-20- vor„ï,." ?i3'n .Eigenen, die in de verbindingsstraat S tm rio nf f}1®? z:Lcn in een dode hoek bevinden. Die zullen uu 0- n aerde keer niet meer komen. te bevelen!1 d£ZS redeïlen aohtar spreker de overplaatsing zeer aan Es hoer DE JOLGE wil beginnen met vast te stellen, dat hii Fisuwe Markt, hoewel hij ze niet zozeer als marttplein ziet. Hij is het met de heer Braat erover eens, dot |-^r 20 sn'"'1 mogelijk tot ontwikkeling gebracht moet worden. Hij zou zo graag willen, dat e r gebouwen komen. Hij h --ft 1 f91 eens onparlementair een wei met stenen genoemd. Pnnoipieel wil hij stellen, dat thans niet het voornaamste is het verplaats cm van de weekmarkt, maar het volbouwen van en het schep- P a vgn ec-n intieme sfeer op de Nieuwe Markt. Hij gelooft, dat men o^llrC?, l?6 1 cmarkm over te brengen daar nog geen intieme sfeer schept, bprekt,.: is erg bang, dat door die overplaatsing de zaak om hals zal worden gebracht. Wat het omtrent de kinderwagens gesignaleerde bezwaar betreit, wil spreker opmerken, dat men kinderwagens in erdam ook m nauwe straten aantreft. De moeders gaan met hun kinderwagens daarheen, waar het druk is. Als er een ongeluk ge- 5';lrrkl.-VfPtobeerm ook iedereen, or zo dicht mogelijk bij te komen. Heuplij kt spreker ontzettend gevaarlijk, de wee markt te doen nou.- op een plein, waar maar een gebouw staat. Spreker is vier maal op de televisietoren geweest en dan ziet men aan de Nieuwe Mant maar een gebouw, of spreker c.s. deskundig zijn om over de overplaatsing te oordelen, weet hij niet. Hij wil heel graagdie markt daar zien, maar het tijdstip lijkt hem daarvoor nog nieb aangebroken. Een markt vereist intimiteit nauwe toegangswegen e.d. komen aan een marlet ten góede. De psycho logie vraagt hier juist geen ruimte. De Nieuwe Marlet is niet belangrijk als plaats voor het houden van een weekmarkt, maar als plein waaraan gebouwd kan worden. /Voorkomen moet worden, dat de weekrnariet om hals gebracht wordt voor we dat prachtige plein d'3c,r volgebouwd krijgen. Psychologisch gezien voelt spreker veel voor n^compromisvoorstel men stuwe de weekmarkt in de richting v,_n Nieui e Markt, maar men zette haar niet ineens in een wei, waar ze niet kan floreren. Burgemeester en wethouders zullen wel tiligenb genoeg zijn om te zorgen, dat de Nieuwe Markt volgebouwd worden. Ook heb C.O.M. heeft m gedeeld, dat toegangswegen be langrijk zijn. In de open ruimte zei de weekmarkt teniet gaan. Het verkeersprobleem is inderdaad onhoudbaar, maar het kan worden op gelost als do weekmarkt opgeschoven wordt in de richting van de Nieuwe M rkt, via -enges loten circuit van kramen. Dan worden ook de kopers in de richting van de Nieuwe Markt getrokken. De zaak moet psyc.io -Ogiscn bezien worden. We willen allemaal de Nieuwe Markt vol zien, maar die conceptie wordt niet bereikt door de' weekmarkt zonder meer over te brengen. Een markt kan niet bloeien als er geen intimiteit is. Men passé het middel van overplaatsing niet te vroeg oo een verkeerde manier toe. Men moet de zaken psychologisch bezien en op de juiste manier aan elkaar vastknopen en dit gebeurt, als men de kramen via een opschuiving van de Markt naar de Nieuwe Markt brengt. -De- -21- De heer MOERINGS wil in de eerste plaats vaststellen, dat hij niet tegen verplaatsing van de weekmarkt naar de Nieuwe Markt is. Wel heeft hij er bezwa.-r tegen, die overplaatsing te doen geschieden in het hartje van de winter. In Breda, Den Bosch, Eindhoven en andere steden heeft men nieuwe pleinen achter oude en toch blijft de markt daar op de oude plaats. Nu we te Roosendaal het g luk hebben, dat er °en nieuw plein praktisch tegen de oude Markt aanligt en daardoor vele problemen opgelost kunnen worden, kunnen we zeg 'en, dat we het ei van Oolumbus gevonden hebben. legen verplaatsing in de winter pleit de omstandigheid dat er op de Nieuwe Markt helemaal geen restaurant of koffiehuis is. Ook is er geen gelegenheid om consumpties te gebruiken en geen toilet. Dit all^s is op de oude Marlet wel aanwezig. De Nieuwe Markt heeft nu geen accomodatie. Als burgemeester en wet houders hadden voorgest- ld, de weekmarkt met ingang van 15 mei 1959 te verplaats n, gelooft spreker, dat daardoor een goede stap gezet zou zijn in de richting van nieuwe vestigingen op de Nieuwe Markt. In Breda he ft men de Oude Vest achter de Markt. Men houdt toch de markt op het oude plein. Maar men heeft daar een andere, niet met de Roosendaalsevergelijkbare situatie. Spreker is vóór overplaatsing van de Roosendaalse weekmarkt. Men wil ste ds meer kramen zien; de heer de Jong wil geen teruggang van het aantal kooplieden. Men draait echter in vele bedrijfstakken de kraan toe om te voorkomen, dat er teveel kapers op de ^kust zullen komen en dat de mensen van hun broodwinning beroofd zullen worden. De heer Hendriks sprak over een aanstaand bewoner van een nieuw huis. Zo'n huisvader zal zeker heel wat minder blij zijn, als dat nieuwe huis geen accomodatie heeft. De heer Broos heeft van sprek-r de zienswijze overgenomen, dat verplaatsing in de winter niet juist zou zijn. Spreker is inderdaad niet tegen ver plaatsing, maar wel tegen verplaatsing in de winter. Het is nu nog een geheel openliggend plein zonder accomodatie. Ook de huisvrouwen zullen dat bezwaar gaan voelen en ernaar handelen. De ha-r SOHAAESHA merkt op, dat argumenteren afwegen is van het pro en het contra. Er zijn nu verscheidene factoren, de traflitie', het verkeer enz. Burgemeester en wethouders staan ver plaatsing voor. Spreker kan er wel inkomen, dat deze wenselijk is, maar hij is toch van oordeel, dat het op de weg van burgemees ter en wethouders ligt, met onomstotelijke argumenten te komen, waaruit de noodzaak van verplaatsing blijkt. De bewijslast rust immers op degenen, die de nieuwe situatie willen. Het prae-advies bevat die bewijzen niet. Zolang die niet zijn geleverd, kan spreker zijn stem niet aan dit voorstel geven. In de discussies is wel ge legd,dat bij.de zakenlieden van de Nieuwe Markt verwachtingen zijn gew-'kt, maar men bedenke ook, dat de zakenlieden aan de oude Markt óók en al jarenlang investeringen hebben gedaan. Zij konden zek&r niet voorzien, dat de markt verplaatst zou worden. Het oreeren van aen nieuwe markt naast een oude is naar sprekers mening toch vrij ongewoon. Deze mensen zouden toch op zijn minst op morele gronden kunnen stellen, dat verplaatsing niet juist is. Misschien zouden ze nog verder kunnen gaan. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 140