuscule winkeltjes; en arme middenstanders, die daar hun nek in gaan kreken. Cf is het sous de bedoeling, dat de winkelgalerij nas in 930 volledig Dezet wö'ldtzoals bijvoorbeeld one nieuw slachthuis? wie plannenmakerij en alles wat r aan Vast zit ressorteert voor hèt grootste edeelte onder openbare werken. Ie beweren, dat de ver traag'; e uitvoering van ue 'iele opzet van de Nieuwe harkt en zo aan deze lenst zou te wijten zijn, zou onrechtvaardig zijn; dit ligt zeker voor het overgrootste deel buiten e schuld van die dienst. Dat houdt nu echter niet" in, dat we bewondering hebben, voor al hun prestaties. Afgezien dan van het feit, dat zelfs naar de honing van leden van Uw college, Mijnheer c'e voorzitter^ de wethouder van open bare werken, ondanks zijn.achtjarige loopbaan, no, steeds een zoor zwakke plek in Uw Sollege vont, willen we er nog eens bij herhalin op wijzen, dat ten aanzien vah de onherbezetting van de staf van open'.are werken er indertijd hier besluiten zijn genomen en toezeg- Z i n on zij n e daan ij de lehandeling van zie kwestie bleken er verscheidene desi derata te lestaan, van welker vervulling veel verwacht werdOndanks ons aandringen .ij de Vorige oegroting-en we joke rden toen nog tot de grote fractie- is or nog geen enkele verandering noch verbetering ;eko" ien Daardoor nog ste .ds klachten van trage .afwerking» En is dat in nor- ale o standigheden nu niet zo heel ergwe leven nu nog- steeds in de tragische omstandigheden van 1400 woningzoekendenmet alle pro blemen vah dien, als woning jouw, het ontwerpen van nieuwe woonwijken en daarbij noodzak-olijke utiliteitsbouw, enz. enz. Sn nu wijzen de cijfers het onloochenbaar uit, dat ondanks het xeit, dat in den lande de laatste j ren van supeivhoogconjunctuur^ naar men zei, topprestaties worden eleverd, culminerend in het in 1 57 oereikto getal Van rui tachtigduizend woningèr^ hi r in Roosen daal, in de nu naar .1 eind lopendzittings >oriode van dit college van wethouders en van de raadallesbehalve topprestaties zijn ge leverd iri 1954 werd zelfs een diepterecord bereikt, terwijl de cijfers van '55 en '53 pok niet meer om over te juichen zijn. Do- fa ouwa tivzc.it van '57 kan dan voor het eerst weer neer bevredigend genoemd worden; naar het blijkt zonden aan particuliere woningen 195 stuks en aan gemeentewoningenwaar overigens in deze arbeidersplaats het moest behoefte is, 140 woningen klaar gel-co: en zijn. In da laatste maanden is twee keer bij .'ijze van voorstellen aan t.drongen op verhoogde activiteitat verwijzing naar die wel be droevende cijfers van de achterliggende jaren; 114 in 1954, 210 in i 555 en in 195' De reactie v .n Uw collo ge op et laatste voorstel, J weet wel, betreffende woningsplitsing en zo nodig vordering, w as dusdanig, d .t het rad .ets nieuwsblad van 27 se ,-t e" wr kon ver.öL .ren et jrote kop letters, "Burgemeester Ereyters optimistisch,' ROlldNDE MAANDEN GROTE OPLEVING I:' 'ONING ÖUW te verwachten, VOLGEND Ja AR ,0ü HUIZEN. In de laat ste maanden van 1957 en in dè loop van 1953 is de bouw van niet minder dan 519 woningen te verwroeten plus nog 150 aan de Philipslaan" En dan stond er nog bijde ,o zichten van de raadsleden klaarden kennelijk op bij deze optimistische mededeling eh uiteraard werd het voorstel van de vier pessimisten afgewezen." -Dit- Dit gejuich in het 3rab mts Nieuwsblad is daarna nooit tegen- ges roken door Uw College noch getemperd, wel werd in iezelide raads zitting door de voorzitter gevraagd, waar het Brabants Nieuwsblad zijn wijsheid vandaan gehaald had om te tewerenj dat er met de financie ring van do bouw van 200 continubouwwoningen moeilijkheden waren hot college wist daar zelf niets van, in november zou daar immers mee osgonnen 'orden. In de loon van het debat heeft toen do hoer Ilademakers dié ge tallen van Uw college in twijfel getrokken, hij beweerde al blij te zijn als er in '58 150 klaar kwamen, -Hij kan gerust zijn, want vol gens onzo geevens zijn in aanbouw en zullen wel klaar komen dus 120 gemeentewoningen en '154 particuliere woningen, 274 in totaal dus We geven toe, dat het pessimisme van de heer Rademakers en ook van ons daardoor gelogenstraft wordt, maar U zult toch ook moeten toegeven, dat het schermen met een getal van ACHTHONDERD volkomen, on— gemotiveerd was, en dat Uw College daarmede de Roosendaalse bevolking en in het bijzonder de woningzoekenden oen rad voor de ogen gedraaid heeft. Dat men met de premiebouw vooral nu weer omhoogzit, schijnt hot college toch ook aan to voelen» Er zijn nu zelfs aam de Roosen- daalse aannemers circulaires uitgegaan, waarin gevraagd wordtmot plannen te komen en waarin staat, dat er volop premie is en dat ze van alle kanten geholpen zullen worden* Er is niet bijverteld hoe die aannemers dat moeten financieren, er is ook niet bijverteld, hoe het komtdut toch al mzan.'er1 nor in lende pl.mnen voor premiebouw nog steeds wachten op ue iègo; c keuring. Ik vraag me af en net ons do hele Roosendaalso aannemerswereld, waarom Uw college nu Lij onze Roosendaalse aannemers aan komt kloppen, nu er geen geld is, en de risico's voor onze aannemers niet dragelijk zijn. We vragen on,-.. af, waarom in 1954 en 1955 en 1956, toen de woning bouw hier in een slop zatgeen beroep is gedaan op onzo, aannemers Is dat nu werkelijk waar, wat van aannemerszijde deze week nog be weerd werd, dat Uw College alleen maar vertrouwen heeft in GROTE aan- r.-uiers van buiten Roosendaal? De bouwcapaciteit van een Sprangerseen koele van Eesteren, een Gebroeders Struijckenmag voor Roosendaal niet verloren gaan, maar over de bouwcapaciteit van een goede vijftig Roosendaalso be drijven, wiens productiviteit volgens insiders daarbij veel groter is, daarover wordt niet erept Als de meest serieuze onzer mensen durven beweren, dat zij samen aan dezelfde voorw .arden als die grote van buiten Roosendaal in staat zijn om hier DUIDEND woningwetwoningen neer te poten, dan noemt men dat niet au sérieux, dan gaat men daar schouderophalend aan voorbij dan laat men de Roosendalersom het platwe to zeggen, owoon stik ken. Of men komt hier met bakerpraatjes van dat ze te cuur zijn en dat ze opzet plegen en wat al niet meer. Te duur on opzet, en niet capabel. U weet nog wol: onze mensen konden het slachthuis niet bouwen en onze mensen konden die reinwater- kelder niet bouwen, hè mijnheer Vos? Maar toen Uw Boerenleenbank de bouw van oen ni mw kantoor -.at :rote elder oest aan est eden, do den ze wel ook oen beroep op 2 Roosendalers naast 2 vreemden. En liet is toch algemeen bekend, d t niet die Roosendalers te duur waren, dat ook Uw bouwer van Uw slachthuis er stukken boven uitstak, boven alle bei de Roosendalers, en dat datzelfde ook gebeurde met die bouw van Uw Groentenveiling. Daarom zou.ik nogmaals een hartstochtelijk icroop willen doen op Uw College om toch de Roosendaalse bouwnijverheid in te schakelen in de gehele woningbouw van Roosendaal of moeten we, wat deze week ook gesuggereerd is, per se wachten tot er een nieuw College uit de stembus komt? Ik ben olij, dat de heer Machielse ons in leze bijgevallen is. -Andere-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 22