ihu .9oLss-rSd^ofs^" aSsSst,l!trsS1si~9rs='s"Si 8womSSr|eSnamédSr?aae:rDen engethéuders: Seeng|em°?gd Na de verkiezing in 1 u. - v> 11J-'i ijyj neooen we ons in alle ppyii ïwq-i^ .allp katholieke gekozenen in één rrnte -pr-A+tf 'Jr:iau oeijverd om IS tot onze spijt toen maer ,4de ft£i1V*?,lS»0n?,er te irsaSen, Dat ..en in dit milieu en weïeei tnm waren aiouwolin- milieu, dat zij, die buiten die CTOte met dit ongelijk van de wereld tnddmi t£ f iractie bleven, Set rootste leek bet vooral uit middpncm smri 011 aandoende ar oloosheid pogitie te gaan. ^^enstandsoogpunt zelfs onzinnig om in de oP- belangen bi^de^ *otê'fraotU1in volïnSif1?ï%tot °°!c "MMarttódaJ Verklaarde irmnerS de toenjlilge vóSdu rv-ï°"- "Ikha$dMPa«en. cle behandeling van de beerof-in»- ior,i ka &fdte fractie bij ari 1954' niet» dat: «o0n van d« 13^c JePi aderinl van 24 febru- de dood ontvallen, nl de wethoudi? ®--ïe uders waè 0113 oor der, dan ook, dat ie oi Wö '^n~ te geven., deze de gelegenheid 3 vertegenwoordiger te oezetten. De middenltSnd he S'oven een zetel in net college onze oescheiden mening een goed vertegenwoqrIi^er S '*er VOl^s meenden ïidrSeSphle? tn deze?"oof ^^'o° gaa-indien ooit iémand :,ior midgneSt i» ^ersohnjren, ?ijn Wij dat, mijnheer do voorzitter Van ol V? if genomen, dan is geen snars uit - -komen het 7i n ilïï 1? li-^uosvorlrlanngen ringen gebleken. J allemaal platonisch liefdesverkla- ciie de heren^niet^odi^hebben^ t^uGC;S c:'? .«rooP> die vergoten wordt, van de dis krijgt Maar niet »Ut °^,zlJn hoogst- wat kruimeltjes fractie was een dêr-e?fiSÏ alleen^het middenstandsbeleid van de -rrote fractie aeonien d™0* °nS>.dat leden ontstemming wekkende niet vpmi t - koraen> overigens bij meer kritiekloze houding was op'dedJuï SStwona°rl^1:G do grote fractie te^onzichte^^^^t^fal^?1 aa"*lialon.dc bonding van woningwetwoningen aanraat Topn ontoL bouwbeleid, vooral wat ■"leid werd aangevallen hppft vio n-C t maanden terug twee maal dat opkomende kritiek met éen met onwn^?Vmr allc 111 eiü'en boezem setting do kop ingedruktDe fSctil g-w do?rspekte uiteen- in. Nog een andere typerende illustratie van' ht^ivZl'kfltiek aanvaarden door do grot, fractie is de Stok-affaire» t"Ci£loos oe,-n ïele i ren -A- *- knikten: woon emen d zwemmen p„ X "f ';n V1J 00 ••Is goed lid., zijn mooie bep.1 .ntiX was TuLïï ff« f f1 4'°' v/fmt u0 stok met durend hameren van de oo?>osi'tie de Vwp«+® aatauaro&d, ïoon na voort- acuut werd en bur^emle^ter pÏ 6 vfncon gemend familiebad lesrde oen ,,c ig dé4gn ;gk °g-S oo c „iet waltonrcbcl- Maar burgemeester en wethouders vin ïf hun voorstel va vier. in fc doofpot wonnen weer een j.aar®!?. "?ef de iSZjtH'ïiStf8.!'^ toog, wl?ö he? d™£lVkonï0le'endf S^iZ02n wo';r °Pnieuw ten aanval naar onze mening onduldbare' viftféw wlrt ZWeft nu "°S4>oao flagrante wijze geSanifefteeïd ^Ze-h0UdUlg "JCft zloh °P ^est houding van togISe? en SethoSd^f k" V"'n krltiek op de ■kardinaal Peltin. Deze kritiek, -din, - ding van de drie wethouders, die helemaal niets van zich lieten horen en anders overal bij zijn en die ook geen enkel argument ter verde diging naar voren meenden te moeten .rongen, deze gerechtvaardigde kritiek V n ons meende de fractie zelfs te moeten smoren in een notie van afkeuring. ,u zou ik verscheidene lc en v.-oi da fr .ctie onrecht .zndo- als ik hun een tot het uiterste volgehouden klakkeloze jaknikker!j verweet. Gelukkig is er nog wol een enkele moedigeuie wei niet de uiterste konsekwentie van een uittreden neemt, maar uie wel zover gaat, dat hij zich bij wijze van spreken politiek zelfmoordt. Want, mijnheer de voorzitter, 'e 6 inence grise van de .rote fractie de man achter de schermen, onze vijfde wethouder, duldt geen öeviatiesl Gelukkig hebben wij middenstanders met deze figuur niets te maken5 als wij niet door zakelijke belangen de mond worden .osnoerd, kunnen we nog vrijuit praten en onze mening uiten. Het is ons nu, bui ten hét. gareel van de grote fractie, wel toe es taan, desnoods kri tisch het beleid van burgemeester en wethouders, inzonderheid de wethouders» te analyseren. zuiver ambt.lijk bekeken is .11c begroting toch wel een knap stuk werk. Deze segroting, die gedeeltelijk in een nieuw jasje, een nieuwe vorm is restoken, he ft ...wonnen aan overzichtelijkheid en duidelijkheid, wat niet wegneemt, dat het overigens nog altijd een moeilijk verteerbaar stuk is. Voor de desbetreffende ambtenaren, die het stuk vorm gaven, niets dan lof onzerzijds. mogen ons overigens in Roosendaal -el v vleugen in en korps uiterst sympathieke en vooral bekwame ambtenaren, wier accuratess-éicen hulpvaardigheid daarenboven uitermate prett'i aandoet. Ik geloof dat dit zeker ook voor een .root gedeelte te ..•ankoa is aan lc goede leiding van hun korpschef, onze zeer bekwame gemeente-secretaris* 3n ik wil hiermede niemand tekort doen, maar voor ons raadsleden is de prettige hulpvaardigheid van de twee beai .'ton, hier in de beide uiterste hoeken gezéten, wel uitermate weli doem Kriti 3k in do ze beschouwin n geldt zeer zeker niet ons ambte narencorps, dat immers voor het beleid tls dusdanig niet verantwoorde lijk is, iaa.p alléén de hen opgelegde taaie zo correct mogelijk dient uit te roeren. Onze eerste rn algemene o .- r i! over deze begroting is die, dat ons deze begroting niet reëel lijkt. Op een door de heren üoerings Rampaart en Rademakers ook in deze zin gemaakte opmerking zeggen nu burge: -oester en wet .ouk.ers weld.-.t de be. roting opgemaakt is aan Ge haid van. reële cijfers, ma.ar 'do aanmerking hebben ze altijd gemaakt. In onze ver uitering vu 20 juni is de rekening van 1953 goed gekeurd. Deze rekening sloot t een batig saldo van 169.273,52. Op de begroting was lestijds een tekort geraamd van 298.993,98 een Verschil dus van 4; ton. In onze vergadering van 12 december j.1. is de rekening van 1954 goedgekeurd* Deze sloot mot het fantastische oatige saldo van 872.302,23. Hn op de begroting, die ons destijds werd aan.? oden, prijkte een tekort van 443.866,1"% een verschil dus van ruim 1,320.000,Sn uie cijfers waren toen ook zo reëel mogelijki ir is ons niet verteld, ï.00 die verschillen zijn ontstaan. Jnerzijds is ons van de bant van Ge bestuurstafel in het oor gefluis terd, dat het kwam door hogere uitkeringen, anderzijds is ons doof in deze materie neer bekwame raadsleden erop -;owezen, dat hot o.a. ook rotondeels voortgekomen is uit het dub cl boeken van grote po:ten, o.a. een gedeelte van e post lonen tóf de begroting van openbare werken, die en op de gewone dien'.t worden geboekt cn bij het uitvoe ren in igen beheer van kapitaaisverken ook nog eens op de kapitaals- dienst. Op deze manier wordt een geraamd tekort zuiver fictie. Nü vraag ik me in geraöede aft waartoe doen bur emeester en wethouders dat?" -Waarom- - v w.. z ij. G' i i P (Vh 'z*- v» q -o <~s

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 20