kJhrnin?b°UW? WanJ weet n°3 wel! ln dat U-ar 1954 bouwden we rj gemeentewoningen, m totaal werden toen hier 114 woningen &e- oouwdeen diepterecordi ïwS Ze aan?^eh op dergeTijlcë Mo'ssaïe overschotten, is ml een Ztttai !..UnVinü ik.Persoonlijk het meest oneerlijke van deze vor- ungen, dat men deze gelden (en hoe men het ook draait liet zi jn pijnlijke belasting^ ellen) in die jaren niet gebruikt heeft. jurge.meescer en wethouders on die vvaier een notie willen vormen, ooit, maar dat ze dat geld dan toch gebruiken] In 1954,om pph 3aar t'f^ dat enorme verschil te bepalen, hebben wo met e. mille oijv. De Ötok zijn miserabel, vólkomen ondoel- eSïo ^ZÏC •'l0ct,n -eyen; de kleine gemeente .loeven deed het ap- on+195^ k°nden we. de verbouwing van iet Vrouwenhof niet realiseren- o°S n ef ni.fï 'af' wej" nu alle j "rcn eeil half "on tekort. «2f.^em®ente üuuen kreeg zijn ZWAAN wel herbouwd in het beste- W O J IK; j ,'ir I ^°est et grote én grootse plan tot herbouw van dé Eatho- II ome Kring in het dak gestoken worden. We konden er aar 2b ton in- Ma2t?iob? arm?edeJ8 Vdn plafond tegenstraaltHaar uaasincnt kon in zijn nonbonmere wel enkele miljoenen steken Verwondert -.•.et dan nog, dat onze oien geknipperd hebben bij het i de^Seli jkeoverschotten en dat we ons afvragen, of we dat e±d niet beter m die projecten hadden kunnen steken en misschien nos Daarom nog eens, als burgemeester en wethouders op hun standpunt menen te moeten Rijven staan en overschotten menen te moeten kweken, nu ik hen toch v/i 11 en toeroepen; gebruik het dan voor extraatjes, geconstateerd over^58°^ laat la 62 geen overschot "J'- Ir zijn immers zoveel plannen, dia op uitvoering wachten, kleine ïe v;:rote: üit 3?°tio zou bijvoorbeeld weer wat 5 .xniuian worden aan de Stok, een overigens hopeloze affaire !^ar ?"'!re we^houÖer van openbare werken in zijn achtjarige loopbaan nir! veel van terecht heeft kunnen orengen. Of. aan het kleine plannetje van de sociëteit van de oud en van dagen of hst rot ere al 1 Jareg\.0UÜ0 "ol;in van ©en gemeenscha shuis in oostelijk Roosendaal, a ae wetnouder van sociale zaken maar géén raad mee weet. Ik zou ll'" 'u Ver -,nd wülen toefluisteren-, dat hij eens in Rucphen moet hun'^De Kobelaar^t1" "Lanteorn" zijn gekomen, of in Etten aan Helemaal toereikend zal die pot wel niet zijn voor het rote Plan van net sportpark, waarmede de wethouder van onderwijs al zo lans- in zijn portefeuille ronddraagt. Overi ons -ogen we hier toch wel opmerken, dat et ons toch och; niet schort aan plannen. Talrijke dossiers vol zijn er. ieï} we echt ;--een planologen tekort, het lijkt me, L tdrukïirno. s nog nooit zo'n goede tijd hebben jehad en de maquette ouwers ook .1. Nu wil ik me over de architectonische merites en de aesthetische opvattingen helemaal niet uitlaten; wat vroeger mooi was is au toch lelijk on was vroeger de rechte lijn -de meest praetische, tegenwoordig vinden de planologen die ondoelmatig en moeten de straten es ogen on togen de draad in zijn. ,s evei ils -peen kunstkenner zijn, niet mogen beweren dat 'n Picasso lelijker is aan n Rembrandt, mogen wij ons ook geen oordeel aanma tigen over de aesthetische zijde dus van die plannen. Ov oh-ons interesseert ons diezijde van het geval niet zozeer, wél de econo- misene, zakelijke zijde van al die plannen. En iu zul; i (..at wuarscnijnlijk wel een erg boude mwering van me noemen, maar bij mij staat vast, dat aan dio zakelijke zijde weinig oi geen aandacht wordt oschonken. -Ik- Ik zou burgemeester en wethouders willen wijzen on wat burgemeester wodwalöt dezer dagen zijn raadsleden zei; dat plannen niet alleen aan ds teken taf el .gemaakt moeten Worden, daar moet ook ij gerekend worden» Zeker het was iets ongehoords, dat hier co amper honderd meter van het stadhuis c 2 koeien liepen te -sr men, terwijl nieuwe woningen op kilometers afstand moesten worden gebouwd. Dat er iets moest gebeuren, dat die weilanden op de .-cortst mogelijke tijd vol ebouwd moesten wor— c' -nz a 1 i e d 0 r ie n Onze planoloog kreeg daarbij n „tuurlijk on nrnchtk as; een heel nieuwe stadskern ontwerpen! Hu wil ik aannemen, dat hij dat kundig heeft gedaanj nogmaals; ik wil me niet opwerpen als expert in deze, ■.est, dat men die planoloog ,an het werk heeft gesteld, maar ik begin me toch af te vra; cnof men daarbij ook gerekend heeft, heeft men ook uitgekienddat er voor die woningen, particuliere woningen, in laag» en in hoogoouw, en vooral voor die 60 a 70 (of zijn het er nog meer?) winkels, uie on daarop geprojecteerd heeftgeld moest zijn, >-eld niet alleen ij de lemeente, geld niet alleen bij parti culieren, maar geld vooral bij de zakenlieden? Wij hebben er vorig jiar al op gewezen, dat onzes inziens hier burgemeester en wethouders een kardinale fout hessen gemaakt door behalve aan die aesthetische planologen geen raad te vragen aan econo ïisohe expertsaan de des kundige van mot C.0.H, vooral of van het A.W.ll. Ik weet net, het is nu wel erg laat.aar ik zou nogmaals willën vragen laat die mensen van het contactorgaan tot Op ouw van iiitlden- standsbedrijfspanden nog eens serieus studie maken van het Hieuwe- liarktplan, laat ze de fouten ie er in zit ten-en die zit ter er in eens aanwijzen en ons advies geven, hoe die te herstellen. het is '-Ie-, .aal ge n schande» als burgemeester en wethouders dat zelf niet kunnen opknappen, d ,t verwachten we niet ven hen, dat mogen we niet van Uw College verwachten, ik mest me, al ben ik honderd keer zakenman, die wetenschap ook niet aan, maar ik zou het funest vinden, als burgemeester on wethouders koppig zouden weigeren id'vies te vragen In het colle;;e van burgemeester on wethouder;;, van Rot ter dom. zitten ontegenzeggelijk bekwame mensen cn ciaze lensen, voor het grootste ge deelte toch PVDA—mensen, heb en voor hun grote zakelijke en economische problemen Dr.van der hall aangetrokken, nb. de onlangs afgetreden pre sident-directeur -fan de "Bijenkorf*een kei van oen zakenmaan. Advies vragen staat dus heus. niet ek. W nt laat ons nu heel eerlijk zijn en dat is geen leedvermaak, mijnheer de voorzitter^ zo bijster goed staathet er im-ers met de pl .nnen van do nieuwe Harkt nu'toch ook niet bij. De woningen, -ie or in de vrije sector gebouwd zijn, gaan neel erg mo >ilijk van ...e hand. In de rij huizen, waar ik --oon, i c. -/.e Laan v au cl i 0he 0 -en d 0 2 ie e s t e woi iln - en een half jaar en meer leeg gestaan, eh staat er nog steeds oen, dus al een vol jaar, leeg. De bouw' van 0 andere is al ap,n; erkolijk vertraagd, omdat er schijnbaar wei i limiheeoerij is. Binnen^enkele weken ,a k de grote winkelgalerij klaar omen. ïk neem aan ,t de ooveir^onim ;en ond nk.; do vri j ho e muren oezet zullen geraken, maar ten aanzien van iè winkels lijkt me dat een erg open vra i. De volksmond fluistert, dat burgemeester en wethouders de directie van vcD. gevraagd hebben, die grote reclameborden van :ihier komt V.& Dte plaatsenom daardoor de middenstanders tot spoediger beslissingen t lo en. hu wil ik aannemen, dat het zo niet gebeurd is, maar wel dat burge meester eri wethouders toch ook niet graag met een "Twaalf—Provinciën— fiasco" willen blijven zitten. Zeker hooft -<o bestedin; Sbeperking roet in het eten gegooidoed gefundeerde plannen Van kapitaalkrachtige lichamen zijn daarmede ver traagd. Haar om die markt vol te krijgen is er meer nodi.t dan een 7<c.. D» hoe ;root aie ook is, en - me?.r dan een Boerenleen ank, die daar -overi ons- o kt 11 j u Q

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 21