-24- die verplaatsing zal geschieden; ik kan U dit niet garanderen,dus zoudt het niet als voorwaarde voor Uw vestiging te Roosendaal moeten stellen. Y/at d. mening van de marktmeester betreft, wil spreker opmerken, dat deze uit den aard der zaak dichter bij de kooplieden staat dan bi j de te zoekers. Men ver ge te dit niet. Hij is niet hele ma, 1 onbe vooroord. ld. Er is gezegd, dat de kooplui" de markt maken, maar di kunnen dat niet zonder de kopers. Burge meester en wethouders zijn h.t met dokter de Jonge rover eens," dat all s geda.n mo t worden om de nieuwe Markt zo spoedig moge lij l volgebouwd te krijgen. De raad Weet, dat aan y» en D. allang bouw grond verkocht is. Ze pegihnsn echter eerst in Oosterhout. i!»r is een prachtig plan met et" la ges van 260 meter lengte in totaal. Als ze beginnen, zal de nieuwe Markt gauw helemaal volstaan. Bovendien onderhandelen burgemeestér en wethouders met iemand, die er een confectiezaak wil zetten, idem met een sdspirant-bouwer van een schoenenzaak, er is belangstelling van de zijde van een garage als Difoga (ook voor een autoshowrooni) - overigens willen burgemes s- fcer en wethouders er in geen geval een benzinestation met pompen - n verder is Heselmans verplicht, -r binnen bepaalde tijd een bloemenzaak t bouwen p hoofdargum -nten vinden de raadsleden in het pr o—. dviesBurgemeester en wethouders15 achtten de inhoud daar van een goede grondslag voor een gedegen discussieDeze is zeer rus tig gevoerden spreker is de verscheidene sprekers daarvoor zeer dankte ar. Hij geeft hun thans gaarne in tweede instantie het woord, maar hij hoopt, dat zij het kort zullen maten. De heerRAMPAARD zegtdat de Voorzitter zal begrijpen, dat het voor en middenstander -en uitermat moeilijke tijd is om aan een raadsvergadering deel te nemen. Hij verzoekt de Voorzitter, te bevorderen, dat d behandeling van deze zaak zal worden aange houden tot de volgende vergadering ofwel, dat de vergadering zal worden geschorst tot 9 uur vanavond. D OOR' II TER kan op geen van de beide voorstellen ingaan. D heer Ramp. art kan deze voorstellen op formele wijze doen,""maar burgemeester en wethouders coen in dit onzicht geen voorstel. D heer RA.iiPiLA.Rl stelt voor, de behandeling aan te houden tot volgende vergadering. Dit voorstel blijkt voldoende ondersteund te worden. De heer DE JONG- zegt, dat er een verzoek is gekomen, dit prae-advies van de. agenda af te voeren, Haderhand was er sprake van, dar de he .-r R mpaart zou trachten, dit voorstel als eerste punt behandeld te krijgen. Dat is niet gebeurd. Spreker kan niet medewerken aan uitspel. Wordt hier een politiek spel gespeeld De heer RfUEPAARI antwoordt, dat hij geen politieke bedoe lingen heeft. Er is niet gevraagd om behandeling van deze zaak bij vj >rrang, omdat de voorafgaande punten ha mor punt en waren. Maar het is toch van belang, dat de stemmen van de middenstanders over deze zaak gehoord worden. Het voorst 1 tot aanhouding komt hi rna in stemming. Het wordt verworpen met 14 tegen 10 stemmen. -2^- Tegen het voorstel hébben achtereenvolgens gestemd de leden Yos, Hendriks, Simons, Theunisse, Macliielse, Peters, mevrouw van Overloop-Boddaertvan Beek, Koppenol, Broos, meerouw Els inga-LooyMoorman, de Jong en Bruijns. Voor het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden Doos, Moerings, van Nassau, van G-orp, van Overveld- Ras- paart, Braat, Rademakers, de Jonge en Schaafsma. Hierna stelt de heer RAMPAART voor, de vergadering uit te stellen tot vanavond 9 uur. De VOORZITTER zegt, dat hij vanavond niet kan vergaderen. Hij vraagt de leden echter, hun betogen in tweede instanrie kort te doen zijn. De heer MOERINGS is niet tegen verplaatsing, maar wel tegen verplaatsing per 15 december a.s. Zijn voorstel is verplaats de weekmarkt met ingang van 15 mei 1959, dan zullen er volgend jaar zeker al verscheidene zaken op de Nieuwe E-arteu gevestigd zijn. De heer Koppenol heeft gezegd, dat Roosendaa geen dorp meer is. Dat weet spreker ook wel. Maar Breda en Til burg zijn ook geen dorpen, juist doordat ze hun markten gehand aaia hebben. Op hetgeen de heef Koppenol zei over de bestedingsbe perking wil spreker antwoorden, dat deze in dit opzicht inderdaad van invloed is geweest; V. en D.moet immers met de bouw beginien binnen een jaar na aanleg van de tun 'el en die is opgehouden door de bestedingsbeperking. Spreker doet formeel het voorstel, de weekmarkt te verplaatsen met ingang van 15 mei 1959. De VOORZITTER zal straks de stemming aldus splitsen, dat eerst zal worden gestemd over de overpla tsing en daarna over de datum van ingang daarvan, als althans het eerste voorstel is aangenomen. De heer BRAAT heeft met vreugde gehoord, dat het gemeen tebestuur met feiten is gekomen over het volbouwen van de Nieuwe Markt. Spreker vraagt zich af, of het niet goed zou zijn, dat in een informele raadsvergadering eens uitgebreide inlichtingen daaromtrent werden gegeven. In eerste instantie heeft spreker de belangen van de kooplieden niet behandeld gezien als hij graag gewild had. Zegt men d markt is er voor de kopers, dan is hij het daarmee eens. Spreker heeft overigens zijn gevoelens niet te kennen gegeven als zijnde voor het behoud van de weekmarkt op het oude plein, zijn betoog heeft de bedoeling gehad, het voor en tegen af te wegen én hij kwao daarbij tot de slotsom verplaatsen, maar niet nu. Spreker wil voorts opmerken, dat de dames in alle restau rants en oafes terecht kunnen voor het bezoeken van het toilet. Een markttijd van 1 tot 5 uur acht spreker ruim voldoende. Met de heer de Jonge is spreker het volkomen erover eens, dat het in deze noodzakelijk is, te bouwen en nog eens te bouwen. De heer Koppenol heeft gezegd, dat iedereen staat te trappelen om de over plaatsing te bereiken, maar dit geldt dan toch niet voor de des kundigen. Het voorstel van de Katholieke Unie is -1.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 142