-30- 28 TOT EI MET 30 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 138e, 139e en 140e wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en die tot 17e en 18e wijzi 'ing van de begroting 1958 van het waterleidingbedrijf) 31. AIS VOREN TOT HST AAIGA AI VAI EEI OVEREENKOMS T HZAKE VTJIHIS- STORTING H LEEMPUTTEN OIDER DE GEMEENTE WOUW (PRAE-ADVIES 10. 77) Do heer SOHAnFSMA vraagt, of het wellicht aanbeveling verdient, in het contract een kettingbeding op te nemen, opdat de eigenaar, als hij zijn grond verkoopt, de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ook aan de opvolgende eigenaar zal opleggen. D- VOORZITTER antwoordt, dat die nieuwe koper er d.an ook^met een jaar vanaf zal kunnen. Over een kettingbeding' zou opnieuw onderhandeld moeten worden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen zie het besluit nr. 1/11691) 32. ALSVOREI TOT AANKOOP VAI GROIDEI UIT DE BOERDERIJ VAI 0. AKKER- MANS (PRES-aDVIES 10. 78). Zonder beraadslaging en.zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr.1/11692, het besluit tot I4I0 wijziging van de begroting 1958 van de gemeente en dat tot 13e wijziging van de begroting 1958 van het grondbedrijf 33. ROIDVRAACr. De VOORZITTER gaat eerst over tot de volgende beantwoor ding van vragen, gesteld in vroegere vergaderingen VRAAG VAI DE HEER RAMPAART BETREEEEIDE ONRECHTMATIGE INGEBRUIK NEMING VAI GROND VAI W IJNEN MN DE VROUWE,MATTER TR A A T ANTWOORD VAI. BURGEMEESTER EI METHOUDERS Uit een ingesteld onderzoek is ons gebleken, dat zeer waarschijn lijk een oppervlakte van 55 m2 grond van Weijnen ten onrechte is in gebruik genomen door de eigenaren van naastgelegen gronden. Deze zaak is echter geheel van particuliere aard en de gemeente staat er volkomen buiten. Uiteraard kan de heer Rampaart desge wenst ter secretarie inzage nemen van de stukken, welke hem over de details van deze kwestie kunnen inlichten. VRAAG VAI DE HEER KDPPENOL BETREFFENDE DE STORING VAI DE RAD 10- ONTVANGST H DE OMGEVING VAI HET PNEM-STATION. ANTWOORD VAI BURGEMEESTER EI WETHOUDERS Overeenkomstig de in de vorige vergadering gedane toezegging heb ben wij ons tot het gemeentebestuur van Rucphen gewend met het verzoek, terzake een onderzoek in te stellen en eventueel nieuwe voorwaarden, ter wering van de bedoelde hinder, te verbinden aan de Hinderwetsvergunning, welke aan de PNEM voor dat station is verleend. Omdat zich intussen een ambtenaar van de PNEM tot de -secretarie - -31- secretarie alhier heeft gewend, weten wij, dat Rucphen de zaak in onderzoek heeft; de klacht was nl. ter verkrijging van advies doorge; even aan de PNEM. Wij wachten van het gemeentebestuur van Rucphen nog antwoord in en wij zullen U na ontvangst van dat antwoord nader inlichten. VRAAG VAK DE HEER VAI GORP BE TREEEEIDE EEN "PARKEERVERBODH HET SMALIE GEDEELTE VJ,N DE HOOGSTRAAT. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EI WETHOUDERS Wi.j hebben over deze zaak advies gevraagd en verkregen van de po litie. Daarin wordt de door de heer van Gorp voorg stelde maatregel inderdaad aanbevolen, maar omdat de politie thans de kwestie van het eenrichtingsverkeer van de Molenstraat op ons verzoek nog eens onnieuw in studio heeft genomen, hebben wij overeenkomstig de zienswijze van de wnd. commissaris, gemeend, de kwestie Hoogstraat even te moeten laten rusten tot die studie beëindigd zal zijn. Wij zullen daarna op de zaak terugkomen. VRAAG VAI DE HEER HENDRIKS BETREFFENDE SCHADE, OPGELOPEN DOOR EEN SCHIP VAI EEN ROTTERDAMSE MAATSCHAPPIJ. ANTWOORD VAI BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Do heer Hen< riks heeft ons overeenkomstig zijn toezegging schrif telijk nadere gegevens verstrekt omtrent de klachten van de bedoel de maatschappij. Die gegevens hebben wij doorgegeven aan het bestuur van het Heemraadschap voor de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, met het verzoek, de zaak te bestuderen en ons t.z.t, nog in te lichten omtrent hetgeen het naar aanleiding van de klachten zal hebben gedaan. Wij zullen t.z.t., na ontvangst van die informaties, nog op de zaak terugkomen. VRAAG VAI DE HEER RADEMaKERS BETREFFENDE EEN UITEENZETTING LI EEN INFORMELE RAADSVERGADERING OVER HET NIEUWE HAVEliPMN. ANTWOORD VAI BURGEMEESTER EI WETHOUDERS Het In ;enieurs- en Architectenbureau v/h J, van Hasselt en de Koning, dat het havenplan zal opmaken, heeft ons medegedeeld, dat het daarmee pas zal kunnen beginnen zodra de gegevens, verkregen uit de grondboringen, bekend zijn en het rapport van het^ETI, waar uit de omvang van de haven moet blijken, ontvangen zal zijn. Om dat een bespreking geen zin heeft zolang niet wordt beschikt over een enigszins uitgewerkt plan, hebben wij gemeend, de behandeling van deze zaak in een informele raadsvergadering te moeten uitstel len tot meer concrete gegevens bekend zullen zijn, VRAAG VAN DE HEER RADEMAKERS BETREFFENDE DE BREEDTE VAI DE ZUNDERT- SEWEG. ANTWOORD VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Temeer, omdat er naast deze weg een apart rijwielpad is, achten wij een rijwegbreedte van 5 meter voldoende. De Rondweg (een voorrangs- weg vooVsneIverkeeris slechts 1 meter breder, de Rucphensebaan is ook 5 meter, de parallelweg naast het viaduct op Hulsdonk ook. Voor de reconstructie van de Zundertseweg is een ruim rijkssuosidie verkregen. Di"c zou niet het geval geweest zijn, als de rijweg breder zou zijn geprojecteerd dan 5 meter. Bij het voetbalveld kon de -weg-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 145