zal worden gerioleerd. Er bestaat nu een afwatering via de Hendrik straat, onder het huis van Eiree door on dan over sprekers ter rein. De bewoners van de Hendrikstraat gooien echter regelmatig sloou dichc. Y rwez,:nlijking van het nieuwe plan zou daarom to l, grote bezwaren kunnen leiden. De riolering zou naar de zuid- ka rrfc roo 1; en w orde n ge le gd De 'VOORZITTER zegt toe, dat de opmerkingen van de heer j_ oos zu ■- y n wora ;n go rgc-: "even aan de directeur v n openbare werken.. ~jT zien dan 1 ie ma nci van c.ie dienst met de heer B^oos in verbinding stollen. 36. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTING 1958 VAN DE GEMEENTE EN VAM DE GEMEENTELIJKE TAKKEN VAf DIENST EM TOT GOEDKEURING VAM DE BEGROTING 1958 VAN DE BUR- GkRIiJKE INSTELLING VOOR SOCIALE ZORG EN DE G STRUIS- EN PASSANTARMEi: (PRAE-ADVIEZEN NOS 1116 EN 1146) De VOORZITTER biedt gelegenheid tot het houden van algemene beschouwingen. De he r MO ERINGS zegt het volgende "Mijnheer de Voorzitter, lh0ewel ik in/e ac ter ons liggende jaren nooit debohzoffce heb gevoeld aan het houden van een algemene beschouwing bij de behande ling .van de gemeentebegroting, kan ik niet nalaten voor deze begro ting een uitzondering te maken. Men moet de in mij gerezen vragen en verlangens dan ook zien in het tijdsbeeld zoals dit zich voor de k 0 mend e tijd aan 1 i ent Op de eerste plaats wilde ik dan opmerken, dat de geraamde winstcij fers van de bedrijven een dermate verwroi gen beeld geven, dat zelfs de opmerking, dat zo lang van te voren geen juiste cijfers te g.even zijn, mij ni<fc Kan bevredigen, in voorgaande jaren heb ik met gebruik meking van bestaand cijfermateriaal de begrotingscijfers meermalen aangevochten. Niettegenstaande er altijd een gefundeerde uiteenzetting van de zijde van de eestuurstafel op volgde, stelden de uiteindelijke uit.'.ooms ten mij lui je in et lijk, va"?" ze. fs niet nog hogere cij fers dan wij hadden durven hopen. Vandaar dat ik dit jaar zelfs niet de moeite en de tijd heb kunnen opbren :en om mij in de cijfers 'der bedrijven-begroting te verdiepen en deze met een schouderophalen vil vooroijgaan. Voor een veel ernstiger punt wilde ik wel de speciale aandacht vrager "3 -?1 /oor et boomstuk (net een ,rote hoofdletter) Volkshuisves— t ing i <1 eel i intussen ,c terhaald uoor Uw nieuwjaarsrede, maar wat U/aarin hebt gezegd kon ik bij het ontwerpen van deze beschouwingen 'j. :fc we-een. Vorig jaar heb ik met nog enige raadsleden hierover mijn zorgdheid uitgesproken. Ja mier genoeg was ik niet aanwezig in de volgende raadsvergadering, wegens uitgestelde vacantie. Groot was mijn opluchting toen ik bij thuiskomst het raadsverslag in het Bra bants Nieuwsblad las. Met de grootst mogelijke opmaak werd daarin verklaard, dat de Gemeente Roosendaal in 1958 919 woningen ging bou wen en 150 aan de Philipslaan, Aan de hand van gedetailleerde cij fers werd dit nader gepreciseerd. Ik citeer uit het Brabants Nieuws blad: ''Het voorstel van de vier raadsleden de heren koorings, Ram paart, Rac.pL ia?» ers en 0.0 Witte om woni'. gsplit; cing t 3 evorderen en zo nodig te vorderen heeft gisteren in de raad een langdurige gedachten- wisseling tot gevolg gehad, die een onverwacht pretti slot kreeg. Aan het einde van het gesprek, waarin de nood aan woningen uitvoerig werd besproken, kwam burgemeester Ereijters met de mededeling, dat er een grot.', kentering op komst is en dat het vol end jaar en ook al -27- O O uw - te van niet minder d0.11 919 wo- verwachten is, terwijl vlak in de laatste maanden van dit jaar de ningen - particuliere :.n gemeentebouw voor de aanvang van de vergadering een telefoon, esprek nog eens de bouw van 190 woningen aan de Philipslaan in het vooruitzicht stelde. De gezichten van de raadsleden klaarden kennelijk op bij deze bijzon et spijt me, dat we na de sombere ge- met carnavaisgezichten op stap moeten gaan. We staan thans aan h: vooravond van februari 1958 en öer optimistische mededeling" zi chten van vandaa; thans aan de plannen is zelfs nog geen oegin vele honderden woningzoekenden deze enorme achterstand op het liet probleem van de huisvesting van onze uit x-noten en go ettelijke honderden jonge mense hopen te doen. Ik moet wel van aan mees ue van uitvoerin sweer eens de eoied van volkshuisvestin egeven en ae hoop van odem ingeslagen. Bij .n of dit in de regering onesie die in ver ar 1557 vraag in "Is det schoten? Weer een ander punt kort op do begroting king, die tot gevolg h dat nog eens duizenden ae jdachte uitgaan. 0. t dan even land- gehuwd zijn deze niet vrijuit aat gemeentebestuur mogelijk ■.aar ontkom tevens niet aan niet in activiteit tekort de at zorgen baart is iet steeds van het Vrouwenlof. In de tijd heeftdat vele tienduizenden zond. et een drastische loonderving t groter wordende te- van besteo.ie. sbeuer- os: lan 0 nv e ran t w 0 0 rd aan een ontspanningscentrum. c' i ngso eperki ng paktAchteraf 5 ton se kri'Gif raad la want pV i: O" wordt het bijpassen dat dit geen roe tstre: reeds in 1954 heeft dez bouwing van het zgn. rest au keurd door G.S., een tijdsp nog niet. lijkt, dat de groting: dus voldoende ruimte gewe orii aar Ik moe een t en r werk kwamen en naken kregen, i.alve ton te moeten .11 hierbij ver? laren, ;rs r~ er 'jT was Meer aai het cr het e on erh.avi li StU' ten van he t weg van lijdzaam het niet langer g e m een t e ka s b i j ieder jaar rote al deze .....lden v voorstellen, de on een commissie meente-financien Over- -,nde op oe ering van de oren betreft gingen kampe spanning te van de subsi het Stichting-bcstuurImm credi t goedgekeurd voor de rote v erst in 1956 is dit crediet goedge- uze dus van 2 jaar. In 1956 was de beste— Waarom dan niet deze zaak radicaal aange- 1954 een overschot U..d van ruim st om uit eigen middelen te put jükeuring contact g van ae zijde van en w, wat betreft de go door G.S.op veel korter termijn, gevolgd door van de Stichting Vrouwenhof voor spoediger realisatie pl-n hadden we toch liever gezien.. Zo heeft het medr afwacl ten. Saménvattend kom ik tot de conclusie, dat verantwoord is, ieder jaar opnieuw 50.000 gulden" uit de te passen en zeker niet, nu gebleken is, dat het tekort r wordt, terwijl tevens voor mij de vraag 0"Grijst, of erantwoord worden besteed. Resumerende zou ik willen begroting voor de Stichting Vrouwenhof aan van oe Raad te benoemen, die mét de controleur houden van po j uit m en ander wil .ezien. ander punt wil i" de v.nda t, vooral wat de eraeentelijk Ut a pers konden we vernemen, n met financiële zorgen om de jeugd gezonde sportieve ont bieden. Ik wilde dan ook iet klem aandringen op verhoging die voor de sportverenigingen. Dc totale verhoging schept een probleem voor de gemeentefii ancien: te besluiten wilde i'k nog eens de aandacht vestigen op hot probleem vestigen op de suesidi- subsidie voor de juni- dat vrijwel alle vereni- "De Stok" is dor d 0 t uiten wilde i'k nog e Vorig jaar, reeds vóór het einde van net zwemseizoen sze raad een commissie ad hoe ingesteld, die voorstel 1 uitwerken en eventueel met een plan en kostenraming moest komei meeste spoed en zorg heeft deze commissie zich van haar de en O 0 .dkeuring aan .aar voorstellen ehecht aeeit ae Raad crediot hiervoor goedgekeurd. Laatstelijk kreeg de commissie ad hoe n: ïr. Trines, .ierover werd de voorzitter dag in de middag kwam de Commissie reeds bijeen advisering over dit rapport. Ik wilde hiermede 1957, wn woest 1. Met taak gekweste alsook het beidDiezelfde spreking van en der co missie IK T c t rapport van - "orpens opge aantonen is .aar dat deze ;oer vlot c orami s s 1 e weet te wc ni irkc ziek is, z als ;1 e en s n 6w- iX DO- ch t S 'eerd -Op- 1VU. U UCU! nog CU J 0 ■'-> Gc ZCi Jc, 1:Ll IVf O j- l»

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 15