-30- In de eerste plaat, bij do e ;rotingen In Uw antwoord ot> onze opmerkin; zouden wij ban. en van iverse t \kken 'oio opraerki V"u dienst. willen naken reëel t e a werkoli j voorzientl L i j i -id te poyen dc als overwo. in dering van de n. dj deelt on ;- tea eo in van een variabele ud"eterin b 2 d ri j f sui t koxas t en e ef ars er uitkomsten niet 3drijfs -..sturing ge -rui' e' ..xseerd op do - oft toe, b \t de iieid u eén dergelijke raming laat oen. Bestaat nu ue mo- o. i bijvoorbeeld in de kwartaalsoverzichten een overzicht rvJn wijzigingen,welke zich hebben voorgedaan? Wij blijven enmg toegedaan, dat a.lleen een redelijke winst i.v.m. het oedri~ mag; gelden en uat ov tarieven de >evo 'b in 0PENB.1RE WERKEN. Bij deze tak van st goed J ieiït te komen bli jloaar zonder enige vooruitzi op de Nieuwe Markt eerst door va u o c stand komtdoch Ginnen e n di onst oestaai ons voornaamste ezwa; "G eg on net gi- planning «/ei o.x. aIs wij zien, dat .un.ige handen oen r.ooie bestrating aand moet deze enige tientallen Genti ers hogergorden gebracht, dan worde er gemeentegelden verspild* Ban vragen wij ons af, mijnheer de voorzitter; waar zit de fout? Bij oe uitbestede rioleringswerken hebben wij er ons en uot ons vele anderen aan geërgerd, dat de beualin was weer geheel oestraat- moest zijn. Deskundigen l® dit de gemeente 3O/S mor gekost hooft",'t werk ia de helft van do tijd plaatsgevonden GxjiiEELi'ELIJK ïVO.rihG.beDRlJT' or genomen, dut op maand w de Markt hoornen or; irwijl bov. gou hunnen voorgerekend ion netzelioe icbben. Wij olijven de niin to< edaan, dat te weinig claimen tot het van woningen worden uitgevoerd* De plannenwélke gerealiseerd geven uan nog e cluide 1 ijke tendens, dt ven is hot dat ze niet ,eweerd irs v m buiten Koosenda -.1 word nodig* De woningnood i nog van genpeg gebouwd kan wordenOver merken, dat deze voor de beter st i j o. ;.rd dat r de woningnood mo situeerden in de If bouwen oestaat; dezen kunnen door koop of z zien. Speciaal ehter ...ij, die minder nemer en de middenstander* voelen do -aroij Roosendaalsi h uit •.ru. daarom zaak. wetwonin deze nu c m t, dat door de Provincie vo jaarsredo k ot U mtuss ,n den aan do oontinucouw. 1BGR0T1NG SL lCHTHUIS. ^«rnu i j oiig erus g i jn oi j Uw collége door middel in uitkomst brengt. lijn erealiseerd worden na r Roos en da: ov r o. tui oouwen wordon «edri j- 'k' olijk 'ij aanre is Vbsuluut niot in Roosendaal ni,t ton wij ooi nog op- praktijk niet meer n de v.j.0 ;fte voor» ca ui zijn, ue ,'erk- t r ;sto g is realiseren v n woning plannen klaar on kunnen akend worden van het. contin- is vast;es te ld? In de nieuw— o ti i ent bes' nog .d zal wor- nog geen uur normal per week volledi o slachting'j t _e garg bezet, doen. zaken huis is er nodig om ;rioven over hot out reken van - o.a. een losplaats voor varkensOok vinnon -•iingen van siac tin n voor exmort werd en oorspronkelijke opzet dit was voorzien. Ook kon na een s gestaan accu «teren ui «et doorgaan het slachthuis is slechts enkel 3 maanden in manier op aanvragen gereageerd wordt, denken d «.gen zijrf j _de ge truixers zi, rsoheidene noodzakelijke voo er het slacht' ui al Is het waar, dat, en '■n rzieningen. we zon, t< o- vriezen word if ?uilc 110,. niet volledig al gebeurd om te trachten het rayon van do keurin W a 0 ch dat zelf irwijl in de o.rkens --.-.* Zeker; ■1 op dezo s ia' 13 JO in ïiddels ir,n.:t te vergroten? yanöeer wij goed zijn ingelichtreeds een der ge— iruikers ontslag uit oe commissie van advies heeft genomen omdat deze commissie met word geraadpleegd? Dat de opening van het slachthuis -extra- -51- extra drukte heeft gegeven, willen wij graag geloven, doch va de r de begroting aangeboden kreeg zonde: raad dat dezo in de commissie voor ue Vleesk uringsdienst was behandeld en dat zelfs de loden daarvan ceze begroting juist niet ontvingen, vinden wij onjuist. Het is toen zo, dat eerst de commissie van die dienst deze.behandelt en dat_de_Degro ting dan eventueel ;ewijzigd ter vaststelling worct aö,nge«oens soms ae critiek t BEGROTIbG samenstelling verwac" ten VROUWENHOP. erv is? ,n zo d t van de zijde der commissie geen Met waardering v «or h< van de werkz aamlied en der voornamelijk tegen do ex dat in het oelang van een -oed verloop stichting is gedaan, ric.it onze critiek zich vele slachtige manier, waarom den. Dat 00 zaken niet eens is, bi ploitatie van het cafd-restaurant dit van jaar tot jaar aan «.e an. stichtingsbestuur het met een dergelijke wel uit de vcl« mutaties, die en de half- wordt gehou- gang van r re :elmatig •olaats vinden. Wij vragen ons af, of het niet wenselijk is, dat commissie uit de raad mot hot stichtingsbestuur plannen ter reorgani satie opstelt. Dit is voorlopig wat wij 111 eerste aanleg hierover wil len zeggen. ALGEMENE BEGROTING De werkgelegenheid gaat met de dag meer zorgen baren. In dit veroand zouden wij willen informeren, of Uw -stuur plannen gereed heeft, welke nu uitgevoerd kunnen worden om aanvullende werkgelegenheid te scheppen. West-Brabant is wat de werkloosheid betreft oen noodgebied en al is op dit gebied dan Roosendaal niet het centrum van West-Brabant, toch zullen en kunnen hier ook arbeidsintensieve werken moeten worden aan gepakt* Graag zullen wij vernemen, of deze plannen er zijn en hoever men mot de uitvoering ervan is on of rijksoijaragen daar/oor - zijn toegezegd of aangevraagd. Ook dit is inmiddels ten dele dooï nieuwjaarsrede beantwoord. Zo komen we ook op de ir ustrialisati:.De nieuwe kan elk ogenblik worden verwacht. Op uit ogenblik satie praktisch stil in onze gemeente. Wij vragen deze ontwikkeling nauwsluitend gade te slaan en daar waardat ioaiL is voor Roosendaal dc aandacht te vragen. Wat gebeurt er m feite eigen 11 ik om te trachten nieuw0 industrieën aan te trekken. Ren ernstige grief hebben wij togen het feit, dat aan bestaande bedrijven in deze meer medewerking wordt verleend om tot ui 0ore3.uin.«e nota van de minister staat de industriali- van Uw Bestuur o« komen. Deze bedrijven ondervinden meer tegen- dan medewerking. voorbeelden wilt:Tricotagefabrlek nlegant, Houthandel^Scherpdeel, di ze3.fs di3 Hare hajestens 111 stemmingen worden geweigerd leroep mo En onlan st gaan, omdat s is er nog een lGei de f; ,b.ci nodige naar toe alleen op industrieel jobied, ook 00 hot gemeente weinig edewerking te Oudenbosch verhuisd, ziet bied van de Middenstand is er in deze w verwachten. De belangen van déze groep van de bevolxcmg aandacht, die uitsluit nd berust op het f it, Q« het niot mogelijk is, zijn medewerking niet tc verlenen. Voorbeelden. krijgen een wordt, of aouw- De nadelige verkeersreg lingen, sluitingsuren, opensg .lling^n olannen zonder verzorgingscentra enz. Met de verkeersregelingen komen we op een ander r.c -in, mijnheer de Voorzitter, geen verantwoording verschuldigd bent. l°ch willen we er enkele opmerkingen over maken. De verkeerstechnische ont waarvoor U wordt bekeken. In irwijl in de nieuw de ebouwde gde te laten sluiting vereist, dat dit probleem des:mn«. ig binnenstad schreeuwt Git om een oplossin 1 buitenwijken reeds moeilijkheden ontstaan door ze nauw tangele straten. Nogmaals .willen wij verzoeken, een dergeiijk rapport samenstellen. Economisch is de verkeersregeling naar het cent:rum niet verantwoord, maar ook verkeerstechnisch mieven er fouten aan. Reeds herhaaldelijk werd dit in de Raad ter sprake gebracht en volgens Uw 1 -toezeggingen- «X, -xJOj Xj jjD, cj V XX «ijn i ~\r 5 l O "7 ri uiIZ O ir 9 'Oj 9 GO g» -f* o -y-> i. 1 - o j. I O k- JL -1 e _L li I j _L Lr 1100: :d c G J- 1 i')\j bG W G o' ï-wSi 1 z ...o .1 .1 z i e G 1 a c i lj V. ,11 sl C u; G Oï j ui «bt 9 ''ij .0 iOb j. •J G 3/clYl rtü 1 gemeenoe niet ubbi uicuoviwaxu6 ne tt 7 1 w. /-x «-. v-i n. m "o T. .0 ATiG HO tlOOl. °.G b O I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 17