-32- weg nog-niet op volle breedte worden gemaakt, omdat de beschik king over het benodigde terrein nog niet is verkregen, Ka vol tooiing van dat gedeelte zal op de berm parkeergelegenheid ont- suc;an« Al mot al zijn wij van oordeel, dat de ZuncE rtseweg breed genoeg is om aan zijn doel te beantwoorden. TRAAG VAK MEVROUW TAK OVERLOOP- BODDAi^RT BETREEEEKDE EIECTRICITEITS - DRKDEH Ir H T HUIS VaIKEKBURGSTI; AT 41. -i.K TV/OORD VAi; BQRGEKSES TER EB UITHOUDERS Van gemeentewege zijn in dat huis, evenals in al do se me. ntewo- ningen in die omgeving, nieuwe eleotrioiteitsleidingen aangelegd. Verder kan de gemeente als huiseigenaar niet gaan. Voor vernieuwing van draden, die de bewon rs zelf hadden aangelegd (verbindingen naar schuurtjes ed.kan de gemeente vanzelfsprekend niet zorgen. VRAAG VA™ DE HEER BRUIJKS BETREFPEKDE BET MAKEK VAK "EK VERHOGING OP DE PUBLIEKE TRIBUïTE. AKTWOORD VaK BURGEMEES TER EK ,'ETHOUDERS Aan de directeur van openbare werken hebben wij gevraagd, ons een kos mnbegroting voor te leggen van oen demontabel podium en losse stoelen voor de publieke tribune. V/ij wachten die opgave in en wij zullen na ontvangst ervan op de zaak terugkomen. VRAAG VAK DE BEER RADEMAKERS BE TREEPEKDE DE EXPLOITATIE VaK EEK IKKEL IK DE PROP.MLBERSEST.RAaT AKTWOORD VAK BURGEMEESTER EK WETHOUDERS De kwestie van winkels in de Prof.Aalbersestraat zullen wij nader bezien zodra het plan van architect Hurks voor de bouw van winkels aan de Doctor 3ohaepmanlaan zal zijn voltooid. TRAAG TAK DE BEER KDEPEKOL BETREPPEKDE RE00KSTRUCTIS VAK DE PARKLAAK* AKTE OORD V„K BURGEM3ES TER EK EET. .."OUDERS Bij de directeur van openbare werken heb en wij aangedrongen op spoed bij het gereedmaken van het onderhavige plan* Hoewel openbare werken overladen is men w rk, verwachten wij .e indiening van dit project nu toch op korte termijn. Daarna zullen wij op de zaak te rugkomen. VRAAG VAK DE BEER RAMPAART EETREPPEKDE BET AAKBREKGEK VAK VERBETE RD/GEK AAK HET HUIS EMMASTRAAT 72. AKTW00RD VAK BURGEMEESTER EK WETHOUDERS Inderdaad had de eigenares het huis gedeeltelijk verbeterd. Wij heb ben haar thans met toepassing van de Woningwet en de bouwverordening aangeschreven, voor verdere verbetering van het huis te zorgen. VRAAG VAK DE HEER HEHDRIKS BE TRE PPEKDE HET DOEK HOUDER, 2K EEK INPOR- ME IE RAADS VERGADER IKGVAK EEK UITEB HZE ÏTIKG OVER DE VERAKDER IK GE K DIE VOOR WEST-BRABAKT ZULLEIÏ VOORTVLOEIEK UIT DB KAKAALPIAKKEKDE DELTAWERKER EKZ --AKTWOORD- -33- AKTWOORD VAK BURGEMEESTER EK WETHOUDERS Wij hebben dit verzoek nog besproken.In beginsel zijn wij graag be reid daaraan te voldoen. Èr staan nog enige zaken in beginsel op het programma voor een informele vergadering. Zodra die rijp zijn, zullen wij die bijeenkomst uitschrijven en daarbij ook met de suggestie van de heer Hendriks rekening houden. Het eventueel maken van een excursie naar de Deltawerken, zoals de heer Hendriks ook aanbeval, kan dan ook nader worden, bezien in of na een dergelijke inf or me le bi j e e nko ms t Ra hieraan te hebben toegevoegd, dat over de kwestie van eventuele aanschaffing van een bandrecorder voor de notulering van de .raads vergaderingen een onderzoek gaande is en dat ook enige andere zaken, die bij de rondvraag aanhangig gemaakt zijn, nog in behandeling zijn, zodat daarop nader zal worden teruggekomen, biedt de VOORZITTER ge legenheid tot het stellen van nieuwe vragen. De heer ERAAT zegt, dat het dienstig zou zijn, dat de politie eens advies zou uitbrengen over het maken van een stopkruising van de T~kruising Dokter-Lammensstraat/VincentiusstraatDaarover zijn pas een paar rechtszaken behandeld. De VOORZITTER antwoordt, dat zich op de hoek Parklaan/Brug straat een soortgelijke situatie voordoet. De heer BRAAT acht de door hem genoemde kruising nog gevaar lijker. Bij de Parklaan heeft men tenminste nog uitzicht. De VOORZITTER zegt toe, dat advies zal worden ingewonnen. De heer BRAAT acht een informele vergadering over de gevol gen van het Deltaplan zeer belangrijk. Spreker zou wel graagop korte termijn een uitnodiging voor :en vergadering ontvangen, waarin dat punt, zo nodig uitsluitend, aan de orde zal komen. Uit enig beraad, dat'hierna gevoerd wordt, blijkt dat de raadsl den voorkeur hebben voor een maandagavond. De VOORZITTER zegt onderzoek toe,* het punt zou inderdaad al leen behandeld kunnen worden. Misschien zijn er echter nog andere punten. De heer BRUIJKS vr. agb, of er in de woningen Ettingstraat 7 en 11 nog mensen komen te wonen. Do heer VAK BEEK antwoordt, dat hij daarover aan het onder handelen is mot de Brui.jn. Deze wist nog geen prijs. Do VOORZITTER z.. gtdat burgemeester en wethouders het even moeten bekijken. De volgende keer zal antwoord worden gegeven. De heer DOOS zegt, dat in de Rispensestraat nabij Wittebols de bestrating zeer slecht is. Er zijn veel kuilen. In verband met de verpl- atsing van de weekmarkt lijkt het hem wel van belang, dat deze toegang daarheen wordt verbeterd. D - h VAK BEEK, wethouder, antwoordt, dat het de bedoeling is, dat d-ar klinkerkeien komen. Maar evenals ten aanzien van de Burgerhoutsestraat en de Raadhuisstraat speelt de bestedingsbeper king de gemeente parten in deze. Er kan wel worden getracht, de -grootste-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 146