-13- M vrouw EIS INGA-100IJ zïgt, dal d heer Rampaart de me ning van de deskundigen heeft aangehaald. Spreekster e.s. hebben haar oordeel gegeven als doodgewone huisvrouwen. Die ervaren echter, dat de doorgangen veel te nauw zijn. In de zomer is liet zelfs te ruiken 1 Spreekster zou Mr. Braat in overwegen willen gov n, eens met een kinderwagen en twee kinderen aan de hand over do markt te lonen. De hoer Braat wil de tijd van de markt bekorten. Daar is de Yrouwenbond van de P.v.d.A. tegen. Vooral ook voor de buitenmensen zou die bekorting nad lig zijn. Di komen immers in de namiddag. Vier uur s-middags is een prachtige tijd om de markt te doen eindigen. Spreekster is blij, dat er een He we Markt is. Zij zou rg graag zien, dat de we kmarkt daarheen verplaatst werd. Voorts boude men er rekening meedat er ook op de oude Markt g>en toiletten voor dames zijn. De heren bezien de zaak altijd eenzijdig. Spreekster heeft al meer gepleit voor ondergrondse toiletten voor dames. Dat is niet doorgegaan. Het pra -advies verheugt spreekster c.s. zeer. Zij hoopt, dat d; verplaatsing doorgang zal vinden. De he r VAïï OYERYELD citeert enige gedeelten uit het door de Werknemende Middenstand ond.-r dagtekening van 28 november 1958 aan burgemeester en wethouders uitgebrachte advies, hetwelk resul teert in de volgende zinnen "Wij nemen d. vrijheid, Uw college te mogen adviseren, de weekmarkt op de Merkt te handhaven. Toch achten wij de verkeers technische bezwaren tegen de handhaving van de weekmarkt op de Markt van zo groot belang, dat wij Uw college wel zouden willen voorstellen, de weekmarkt, welke wordt gehouden op het stuk Bloemenmarkt-Markt (tot de telefooncel) te verplaatsen naar de Markt; daarnaast de groenten- en fruitmarkt overbrengen naar de verbinding Marlet - Nieuwe Markt (toegang bij de Fa.Deijs). Ten aanzien van de vraag, waar de markt gehouden moet worden, maakt deze adviserende instantie onderscheid tussen a) de al of niet gemakkelijke bereikbaarheid van de weekmarkt voor de bewoners b) de ruimte, waar de marlet wordt gehouden; c) outillage van de plaats, wa r de marlet wordt gehouden; en d) d verke rstechnischè problemen, welke het gevolg zijn van het houden van een weekmarkt. Wanneer de weekmarkt gehouden wordt op de Markt, zo zegt zij, komen de kooplustigen voor het overgrote deel langs de Molenstraat/Bloemenmarkt - Kade/Overweg - Raadhuisstraat. Bij een eventuele verplaatsing zal de stroom mensen, welke langs de Molenstraat naar de weekmarkt komt, verplicht zijn, of de gehele Mar kt af te lopen om zo langs de Firma lei js de Nieuwe Markt te bereiken, of langs de Raadhuisstraat moeten gaan om zo te bestemder plaatse te komen. Het maken van deze omweg vindt zij een betrekke lijk groot bezwaar en vooral bij regenachtig weer zal dat naar haar mening zeker nadelige gevolgen hebben. Tegen de opwerping, dat men dan gebrui' kan maken van de Kerkstraat snelt zij,^dat het publi k ongaarne gebruik zal maken van dergelijke smalle, betrekkelijk onaanzienlijke straten. Yoor de verplaatsing van de weekmarkt pleit de grotere en betere ruimte van de Nieuwe Markt. Tegen die verplaatsing pleit li.i. de mindere outillage van de Nieuwe Markt. -Heeft- -19- Heeft de Markt zijn restaurants, waar vooral tussen de raiddag een druk gebruik van gemaakt wordt, de Nieuwe Markt heeft dit niet, terwijl ook een toiletgelegenheid te enen male ontbreekt. Ook zullen nog regelingen voor een fietsenstalling e.d. getroffen moeten worden. Toegegeven moet worden, aldus het bedoelde advies, dat uit verkeerstechnisch oogpunt de weekmarkt op de Markt een groot obstakel is. De vraag rijst echter, of een soortgelijke of nog een ergere situatie zich zal voordoen, wanneer eenmaal de verkeerstunnel zal zijn aangelegd en het grote verkeer oo de Nieuwe Markt zal moeten worden 'losgelaten1'"Zij uit de mening, dat deze situatie nog erger zal zijn dan de huidige toestand. Aldus komt zij tot haar vorenbedoeld advies. Misschien zou een volledige overplaatsing later kunnen volgen. De heer MACH3EISE is bevreesd voor herhaling van wat andere sprekers al naar voren gebracht hebben. In de eerste plaats wil hij echter vaststellen, dat er zich thans ernstige verkeersproblemen voordoen. Die overweging heeft bij de If.A.B. zeer sterk gegolden. Er is een paar keer gezegd, dat de voorstanders helemaal niet hebben gedacht aan brand, aan z iekenvervoeraan he"£ bezoek door artsen e.d. Dat is echter door de K.A.B. allemaal wel overvlogen, maar zij heeft het beschouwd als verkeersproblemen. Do brandweer en het ziekenvervoer zijn immers gemotoriseerd. Een andere zijde van de zaak is, dat het van groot belang is, de Nieuwe Markt leven in te blazen. Als daarnaar niet met alle mogelijke middelen wordt gestreefd, zal de Nieuwe Markt misschien nog lang en misschien wel altijd een dode hoek blijven. Een van de middelen om de Nieuwe Markt tot ontwikkeling te brengen is naar sprekers mening het ver plaatsen van de weekmarkt. Men kan nu wel zeggen, dat het maar een dag per week markt is, maar overplaatsing is een van de manieren. Uiteraapd is spreker het ermee eens, dat naar het volbouwen van de Nieuwe Markt moet worden gestreefd. Als al die mogelijkheden benut zijn, zal de Nieuwe Markt, daarvan is spreker overtuigd, gaan be antwoorden aan het doel, waarvoor zij is ontworpen. Het staat bij spreker vast, dat de Nieuwe Markt is geprojecteerd en ook gereali seerd zal worden om de bezwaren, verbonden aan de chaotische toestand op de oude Markt, op te vangen en weg te nemen. Er is gezegd, dat verplaatsing van de weekmarkt naar de Nieuwe Markt de weekmarkt in betekenis zal doen afnemen. Als dat waar is, zal de heer Braat door die overplaatsing bereiken wat hij wil; nl. inkrimping. Als het dus van urgent belang is, de weekmarkt in te krimpen, zou naar spre kers mening verplaatsing daarvoor het beste middel zijn. De grote groep, die belang heeft bij deze zaak, is het kopend publiek. Sprekers komt vaak op maandagen op de markt. Yooral als het goed weer is, moet men inderdaad tussen de kramen ontzaglijk wringen om zich doorgang te verschaffen. De toestand is dan honeloos. Ook is het bijna ondo nlijk en erg gevaarlijk, over het trottoir te manoeuvreren om de gemeentelijke gebouwen, het postkantoor, de ban ken e.d. te bezoeken. Yerkorting van de tijdsduur zou naar sprekers mening fhuikend zijn voor de markt. Uit de gehouden betogen heeft hij vernomen, dat hst niet de bedoeling is, de we kmarkt op te heffen. Dat zou echter naar sprekers oordeel worden bereikt door die verkorting. Gedeeltelijke verlegging van de markt zal voor een groep kooplieden -niet-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1958 | | pagina 139