-32- tOezeggingen worden, of uit Jw zienswijze. j. olitie "/ere uit w niet op ue "anier rapport spreekt gemaakt om een zou o.a. t,a.v. de regeling in de ï-olenstraat .ekenen t niet anders zou kunnen gebeuren. Wij wachten nog op .0 g over een dergelijk pro leem een rapport van de ebracht zoals is gebeurdjuichen wij ;oaJ het wa i D( nu gesteld, is beneden peil. Het is zo hoolklas van voorlichtin te toe, doch toon, welke uit dit jsteld, of dit werd op dienen. Wat de Holen- betreft heb ik is inmiddels uit Dat straat bekijken gebleven verantwoord vonden, uit ken, heeft zijn oorzaak gehad ongerustheid is ontstaan. Wij maken, .ben woord nog over het n/oord vernomen Uw an ij de opmerking naakten, dat pen dè gestationeèrde agent dat m het >,n oit meenden daarom subsidiebeleid .t oo: het bij /ij het niet erug te trek- in kiepen hierdoor opmerking te moeten eciaal oo het gebied van culturele zaken» .bepaald onverantwoord vinden wij begroting subpidiep worden ggrgamd vpor verenigingen Let, dat C; e het' de.vhaag is, opvatting vhn ad monio'dn h aven c. me t 100,t o monie gelijk te ,uau m or zc nog bestaan. ÖoYcndïqfi'Yin^n'wYiacIean commissie zeer onjuist öfido éüb§ïaie^ingevan har en tamboerkorpson te regelen zoals dat nu gebeurt. Wij hand- u.rom ons voorstel om on< erafdeling— tamboerkorpsen maximaal su si diereu. en specifieke tambeerkerpsen met een har—- tellen. Is het ook juist, als wij goed zijn ingelicht dat de subsidiëring van harmonieg traditie dan naar ei e werkelijke a ondergebracht? In het algemeen he gevolgd wordt, ernstige bezwaren. Over de zwembaden kunnen we kort hl,schappen thans ilitta waarin een ;n wij net meer geoeurt naar corps thans is beleid, dat thans kort t 1 Uw antwoorden af op de vragen of zullen stellen. Het rijksweg 17 zal spoedig een al ingevoegd in uitbreidingsplan van West—Brabant zijn plannen in ale plannen op dit gebied aan de Uw bestuur voldoende de vruchten kunnen wikkeling in ~it dit Roosendaal ook :ijn. Wij wachten mot belangstelling elke anderen daarover hebben"gesteld i.anvang worden gemaakt. Is deze weg West? Ook voor de verdere ontsluiting de maak. Eerlang zullen de provinci- openbaarheid worden prijsgegeven, Is diligent -eweest en plukken bij r.t tot Is voldoende no g? V rijgen, zeker Deze en andore vragen rijzen bij ons, neer Roosendaal voldoende in deze te een ontwikkeling zal doormaken Ro o s en daal d..arbi j Wij hopen dat onze blijven,. Dan?: Uli. Zal Roosencaal voldoende plukken oij t tot stand komen van de verdere ont bied? Is voldoende de aai-dacht erop gevestigd, s Cxi e op vaar t ku ni i g b< tere verbindingen zal moeten ot een eventuele zeehaven Bergen op Zoom? omdat het mogelijk is de' plannen wordt opgenomen, onze welke zo'n vlucht kan nemen, een zeer voorname plaats kan innemen, gemeente het ntrum van V/est Brabant zal mo. wan- Geneen- dat m ;ek doen on De neer mud ImLSg zegt i ,rn met volgende: "Mijnheer de Voorzitter, Gaarne wil ik, alvorens aan de behandeling van de begroting begon nen wordt, van de gelegenheid gebruik maken om in het algemeen enkele opmerkingen te plaatsen betreffende het gemeentelijk beleid. Het is daar oij ni ;t zozeer lijn .bedoeling om in te gaan op Je overstelpende reeks begrotingscijfersHLs wel om enkele enkele vra,.,en te stellen, die n.i. telijke huishouding. Vooraf wil i betuigen voor de methode, di fcing is toegepast en waardoor deze toch wel zeor veel aan overzichtolijk held heeft gewonnen. Gaarne wil ik in mijn waardering voor het veelom- het is, ook betrokken alle ambtenaren ;en meegewerkt. Naast de vereiste ,o~ .ui./houding op onderdelen, vraagt suggesties aan de hand te m lang uien hebben voor de gemeon echt er gaarne mijn erkentelijkheid th mis bij de samenstelling van de begro- vattende werk, dat het opmaken van een gemeentebegroting in het huidige steeds roeiende Roosendaal nu eenmaal van de secretarie, die daaraan he degen kennis van de gemeentelijke -een- -33- een dergelijk werk ook ambitie en plichtsbetrachting. Deze twee deug den zijn, meen ik, in ruiso mate bij het personeel aanwezig. Zoals U d k3nd is, mijnheer de Voorzitter, zijn in het v. rieden herhaalde malen pogingen aangewend om hier in Roosendar.1 te komen tot bepaalde afspraken en regelingen, waarbij het Roosenöualse bedrijfs leven meer dan tot nu toe zou kunnen worden ingeschakeld bij de woning bouw en bij het verrichten van onderhoudswerken, in opdracht van de gemeente uit te voeren. Tot nu too zijn deze pogingen praetiseh ge sproken steeds op niets uitgelopen. Dit, Mijnheer de Voorzitter, be treur ik ten zo.rste. Vooral nu de werkloosheid o. in de bouwnij verheid steeds omvangrijker wordti" het zaak om e normale onder houdswerken, waarvoor uiteraard financieringsmiddelen aanwezig zijn, aan het Roosencaalse bedrijfsleven op te dragen, „ierdoor wordt be reikt dat onze eigen ingezetenen althans voor een gedeelte gespaard blijven voor werkloosheid. Hierdoor kan oo?.: bereikt wordendat prima werk wordt m-leverd onder bepaalde aanvaardbare garanties en tegen prijzen, die alleszins redelijk mogen worden genoemd. En in dit ver band moge ik verwijzen, Mijnheer de Voorzitter, naar de onderhandelin gen, die eertijds gevoerd zijn tussen het gemeentebestuur, althans namens het gemeentebestuur, en de vakgroep onderaannemers van de R.K, Middenstandsvereniging alhier, waarbij in hoofdzaak het onderhouds— schilderwerk tor sprake is gekomenEen afspraak of overeenkomst op dit terrein kon niet worden gemaakt-, omdat de voorwaarden, door het gemeentebestuur gesteld, voor de betreffende vakgroep totaal onaan vaardbaar waren. En m.i. zeer terechtZelfs een leek zal dit Dij ampe le bestudering van de voorwaarden beamen. Ik moge U verzoeken, Mijn heer do Voorzittert willen overwegen, nieuwe onderhandelingen met de betreffende organen aan te knopen en dit op redelijker mmsis dan eertijds is eschied. Ik zal h t ten zeerste op prijs otellen, Mijnheer de Voorzitter, van U te mogen vernemen, hoe de situatie ligt rondom de werkgelegen heid in onze stad. Wij hebben n.1. enkele jaren lang een regelmatige vestiging van industrieën op Eoosendaals gebied waargenomen, mede dank zij het ijveren hiervoor van het College van Burgemeester er V/otiou ders on dit ondanks de zoor aantrekkelijke premieregeling»aie andere omliggende gemeenten op ons voor hadden. Sinds geruime tijd is zich chter ook oo it gebied een .entcrin, aan het voltr aken, welke wel zeer ton nadele van de werkgele..enheid in onze ;c .eonte uitvalt. Als ik n.1. wel ben Ingelicht staat de vestiging van nieuwe industrieën praetiseh stil en houct de toekomst ten deze ook geen beloften in. Zolfs voor het oude slachthuis, dat toch een unieke gelegenheid is .voor vestiging, is op dit loment nog geen bestemming gevonden Vanwege de veldwinnende werkloosheid zijn intussen door de Re gering wederom diverse raaatregelen aangekondigd, die ten doel hebben» aantrekkelijke mogelijkheden te scheppen voor vestiging van nieuwe industrieën. In dit verband een ik mij te herinneren, dat,, torn indertijd dergelijke mogelijkheden o.m. voor het z.g, noo.'.gebied Etten en Rucphen werden gecreëerd, gezegd is, dat dit .lies eon terug slag inhield voor de gemeente Roosendaal ~n Nispe: omdat deze ge meente buiten de Regeringsmaatregelen kwam te vallen. Ik vraag mij af, Mijnheer de Voorzitter, of th..ns je n kansen aanwezig zijn on Roosendaal wel mee te laten profiteren van dergelijke maatregelen en of Uw College misschien voornemens i sta pen in deze richting te ondernomen, he.de met het oog op de grootse plannen, die er t.n.v. de ..landstad Holland bestaan, is op dit gebied, naar hot mij voorkomt de uiterste waakzaamheid geboden. Want als de plannen, die .r te dezer zake bestaan, werkelijkheid zouden orden, zal West-Brabant en daar mede ook de gemeente."Roosendaal on Rispen, nog meer dan voorheen op het gebied van de werkgele; enheid op de Randstad Holland zijn aange wezen, wa.'.raoor ons gewest tot ecu blijvend arbeidspotentieel voor de Randstad zal word en bestempeld. Dat ons gewest alsdan onder de -eerste- Cl iQ *7 f Uünv prj r L Cl jb. JL - T"*"1

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 18