-24- AN TT/OORD VAN BÜ'RGEMEESTER EK ';ST OUDERS Het "betreft hier een niet-openbaar pad, dat aangelegd is ten behoeve van de bewoners van de huizen aan de Dr.Schaeomanlacn. Willen de bewoners van d Patina laan daarvan gebruik maken, dan zullen zij daarvoor moeten betalen. Wij hebben hun bericht, dat wij met hen terzake een regeling willen aangaan. Dergelijke situaties doen zich oor op andere plaats n in de gemeente voor; b taling van de vervoeding is een geheel normale contraprestatie. Na te hebben meegedeeld, dat alle overige vragen nog in behandeling zijn en dat burgemeester en wethouders daarop nader zul n terugkom n, biedt du vO 'REUTER gelegenheid tot het stellen va n nie uw e vra ge n De neer ER JONG verwijst naar h.tgeen do voorzitter in zijn nieuw jaarsred* he cc gezegd omtrent de woningen aan de Philips laan» Kun ;-n ai niet worden gebouwd uit het bouwvolumen van vorig jaar De VOORZITTER antwoordt, dat de gemeente in juni 1957 extra bouwvolumen heeft gekregen. In oktober kwam er een aanschrijving van gedeputeerde staten, wa rin stond, dat het bouwvolumen verviel, als er ëee ^financieringsmiddelen waren verstrekt door het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid. Daardoor is het bedoelde extra-bouwvolumen en ook het bouwvolumen voor 28 en 20 woningen vervallen. Spreker heeft daartegen geprotesteerd, maar het hielp nie oVd 1 di 4-0 0 woningendi er gebouwd zullen kunnen worden, heeft Roosendaal er maar 101 gekregen. Spreker verwaoht, dat die lp6 woningen e. eerste vijf jaar niet gebouwd zullen kunnen worden. Burgen w't r en v<v; .oud rs z oud er overigons het liefst vandaag met de bouw doen beginnen. Dhe r Ï-1AC lEISE h ft in do kranten gelezen, dat in verband met d« w rkloosheid in de bouwnijverheid de minister aan verscheidene grote steden b.waalde objecten he. ft opgedragen. Spreker heeft zich i-go-vr; Oj. as nk zij deze maatregel misschien ook de bebouwing van aj Philips laan zou kunnen plaatsvinden. Roosendaal werd echter in het bericht niet genoemd. Is er misschien aanleiding om in dit 0 jzicht nor iets te ondernemen De VOORZITTER antwo rdt, dat dit al in ond rzoek is. Die 156 huxz n zullen daardoor enter niet tor stand kunnen komen. Ook ove rigens is spreker in dit opzicht niet optimistisch gestemd. M3VR0UÏÏ EIS INGA IDOIJ vraagt, of het waar is, dat de huizen Nispensestraat 80 en 82 door dé gemeente gekocht worden om een door break te maken. De bewoners weten nog: van niets. .D; VOORZITTER v ronderst Itdat het hier bezwaren tegen het uitbreidingsplan geldt. Die kotrwn een volgende keer wel aan de orde. Mevrouw LIS±NGa-100IJ wijst er voorts op, dat got -n achter de huizen in dn Bloerastrsat. verstopt zijn- De VOORZITTER zegt onderzoek toe. MEVrOU1.-1 rlSUiGü-IDOlJ zegt, dat alle bewoners verplicht zijn sneeuw voor hun huizen te ruimen. ^Kan de gene ente dat nu niet verzor gen voorzover het het trottoir voor Charitas betreft? -De- De VOORZITTER antwoordtdat de consequentie daarvan zou zijn dat cE ceraeente ook sneeuw zou moeten ruimen voor scholen, de s'chouwbur enzovoort. Da politi verbaliseert overigens niet allen; zij n~mt rf en toe een proef. MEVROU1. DIS IN GA-IDOIJ vraagt ooi bijzondere aandacht voer het sneeuwballen gooien door jongens. Op het stationsplein werden onlangs sneeuwballen gegooid met grote stenen erin. Kan <E politie da-r te zen niet wat sterker optreden De VOORZITTER herinnert aan de ral, dia ,-r zich heeft afge speeld tussen de politie er de schooljeugd. Spreker schaamt zich voor de Rooscndaalse jeugd. De po litic doet haar best, maar het korps zou feitelijk uitgebreid moeten worden. De he er PETERS herinnert eraan, dat hij 1 ng geleden de aandacht eens h fa gevra gd voor de af wat ring en de ri lering ven d. Smtr straat, ïe Damstraat en de Boomgaardstraat. Aan de Emmastraat zijn nu noodsohoollokalen geplaatst. Dit is zijns in ziens aanleiding om de zaak nog eens opnieuw te bezien. Achter de protestantse 'school bevindt zich een zeer vieze sloot. De- VOO .-..ZIE TER zegt nieuw ond rzoek toe. D- he;r RaDEïEKERS meent, dat do huizen Sen de Philips laan door gedepute rde staten afgewezen zijn in verband met de vele gara ges De VOORZITTER zegt, dut dit niet het geval is. De huizen zijn qua prijs huur n inrichting goedgekeurd door ne 1» mini*, ia r ieHe t is wel zo, dat dc minister alleen da- woningbouw finanoiert. Mis schien is er daarom aanleiding om de garages weg te laten, maar op het ogenblik is Iku discussie vruchteloos. D heer RifDEEiKORS zegt voorts, dat Sep uit de Raadhuisstraat al 12 m.--and en met n bri f van het woningbur---.au op zak loopt, waarin staat, dat hem ten spoedigste een ander huis zal worden ge geven. D- situatie is vreselijk. Dc VOORZITTER zegt onderzoek toe. Hij meent, dat burgemees ter en wethouders dc eigenaar aangeschreven hebben. Over toewijzing ■vi n een ander huis behoeft onder de huidige omstandigheden niet eens gespr ken te worden. De he r R. DE 'AKERS m ntdat in de gemeentelijke bouwvoor schriften een bepaling voorkomt omtrent televisie-antennes. De duiven li-fh Eibers vragen, of de verplichting kan worden geschapen om aan dianten.-es kurken aar t.- brengen. Do VOORZITTER zegt onderzoek toe. Do h r HENDRIKS ze._t, dat de bewoners van "Typfhoofd" door de brandweer aan water worden geholpen. Kunnen zij voor dc- aanstaande zomer waterleiding krijg D VOORZITTER zegt onderzoek toe. Dc heer BROOS herinn ru zich, dat di bewoners vroeger water gingen halen bij Alöis de Bruyn, waar nu een fotograaf woont. Spreker h. ft vernomen, dat een sloot langs de St.Theresiastraat -za 1- -9C_

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 14