sn de °ns 5rme™eia!?areLVe^?rn,li3kl^.hl3rVan °n -ho°rd hat Sesteïde ik een plan dat voor het zwemséizoen 1953 gereed moet zijn, op Bij deze korte algemene beschouwing, mijnheer de%o'oriitterf*wilde de oegrotin- artikel^Sw-^aar ik Zalzo nodiS> dij de behandeling van ue oegroom artikelsgewijze op een en ander nader ingaan." De heer uE; DRIko zegt hierna het volgende: "Mijnheer de Voorzitter, uls ilc hecten enkele o-rj,°ri 1 i ir^vi tw. i i~ U en de afo-pvrnrrP - j4ie^ .van Bw amidacnt vraag, is dat ooi h V'L 8 V in 00 raad' lpi evoelens te doen kennen on- dlh'V vh hM°"Vhti o-BtandiÖ.«I«, waaronder than£ bU de in- worden bestuurdh 80n -roeiendo stad als de onze moet de gemeeitelïiLhhe^f^V?ïïS ,zi^.wel eens rA©t vraagstukken betreffen- ben hierbii veelal ervaren datewp1fnlnS°n geconfronteerd en we heb- ondanks d? onze 2Z®£georganiseerde staat zeilen om het 15 J 1 zelfstandigheid tal van klippen hebben te om- n.o-1 net gestelue uoel te bereiken. SU'-sidierp°pVir"CCVoS- de z:ê*sPanninu' °P arbeidsmarkt, de üijks- eSom^me 5an 2f; ?f. ^^storingsstop en nu do oproep tot vesti hng pkme an gerepatrieerde Nederlanders uit Indonesië. oen sterk ia-o'To^obal Van. zust?rgeueenten, is zulk een tijdperk voor groeiende bevolk ng niet bevorderlijk. u oovenscaando reden i s hni- po -»>•; ,Qi -■ -n. 4. o-otreert in o w b -J u 1J oeijkdat er vertraging de continu-bouw-woningen^ drsWbhtïn^n i,0<W#n L:et name jaardenenzovoort. stichting van een wooncomplex voor be~ _roVï Het spréékt vanzelf, mijnheer de Voorzitter, dat wij sterk >lii- Tio o 1 vertrouwen wij er op, dat Uw college ook in 1958 zien. aanwenden om. in deze nood zo voel mogelijk te voor- 1. °ils Vi3r<*er te epalen tot de begroting '53 zelve - hierover doch daarbiirzal het verschillende Duntea van zienswijze verschillen, - d°a^ 70??; L S het oehouoens e.mcele uitzonderingen neestal blijven, kunnen geveniieeS" insewi3üetl °*trent ëogeven ramingen geen zekerheid n! q-npp-;G^^VHnS^aand° ®chter niet te kennen geven, dat door mij, boor de R.K, Raadsfractie geen opmerkingen zijn gemaalct VrouwdVk'kb-h^^? rvik.ik tw in het ontspfnning^enirum tïokSn element heeft m de begroting sterk de aandacht ge- oonstateS°ikfdite2iI If ?6t stichtingsbestuur -rar, - 1 a i bugrotinQ aanbiedt als was zii de voosdes aldaarienüe 'ans Gn Grietje uit het sprookje,'de heks, ook gevestigd heks üat de Ho os en 1.1 aal se gemeenschap, i.c. ce te-en 3?? pJ^ÏLS 6 0;'men dG zor- uloot dragen, doch niet zo, dat wij restaurant TL°P e Jil'hieven moment moeten constateren, dat het x m.o o u ux an b c on a aii ..oer n c o ft. der bekend°te ln d6Ze bi3 d° aaast8an4® behandeling na- ter ea£Va.hndh''t,d.!maan.uit; naar een onmiddellijk aantrekken van een ter zake kundige restaurateur om m dit tot nu toe onrendabele bedrïif ae door Roosendaal op to némen gerepatrieerden aldaar tijdelijk te -doen- -29- oen varzorgen en te huisvesten, in t belang en ter ontlasting van ir ,vonin zoek.nuen Het is mij, een genoegen, de medeleden in ue R.K, Raadsfractie voor de samenwerking in het belang -'v.x cie Roosendaalse gemeenschap dank te zeggen. Evenzeer ben ik erkentelijk voor de goede persoon lijke verstandhouding met de afgevaardigden van ue andere fracties. Rest .-.ij nog do taak, mijnheer de Voorzitter, en zo'-er niet op do laatste plaats, U, met het dag jlijks bestuur, Uw staf en alle ^mede werkers in dienst van de loosendaalse gemeenschap onze welgemeende '.ank te bet"?.ig m;; De heer RaDDüAKDRS ze t nicma het vol gnde: "aijnheer de Voorzitter, Onder een begroting wordt verstaan een zo juist mogelijke roming van inkomsten, welke worden verwacht en een even juiste raming van de uis- gaven, welke daartegenover zijn te stellen. Wanneer ue ontvangsten de uitgaven overtreffen, spreekt men van oen sluitende begroting, doch wanneer me er uitgaven moeten .v orden geraamd dan er inkomsten tegenover te stellen zijn, dan spreekt men van een begroting met oen tekort. Een dergelijke begroting ligt thans ter behandeling voor ons. Bij het verzoek on verhoging van de algemene uitkering uit het gemeen tefonds "oor het jaar 195 1 word in het prae-advies, waarbij Uw collcg;e iit voorstelde, ezegd: Dij de opstelling van de begroting 1958 is uitgegaan van zo reëel mogelijke cijfers. Bij onze opmerkingen na ont vangst van déze begroting meenden wij te moeten opmerken, dat wij deze mening niet konden dolen en uit Uw antwoord vernamen wij, eat U gaarne de feiten zou rillen vernemen waarop onze indruk' ge ■asoerc. is. Deze indruk if. bij ons .gebaseerd op de volgende feiten. De verwachtin gen der inkomsten zijn alle gelijk of lager geraamd, terwijl deze ra mingen voor de uitgaven soms tot 20$ ho er liggen. Bovenalen komen er op deze oe jroting ramingen voor, welke uit ;aven betreffen, waarvan het de vraag is, of er van het totaal eraamöe bedrag iets zal warden be steed, laat staan of het gehele bedrag nodig zal zijn, hetgeen wij sterk betwijfelen. Verderop ih deze beschouwingen hopen wij naar der gelijke ramingen te verwijzen. Nu blijft een begroting atiju een onzeker iets, waarbij nog komt, dat ouzo begroting een statische is. Overwegingen, dis nu kunnen lei den tot het opnemen van oen postkunnen door omstandigheden worden achterhaald en tot het tegendeel doen besluiten. Bovendien blijft hierbij de persoonlijke mening van de samenstellers en beoordelaars oou grote rol len. In ieder geval hebben we hier te maken met een begroting, die kenne lijk tot stand gekomen is ouder oen visie, die niet de onze is. Doch zijn wij blij met deze grot ing. Niet om do inhoud en de samen stelling, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid op ons zullen nemen, doch omdat deze >egroting er is on aangeboden .erd. Deze aanbieding geeft ons de mogelijkheid, iet wel on wee van onze stad eens nader onder h t oog te neizon on onze lening te stellen tegenover die van Uw college. hen zegt wel eens; men noot van zijn hart geen moordkuil maken en het is daarom dat wij verscheidene zaken eens onder Uw aandacht willen brengenal mouten wij tegelijk daarbij opmerkendat wij ons zullen beperken om uit de hoeveelheid een keuze te kunnen doen. Wij willen hiermede zuiver stollen, d.vt wanneer wij een of ander onderwerp niet zullen aansnijden, dit niet bete'' ent, dat wij het daarom met Uw ziens wijze daarover oon amore eens zijn, doch wij zien dan misschien de mogelijkheid om daarop ster later terug te komen, terwijl wij daar mee tevens voorkomendat men door de oomen het dos niet meer zal kunnen zien. (2i Csyi y>] -, y» r\ r\ \- r -i I O 'Ai fciai-\.v»Ii 5 V üi

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 16