-22- De VOORZITTER brengt thans het voorstel van de h°er Rade makers m stemming. Het wordt met 13 tegen 7 stemmen aangenomen. Voor het voorstel heb en achtereenvolgens gestemd de leden Sin ons f jam. van Over loop -Bod da er tRademakers, de Jong, Hendriks Rampaar o, van Benthem, van Beek, do Witte, Martens Moe rites Koppenol en mw. Els inga-looi j A Voq *aeMc,ISr?tel hebben achtereenvolgens gestemd de leden b chieIseG-oossens, Roorman, Scheepers en Broos. over te"0 la ten"0 bes'"ult' dê redac"tie aan burgemeester en wethouders 37. RORDVRAAG De VOORZITTER gaat ee st over tot de volgende BBaFIVO.DEvJ VAI' VR.eGEÏ! GESTELD II VROEGERE RAADSVERGADERIIGEI. MW ™sf. SSSBET mua VAff KEN SWOÏ I ARTV/OORD VAR BURGEMEESTER EI WETHOUDERS Het bestuur van het St.Elisabethsgesticht heeft ons desgevraagd °5? £8t °p zidn J?:,rrein gelegen gedeelte van cie aesbetrcf i jnde s oo u te dempen. Wij hebben de directeur van open bare werken daarom opgedragen, die demping te doen verrichten en ter plaatse een plantsoen V doen aanleggen. 6 BBTREEEEKDE DE VERLIOHTIRG VAI DE PHIASTRaaTDE MIDDEISTRAAT EI DE BIRDERSTRATER BI HET ALGEMEEN. AITWOORD VAI BURGEMEESTER EI WETHOUDERS -;;;n de directeur van de bedrijven hebben wij inmiddels voorstel len ontvangen inzake het verbeteren van de verlichting in de Sonnia straat en c.e Mid 'enstraatDo commissie voor de bedril ven ïii n?vïS°VeMrimidc!e':S °°k 91 in zin uitgesproten. 'Jt i - Iaas --dra een voorstel tot votering van de nodige ;En ct0 11 Wanneer de plannen verwezenlijkt kunnen worden - m0|ten met de investeringsbeperkingen rekening houden - daardoor lanuaarns vrijkomen, die weer voor andere binnen straten kunnen worden gebruikt. VRAAG VAI DE HEER RADEMAKERS BETE .TEERDE DE AEDAKJES GEMA1KT BTT DE WOIlIGER BI DE STJOSEPHVIJK. B1J ARTWO; >RD VA:f BURGEMEESTER EI UITHOUDERS Dc cc doe 1de voorzieningen zijn aangebracht om de bewoners in staat ^-!-ea? droogvoets en drooghoofds de w.c.'s te ber.iken. Dat was nl. een voorwaarde om rijks pre mie te krijgen bij bt maten van terclosetsUit een onderzoek is ons gebleken, dat door het ge* volgde systeem - afdekking met plas tic-golfplaten - dit doel na ge- trekken van hHrHeerste instantie is gedacht aan het door trekken Vc n ne u platte dak, maar daarvan is afgezien, omdat de toe- Ci.e .ing van daglicht tot de keuken er aanmerkelijk door zou ziin verminderd. ^xjci Jij zi jr v 'Q oord dat in dit opzicht geen nadere voorzieningen nodig ZITfl. -VRAGEI- -23- VRAGER VAI DE BIER KDDPERDI EI VAR AIDERE RAADS IEDER BE TREDEERDE DE RIBU-.B BESTELAUTO VOOR DE POLITIE. AITWOORD VAI BURGEMEESTER EI WETHOUDERS De commissaris v.. n politie het ft desgevraagd meegedeeld, dat elke politie-auto uitgerust is met verband materiaal en dat ook deze^ wagen da ar var voorzien wordt. Do behoefte aan een brancard is hem voor deze wagen nor: niet gebleken; ingeval van een ernstig ongeluk wordt de ziekenauto terstond uitgezonden. Mocht in de toekomst de behoefte aan een brancard blijken en de opberging daarvan niet te moeilijk zijn, dan kan alsnog tot aanschaffing en aanbrenging daarvan worden overgegaan. VR. 'AG VAR DE HEER RI DEI' IERS EI VAR ERIGE AIDERE RAADS LEDER 3ËTREF- PERBB DE VERKEERSREGE LHG VOOR DE MD IERSTRAAT. ART''OORD VAR BURGEMEI STER ER UETHDUDERS Ra ampele overweging heb -en wij - in overeenstemming met het terzake door de commissaris van p litie uitgebrachte advies - gemeend., de thans voor de Molenstraat bestaande regeling ongewijzigd te moeten loten Hoewel daaraan, zoals aan elke verkeersregeling, bezwaren klevnmenen wij, dat G huidige regeling in de praktijk bevredi gend werkt. Het lijkt ons geen ernstig" bezwaar, dat de automobilisten die het centrum wille n bereikeneen kleine omweg moeten maken. Ook als de regeling zou worden "omgedraaid"zouden er verkeerskruisin gen moeten plaatshebben. Voorlopig willen wij daarom de bestaande toestand andhaven; zou in dc toekomst blijk.-n, dat deze toch tot grotere bezwaren leidt dan wij thans menen, dan zullen wij d: zaak nader bezien. VRAAG VAI DE HEER MOERIRGS BETREBEERDE DE- VERKEERSREGE I1RG VOOR DE DAMSTRa. T. ART VOORD VAR BURGEMEES T R ER BETHOUDERS Met a c om is sar is van politie zijn wij van oordeel, dat er, nu er in de Molenstraat voldoende gelegenheid bestaat om te parkeren, geen aanleidinv is voor inst: Hing van een wachtverbod of een andere ver- k :rsmaatre 1 voor lo Damstraat. Vroeger was het zo, dat de Dam straat - ev. na Is ook de Boomgaard straat - als ''toevluchtsoord1' gold vo'r auto's, die in de Molenstraat niet konden parkeren. Sinds de ni uwe regeling voor de Molenstraat is dit niet meer het geval. Voor de Damstraat achten wij daarom in dit stadium geen maatregelen nodig. Bij voeg n hi raan toe, dr.t wij, naar aanleiding van een door de heer BROOS gestelde vraag, a- u de directeur van openbare werken een kosten raming hebben gevraagd voor n inkorting van het trottoir voor de St.Corneliuskerk en afronding van de hoeken van dat trottoir; dit om een verbet' ring ten behoeve van het verkeer ter plaatse te bereiken. Wij wachten die begroting oven.af en zullen na ontvangst ervan be slissen, of tor plaatse bepa. 1de voorzieningen zullen worden getrof fen VRAAG VEj de Be: r moirhos beteeeebidb hit GEBRUIK HEER VAR EER PAD ACHTER DE HUIZEN AAR 10 DRSOHAEPMARLAAR DOOR REWORSRS VAI Da: PA TI MA.- LAAR.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 13